Plantilia:Kablaaw-di ammo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Kablaaw, !

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyamankami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

Mabalinmo ti agtultuloy nga agurnos a saan a nakastrek, ngem padasem a panunoten ti agpartuat iti pakabilangam. Daytoy ket saan a makasapul kadagiti kinabukbukodan a pakaammo, ken makaited pay kadagiti nadumaduma a pagimbagan. No agurnoska nga awan ti naganmo nga agar-aramat, ti adresmo nga IP (Kablaaw-di ammo) ket imbes nga isu ti mausar a manginagan kenka.

No adda dagiti ania man a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay [[Agar-aramat tungtungan:|tungtungan ti panidko]]. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.

Dokumentasion ti plantilia

Usaren daytoy a plantilia ti panag-kablaaw kadagiti baro nga agar-aramat.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Para kadagiti di-ammo nga agar-aramat usaren ti:

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Para kadagiti nakastrek nga agar-aramat imbes ket nga usaren ti: