Plantilia:Pakdaar

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

Daytoy ket isu ti kahon ti mensahe to {{pakdaar}}.

Daytoy a plantilia ket nasken a saan unay a mausar kadagiti artikulo, ken nasken a mausar laeng para kadagiti nangruna a komentario a maipanggep ti artikulo a saan a mabalin a maiparang iti naisangsangayan a plantilia. Dagiti saan unay a nangruna a komentario ket imbes a nasken a maikabil iti tungtungan ti artikulo.

Daytoy a kahon ti mensahe ket mabalin pay a mausar kadagiti sabali a panid, a kas ti ngato ti tungtungan dagiti panid ti gandat. Dagidiay a panid ti pakabalinan daytoy iti kaaduan a pannaka-usar.

Daytoy a kahon ket automatiko nga agbaliw iti estilo depende no ania a panid ti pakaiparanganna. No daytoy ket agusar kadagiti naiyalagad nga estilo ti kahon ti mensahe para kadagiti nadumaduma a kita ti panid.

Dagiti artikulo

Kastoy ti langa ti kahon kadagiti panid ti artikulo (umuna nga espasio). Ti kas pagarigan a kodigo ket makita dita baba:

{{pakdaar|Ikabil ti teksto ditoy.}}

Mangited daytoy ti makita dita baba:


Ti maysa a pagpilian a teksto ti parametro ti header ket mabalin a mainayon. Kasla daytoy:

{{notice|header=Teksto ti paulo|Ikabil ti teksto ditoy.}}

Mangited daytoy ti makita dita baba:


Ti kahon ti mensahe ket mabalin pay a mangala ti parametro ti image , ngem saan daytoy a maisingasing no ti kahon ket mausar kadagiti artikulo. Kitaen dita baba no kasano ti agusar iti daytoy a parametro.

Dagiti tungtungan a panid

Kastoy ti langa ti kahon kadagiti panid ti tungtungan a panid. No dagiti panid ket mangrugi iti "Tungtungan:", "Agar-aramat tungtungan:", "Papeles tungtungan:" ken dadduma pay. Makita dita baba manen ti batayan a kahon:

{{pakdaar|Ikabil ti teksto ditoy.}}

Mangited daytoy ti makita dita baba:

Ti parametro ti header ket mabaln pay kadagiti tungtungan a panid. Ngem adda laeng ti maysa a parametro a mabalin kadagiti tungtungan a panid, ti parametro ti small parameter. Kasla ti maikita dita baba:

{{pakdaar|small=yes|header=Teksto ti paulo|Ikabil ti teksto ditoy.}}

A kas makitkita, ti "small=yes" ket mangpataud ti basbassit a kahon a tumpaw iti kanawan nga addaan ti basbassit a ladawan ken basbassit a kadakkel ti teksto.
Padasen met ti parametro ti image. Kasla ti makita dita baba:

{{pakdaar|small=yes|image=Stop hand nuvola.svg
  |header=Teksto ti paulo|Ikabil ti teksto ditoy.}}


Ladawan ken dagiti panid ti kategoria

Kastoy ti langa ti kahon kadagiti panid ti ladawan.:

Kastoy ti langa ti kahon kadagiti panid ti kategoria.:

Dadduma pay a panid

Kastoy ti langa ti kahon kadagiti dadduma pay a panid, kasla dagit ipanid a mangsugi iti "Agar-aramat:", "Wikipedia:", "Tulong:" ken dadduma pay.

{{pakdaar|Ikabil ti teksto ditoy.}}

Mangited daytoy ti makita dita baba:

Ti kshon ket mabalin pay a mangala ti parametro ti image. Kasla ti makita dita baba:

{{pakdaar|image=Stop hand nuvola.svg|Ikabil ti teksto ditoy.}}

Mangited daytoy ti makita dita baba:

Dagiti parametro ti header kenimage ket mabalin nga agpareho dagitoy a mausar.

Panag-usar kadagiti akin-ruar a silpo

Iti kaaduan a kaso, dagiti akinruar a silpo ket mabalin a mausar iti plantilia nga awan kadagiti ania man a parikut. Nupay kasta, dagiti silpo nga aglaon ti equal sign ( = ) ket saan dagitoy a nasayaat a mabasa, gapu ta amin nga adda iti kanigid ti equal sign ket maipatarus a kas nagan ti parametro. Ti makita dita baba ket isu ti maisingasing a panagsolbar daytoy a parikut:

{{pakdaar|1=Ti sumaruno ti daytoy a parametro, ti  ''equal sign'' iti akinruar a silpo ket nasayaatto a mabasa.}}

Kitaen pay

  • {{konsenso}} – para kadagiti topiko a naibatay para kadagiti panagala ti konsenso
  • {{ballaag}} – para kadagiti nangruna a ballaag
  • {{agaluad}} – para kadagiti mensahe a mangitudo kadagiti nakaro a problema
  • {{ambox}} – ti aniaman a kita dagiti kahon ti mensahe; adda dagiti adu a dokumentasionna para kadagiti nadumaduma a pagpilian
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar