Plantilia:No awan linaon

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ti plantilia ti {{No awan linaon}}.

Daytoy a plantilia ket inus-usar iti uneg dagiti sabali a plantilia. Daytoy ket mangala iti ania man a bilang dagiti parametro ken mangisubli ti umuna a mabirukan a naipalawag ken adda linaon. No awan ti mabirukan, awan ti maisubli. Ti kadawyan a panagusar ket kasla daytoy:

{{No awan linaon |{{{logo|}}} |{{{image|}}} |{{{picture|}}} |default.svg}}
("Isubli ti {{{logo|}}} no addaan daytoy iti pateg; no saan ti {{{image|}}} no addaan iti pateg; no saan ti {{{picture|}}} no addaan iti pateg; no saan isubli ti "default.svg".")

Daytoy ket mangisubli ti umuna kadagiti parametro ti logo ken image a naipalawag ken adda linaon, no saan ti maisubli ket ti "default.svg".

Gapu

Ti kasisigud nga annong ti parametro ti MediaWiki ket saan a mangisubli ti kasisigud a pateg para kadagiti awan linaon a parametro. Dayta ket kas ti {{{logo|default.svg}}} a saan a mangisubli ti "default.svg" no ti plantilia ket naawagan a kas iti daytoy: {{plantilia|logo=}}.

Ti kadawyan a panagpabalin para iti agmaymaysa a parametro ket:

{{#if:{{{logo|}}} |{{{logo}}} |default.svg}}
("No ti {{{logo}}} ket addaan iti pateg, isubli daytoy, no saan isubli ti "default.svg".")

Ngem daytoy ket agbalin a narikut unay no agkita kadagiti nadumaduma a parametro:

{{#if:{{{logo|}}} |{{{logo}}} |{{#if:{{{image|}}} |{{{image}}} |{{#if:{{{picture|}}} |{{{picture}}} |default.svg}} }} }}
("No ti {{{logo}}} ket addaan iti pateg, isubli daytoy; no saan ti {{{image}}} no adaan iti pateg, isubli dayta; no saan ti {{{picture}}} ket addaan iti pateg, isubli dayta; no saan isubli ti "default.svg".)

Kadagitoy a kaso, ti {{no awan linaon}} ket agpataud ti nalaklaka a sintasis (kas dita ngato):

{{if empty |{{{logo|}}} |{{{image|}}} |{{{picture|}}} |default.svg}}

Panangipipa

Dagiti parametro nga agus-usar iti {{no awan linaon}} ket nasken a maipipa – kas ti mangiraman ti simbolo ti bertikal a baras ("|") a kas ti maud-udi a karakter – tapno ti awan linaon wenno dagiti saan a naipalawag a parametro ket saan a matrato a kas teksto ken maisubli a saan a husto. Isu a para iti kas pagarigan, {{{logo|}}}, {{{image|}}} ken ti {{{picture|}}} imbes a ti {{{logo}}}, {{{image}}} ken {{{picture}}} kadagiti pagarigan dita ngato.

Dagiti pagarigan

Kodigo Resulta
{{no awan linaon}} Mangisubli ti maysa nga awan linaon a kuerdas.
{{no awan linaon|maysa}} maysa Mangisubli ti umuna a naipalawag a parametro ken adda linaon.
{{no awan linaon|maysa|dua}} maysa
{{no awan linaon|maysa|dua|tallo|uppat}} maysa
{{no awan linaon|dua}} dua Ti umuna a parametro ket awan linaon/saan a naipalawag, isu a malabsan.
{{no awan linaon|dua|tallo|uppat}} dua
{{no awan linaon|dua|uppat}} dua
{{no awan linaon||||||||||sangapulo}} sangapulo Saan a kapada dagiti dati a bersion, daytoy a plantilia ket saanen a maipatingga kadagiti 9 a parametro.
{{no awan linaon}} Ti maymaysa parametro ket awan linaon wenno saan a naipalawag, isu a mangisubli ti awan linaon a kuerdas.
{{no awan linaon}} Mangisubli ti maysa nga awan linaon a kuerdas.
{{no awan linaon|{{{1|}}}|{{{2|}}}|tallo}} tallo
{{no awan linaon|{{{1}}}|{{{2}}}|tallo}} {{{1}}} Awan dagiti karakter ti pipa a simmaruno kadagiti nagan kadagiti immuna a dua a parametro ("1" ken "2"), isu a ti immuna kadagitoy ketnaisubli a kas teksto ("{{{1}}}").
{{no awan linaon|{{{logo|}}}|dua}} dua
{{no awan linaon|{{{logo}}}|dua}} {{{logo}}} Awan ti karakter ti pipa a simmaruno iti nagan ti parametro ti "logo", isu a ti teksto ti "{{{logo}}}" ti naisubli.
{{no awan linaon|p=q}} Ti plantilia ket mangilasin kadagiti maawatna a parametro a kas dagiti parametro ti 1 aginggana ti 9, a saan nga agus-usar kadagiti nagan a kas ti "p", kdpy.

Kitaen pay

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar