Plantilia:Reflist

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ti dakamat ket mangited iti panagpormat ket dagiti langa ti panagurnos para kadagiti nota ti baba. Daytoy ket palikmutanna ti etiketa ti <references /> nga inus-usar babaen ti pagpaatiddog ti MediaWiki iti Cite.php tapno maipakita ti listaan dagiti reperensia a kas inpalawag babaen dagiti etiketa ti <ref>. Daytoy ket manginayon iti suporta iti napabassit a kadakkel ti letra, dagiti batong, dagiti grupo ken dagiti naipalawag iti listaan a reperensia.

Nota: Ditoy Ilokano Wikipedia, no agusar ti etiketa ti <references />, mapataudto ti bugbugtong a batong ken automatikonto a mabaliwan ti bilang dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo ti bilang dagiti reperensia depende iti kadakkel ti iskrin a pakaiparanganna, kas pagarigan dagiti nagibasaran ti artikulo ti Abagatan nga Amerika (kitaen ti phab:T164230 ken batong para kadagiti reperensia para iti adu pay a pakaammo).

Dagiti parametro

Awan dagiti nasken a parametro; no awan ti maited, mapataudto ti bugbugtong a batong ken automatikonto a mabaliwan ti bilang dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo ti bilang dagiti reperensia depende iti kadakkel ti iskrin a pakaiparanganna (kitaen ti phab:T164230 ken batong para kadagiti reperensia para iti adu pay a pakaammo). Dagiti pagpilian a parametro ket:

 • Ti saan a nanaganan a parametro (nasken a ti umuna no mausar): ti kabassitan a kaakaba para iti tunggal maysa batong dagiti reperensia, kadawyan a dagiti em. Ti sintaksis a (kas pagarigan) |30em nga awan iti baetan (saan a kas ti |30 em). Mabalin pay dagiti sibubukel a bilang, ti |1 ket mangited iti bugbugtong a batong ti |2 ket mangited iti 30em ken ti kasisigud (amin a bilang a saan a 1 wenno 2) ket mangited iti 25em.
 • refs: inus-usar iti naipalawag iti listaan a reperensia.
 • group: mainaganan babaen iti nagan iti subpaset dagiti maipakitanto a reperensia; ti pateg ket nasken a maitunos iti nailinia a nausar, kas ti {{Reflist|group=groupname}} ket mangipakita iti amin a reperensia nga agraman iti nagan a 'groupname' (<ref group=groupname>). Adda dagiti lina a nagan ti grupo a nasakbayan a naipalawag a sabali a mangi-estilo iti listaan. Kitaen ti § Dagiti naigrupo a reperensia dita baba.
 • liststyle: mangibaga ti mausar nga estilo no maipakaita ti listaan ti reperensia. Ti kasisigud ti nabilangan a listaan. No maisaad, daytoy ket tuonenna ti naisaad nga estilo babaen ti parametro ti |group=, a saan a mangapekto ti panagannong iti grupo. Kitaen ti § Dagiti estilo ti listaan dita baba.

Panagusar

Agusar laeng kadagiti reperensia iti estilo iti nota ti baba
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
Agusar laeng kadagiti reperensia iti estilo a maipapan iti bibliograpia (awan dagiti dagus a reperensia manipud iti teksto)
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.

==Dagiti nagibasaran==
{{Refbegin}}
* reperensia 1
* reperensia 2
{{Refend}}

Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.

Dagiti nagibasaran
 • reperensia 1
 • reperensia 2
Agusar kadagiti estilo ti reperensia ti nota ti baba ken bibliograpia
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist}}

{{Refbegin}}
* reperensia 1
* reperensia 2
{{Refend}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 • reperensia 1
 • reperensia 2

Dagiti batong

Suporta ti pagbasabasa: Internet Explorer 10+, Firefox 2+, Chrome 4+, Safari 3.1+, Opera 11.1+

Kas pagarigan, ti {{Reflist|30em}} ket mangibaga iti pagbasabasa nga agpartuat iti kaaduan a mabalin a batong (iti kaakaba iti saan a basbassit ngem 30 em, iti daytoy a pagarigan) iti naited a kaakaba ti pangiparangan a tawa. (Dagiti yunit a nasuportaran ket em, ex, in, cm, mm, pt, pc, px, ngem ti em ket isu ti kankanayon a maus-usar.) Nasken nga awan ti espasio a pagbaetan ti bilang ken ti yunit.

Pagarigan

dagiti batong nga agakaba iti 15em (baliwan ti kaakaba ti pagiparangan a tawa tapno makita ti panagbaliw ti bilang dagiti batong)
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist|15em}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2] Lorem ipsum dolor sit amet.[3] Lorem ipsum dolor sit amet.[4] Lorem ipsum dolor sit amet.[5]

References
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa anserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 3. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 4. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 5. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 • Nota 1:Ti sintaksis ti {{Reflist|2}} (kas pagarigan), a mangibaga kadagiti dua a batong iti agpada a kaakaba urayno no ania ti magun-od a pakaiparangan, ket nasukatanen (ken nabaldado ti mobile a panagkita). No agusar iti 1 mangited ti plantilia iti bugbugtong a batong bayat a ti 2 ket mangited iti 30em. No agusar kadagiti ad-adu a bilang ti batong, mangited daytoy iti 25em.
 • Nota 2: Suporta ti pagbasabasa: Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Firefox 2+, Chrome 4+, Safari 3.1+, Opera 11.1+

Dagiti naipalawag iti listaan a reperensia

Ti listaan dagiti reperensia ket mabalin a maipalawag iti kaunegan ti {{Reflist}} iti panagusar ti parametro ti |refs=, kasla iti panagiraman dagiti elemento ti nanaganan a <ref name="...">...</ref> iti uneg ti paglaonan ti <references>...</references>.

Pagarigan

Maisurat Maiparang
Daytoy ket reperensia 1.<ref name="refname1" />
Daytoy ket reperensia 2.<ref name="refname2" />

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist|refs=
<ref name="refname1">linaon1</ref>
<ref name="refname2">linaon2</ref>
}}

Daytoy ket reperensia 1.[1] Daytoy ket reperensia 2.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ linaon1
 2. ^ linaon2

Dagiti naigrupo a reperensia

Mabalin a maigrupo dagiti reperensia kadagiti sabali a seksion (para kadagiti panangipalawag a nota, dagiti tabla ti reperensia, ken dadduma pay a kasta) babaen ti group=:

<ref group=groupname>

a ti groupname ket (kas pagarigan) dagiti nota wenno dagiti taudan. Ti nagan ti grupo ket saan a nasken a marikpan kadagiti simbolo ti insasao; daytoy ke maigiddiat manipud iti pangmarka iti nota ti baba a nasken dagiti simbolo ti insasao no ti nagan ti grupo ket mangiraman iti espasio.

Ti tunggal maysa a grupo a naus-usar iti artikulo ket nasken nga addaan iti maiyasping a listaan ti reperensia:

{{Reflist|group=nagan ti grupo}}

Dagiti nasakbayan a naipalawag a grupo

Adda dDagiti nasakbayan a naipalawag a grupo ti nagnagan nga automatiko a mangisaat kadagiti etiketa kadagiti pangmarka ti nota ti baba ken ti listaan ti reperensia kadagiti sabali nga estilo. Isu a ti panangisaad ti {{Reflist|group=lower-alpha}} ket mangisaad ti grupo iti lower-alpha ken mangi-estilo ti listaan ti reperensia dagiti karakter ti lower alpha. Ti maipada a pangmarka ti nota ti baba ket mabalin a maporma babaen ti <ref group=lower-alpha>...</ref>. Daytoy ket pinalaka /etiketa babaen dagiti serye dagiti plantilia tapno maisaad dagiti estilo ti grupo para iti pangmarka ti nota ti baba ken ti listaan ti reperensia:

Tipo ti grupo Plantilia ti pangmarka ti nota iti baba
wenno pangmarka
Plantilia ti reperensia ti listaan Dagiti wadan nga etiketa
awan <ref>...</ref> {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
awan {{refn}} (para kadagiti naiyumok a reperensia) {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha {{efn}} {{notelist}} a b c d e f g h i j
upper-alpha {{efn-ua}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
lower-roman {{efn-lr}} {{notelist-lr}} i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman {{efn-ur}} {{notelist-ur}} I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek[a] {{efn-lg}} {{notelist-lg}} α β γ δ ε ζ η θ ι κ
 1. ^ Saan s a suportaran babaen ti Internet Explorer 7 ken iti ab-ababa

Dagiti estilo ti listaan

Kas ti naibagbaga iti § Dagiti nasakbayan a naipalawag a grupo, adda dagiti naisakbayan a naipalawag agrupo nga automatiko a manginayon ti estilo ti listaan. Ti panagusar dagiti nailista a plantilia ket nalaklaka ngem ti panagusar iti |liststyle=.

Dagiti listaan ti reperensia ket kasisigudda a dagiti nabilangan a listaan. Bbaen ti panagusar ti parametro ti |liststyle=, mabalin a tenglen no kasano a maipakita ti listaan. Kas pagarigan, ti panagusar ti |liststyle=upper-roman ket pagresultaanto dagiti reperensia a mamarkaan kadagiti numeral ti Romano imbes a dagiti desimal a bilang. Mangawat ti parametro iti ania man nga umiso a pateg ti CSS a naipalawag para iti list-style-type a kas naipakita dita baba.

Dagiti pateg ti CSS ti list-style-type
Dagiti pateg ti CSS 2.1 ti list-style-type [1]
none
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
disc
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
circle
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
square
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
decimal
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
decimal-leading-zero
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
lower-roman
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
upper-roman
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
lower-alpha
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
upper-alpha
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
lower-greek
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
armenian
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
georgian
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen
Dagiti pateg ti CSS2 ti list-style-type a nasukatanen iti CSS 2.1[2]

...ngem suportaran pay laeng dagiti dadudma a pagbasabasa.

hebrew
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan
cjk-ideographic
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan
hiragana
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan
katakana
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan
hiragana-iroha
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan
katakana-iroha
 1. teksto
 2. teksto
 3. teksto
 4. teksto
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
Saan Saan Saan Saan Saan Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Saan Saan Saan

Mabalin ti agusar iti |liststyle= tapno agiddiat dagiti etiketa para iti listaan ti nota ti baba ken ti reperensia . Nasken nga annadan iti panagusar gapu ta makaallilaw daytoy kadagiti agbasbasa. Kas pagarigan:

Maisurat Maiparang
<ref group=nota>Reperensia</ref>

{{Reflist|group=nota|liststyle=lower-alpha}}

[nota 1]

 1. ^ Reperensia

Pangsuporta a CSS

Ti {{Reflist}} ket agus-usar iti alagaden ti CSS iti MediaWiki:Common.css tapno maisaad ti kadakkel ti letra:

 • div.reflist { font-size: 90%; }

Maysa kadagiti sumaganad a klase ket ikeddeng babaen ti plantilia no maisaad ti kaakaba ti batong:

 • .references-column-width

Dagiti sumaganad a tagikua ti CSS ket naus-usar babaen ti panagusar dagiti TemplateStyles ti {{Reflist/styles.css}}:

 • column-widthpagalagadan ti CSS3

Panangiduma ti panagkita

Babaen ti panagurnos iti bukodmo a CSS, ti personal a langa ti listaan ti reperensia ket mabalin a maiduma. Manipud iti kakaykayatan, pilien ti etiketa ti Tabas, kalapasanna iti napili a kudil pilien ti Naiduma a CSS. Kalpasan ti panagurnos ken panangidulin, suroten dagiti tarabay iti ngato ti panid tapno mapurga.

Kadakkel ti letra

Ti kadakkel ti letra para kadagiti listaan ti reperensia ket kasisigud iti 90% iti kadawyan a kadakkel. Ti mangbaliw daytoy, inayon ti:

ol.references,
div.reflist,
div.refbegin {
 font-size: 90%;
}

Baliwan ti 90% iti kayat a kadakkel.

Dagiti batong

Tapno mabaldado dagiti batong, inayon ti:

.references-column-width {
 column-width: auto !important;
}

Iti pay maipada, tapno mapilit iti naisangayan a bilang dagiti batong iti amin a listaan ti reprensia, baliwan ti bilang iti kayat a bilang.

Dagiti panagbibingay ti batong

Tapno manayonan kadagiti panagbibingay (dagiti alagaden) iti pagbaetan dagiti batong, inayon ti:

.references-column-width {
 column-rule: 1px solid #aaa;
}

Mabalin pay a baliwan ti langa dagiti panagbibingay babaen ti panagbaliw dagiti pateg.

Dagiti saanen a nasken a parametro

Dagitoy a parametro ket saanen a nasken a mausar:

 • colwidth: kapada iti panangibaga iti 'column-width' para iti umuna a saan a nanaganan a parametro, sinukatan babaen ti kaakaba a kas ti umuna a saan a nanaganan a parametro.

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Reflist

Iparang daytoy a plantilia ti listaan dagiti nota iti baba iti gibus ti maysa nga artikulo ken mangited kadagiti maipatinayon a pagpilian iti panagpormat ken panagurnos. Kalpasan ti panagpindut iti "Ipablaak dagiti binaliwan" ken no agsubli iti moda ti panagbasa iti VE, saanmo a makita ti listaan dagiti reperensia. Kalpasan ti panagpindut iti "Idulin ti panid" ken no agsubli iti kadawyan a moda iti panagbasa, agparangto ti listaan ti reperensia a naipakat dagiti binaliwan, kitaen ti T53146.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Dagiti batong / Kaakaba ti batong1

Dua a moda dagiti nasuportaran. Ti umuna a moda (automatiko): automatiko nga ikkan ti sopwer dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo dagiti reperensia no saan nga ikkan daytoy a plantilia iti umuna a di nanaganan a parametro, kas ti panangikabil laeng ti {{Reflist}}. Maikadua a moda: tipograpiko a yunit ti rukod a kas ti 'em', ti panangibaga ti kaakaba para iti listaan dagiti batong ti reperensia, a kas ti '33em'; saanto a mabigbigan ti adda baetanna a '33&nbsp;em'

Kasisigud
1
Kuerdaspagpilian
Estilo ti listaanliststyle

Mangibaga ti mausar nga estilo no mabilangan ti listaan ti reperensia; mangawat iti ania man nga umiso a pateg ti CSS a naipalawag para iti listaan-estilo-tipo

Kasisigud
decimal
Kuerdaspagpilian
Grupogroup

Ti grupo ket maysa a panangilasin a mangigawid kadagiti maipakita a reperensia. No awan daytoy a parametro, mangipakita laeng daytoy a plantilia kadagiti reperensia nga awanan iti panangilasin iti grupo. No maibaga ti panangilasin iti grupo, dagiti laeng reperensia nga addaan iti maipada a panangilasin iti grupo ti matengngel. Dagiti dadduma ket mabaybay-an.

Kuerdaspagpilian
Listaan dagiti reperensiarefs

Mangited iti espasio tapno maipalawag dagiti nanaganan a reperensia para iti panagusar iti artikulo. Dagiti reperensia a maipalawag iti daytoy nga espasio ket saanda a maipakita malaksid no mausarda iti ayan iti artikulo.

Kuerdaspagpilian

Pagtaripatuan a kategoria

Kategoria:Pampanid nga agus-usar iti reflist nga agraman kadagiti di ammo a parametro (0)

Kitaen pay

 • {{Refbegin}} ken {{Refend}} – pormaten dagiti listaan ti reperensia
 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar

Dagiti nagibasaran

 1. ^ "Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification". W3C. Disiembre 7, 2010.
 2. ^ "Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification". W3C. Abril 11, 2008.