Permanente a nasalakniban a plantilia

Plantilia:Reflist

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Daytoy a plantilia ti dakamat ket mangited iti panagpormat ket dagiti langa ti panagurnos para kadagiti nota ti baba. Daytoy ket palikmutanna ti etiketa ti <references /> nga inus-usar babaen ti pagpaatiddog ti MediaWiki iti Cite.php tapno maipakita ti listaan dagiti reperensia a kas inpalawag babaen dagiti etiketa ti <ref>. Daytoy ket manginayon iti suporta iti napabassit a kadakkel ti letra, dagiti batong, dagiti grupo ken dagiti naipalawag iti listaan a reperensia.

Nota: Ditoy Ilokano Wikipedia, no agusar ti etiketa ti <references />, mapataudto ti bugbugtong a batong ken automatikonto a mabaliwan ti bilang dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo ti bilang dagiti reperensia depende iti kadakkel ti iskrin a pakaiparanganna, kas pagarigan dagiti nagibasaran ti artikulo ti Abagatan nga Amerika (kitaen ti phab:T164230 ken batong para kadagiti reperensia para iti adu pay a pakaammo).

Dagiti parametro

Awan dagiti nasken a parametro; no awan ti maited, mapataudto ti bugbugtong a batong ken automatikonto a mabaliwan ti bilang dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo ti bilang dagiti reperensia depende iti kadakkel ti iskrin a pakaiparanganna (kitaen ti phab:T164230 ken batong para kadagiti reperensia para iti adu pay a pakaammo). Dagiti pagpilian a parametro ket:

 • Ti saan a nanaganan a parametro (nasken a ti umuna no mausar): ti kabassitan a kaakaba para iti tunggal maysa batong dagiti reperensia, kadawyan a dagiti em. Ti sintaksis a (kas pagarigan) |30em nga awan iti baetan (saan a kas ti |30 em). Mabalin pay dagiti sibubukel a bilang, ti |1 ket mangited iti bugbugtong a batong ti |2 ket mangited iti 30em ken ti kasisigud (amin a bilang a saan a 1 wenno 2) ket mangited iti 25em.
 • refs: inus-usar iti naipalawag iti listaan a reperensia.
 • group: mainaganan babaen iti nagan iti subpaset dagiti maipakitanto a reperensia; ti pateg ket nasken a maitunos iti nailinia a nausar, kas ti {{Reflist|group=groupname}} ket mangipakita iti amin a reperensia nga agraman iti nagan a 'groupname' (<ref group=groupname>). Adda dagiti lina a nagan ti grupo a nasakbayan a naipalawag a sabali a mangi-estilo iti listaan. Kitaen ti § Dagiti naigrupo a reperensia dita baba.
 • liststyle: mangibaga ti mausar nga estilo no maipakaita ti listaan ti reperensia. Ti kasisigud ti nabilangan a listaan. No maisaad, daytoy ket tuonenna ti naisaad nga estilo babaen ti parametro ti |group=, a saan a mangapekto ti panagannong iti grupo. Kitaen ti § Dagiti estilo ti listaan dita baba.

Panagusar

Agusar laeng kadagiti reperensia iti estilo iti nota ti baba
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
Agusar laeng kadagiti reperensia iti estilo a maipapan iti bibliograpia (awan dagiti dagus a reperensia manipud iti teksto)
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.

==Dagiti nagibasaran==
{{Refbegin}}
* reperensia 1
* reperensia 2
{{Refend}}

Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.

Dagiti nagibasaran
 • reperensia 1
 • reperensia 2
Agusar kadagiti estilo ti reperensia ti nota ti baba ken bibliograpia
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist}}

{{Refbegin}}
* reperensia 1
* reperensia 2
{{Refend}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 • reperensia 1
 • reperensia 2

Dagiti batong

Suporta ti pagbasabasa: Internet Explorer 10+, Firefox 2+, Chrome 4+, Safari 3.1+, Opera 11.1+

Kas pagarigan, ti {{Reflist|30em}} ket mangibaga iti pagbasabasa nga agpartuat iti kaaduan a mabalin a batong (iti kaakaba iti saan a basbassit ngem 30 em, iti daytoy a pagarigan) iti naited a kaakaba ti pangiparangan a tawa. (Dagiti yunit a nasuportaran ket em, ex, in, cm, mm, pt, pc, px, ngem ti em ket isu ti kankanayon a maus-usar.) Nasken nga awan ti espasio a pagbaetan ti bilang ken ti yunit.

Pagarigan

dagiti batong nga agakaba iti 15em (baliwan ti kaakaba ti pagiparangan a tawa tapno makita ti panagbaliw ti bilang dagiti batong)
Maisurat Maiparang
Lorem ipsum.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.</ref>

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist|15em}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2] Lorem ipsum dolor sit amet.[3] Lorem ipsum dolor sit amet.[4] Lorem ipsum dolor sit amet.[5]

References
 1. ^ Nagan ti taudan, petsa anserrekan, kdpy.
 2. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 3. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 4. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 5. ^ Nagan ti taudan, petsa a naserrekan, kdpy.
 • Nota 1:Ti sintaksis ti {{Reflist|2}} (kas pagarigan), a mangibaga kadagiti dua a batong iti agpada a kaakaba urayno no ania ti magun-od a pakaiparangan, ket nasukatanen (ken nabaldado ti mobile a panagkita). No agusar iti 1 mangited ti plantilia iti bugbugtong a batong bayat a ti 2 ket mangited iti 30em. No agusar kadagiti ad-adu a bilang ti batong, mangited daytoy iti 25em.
 • Nota 2: Suporta ti pagbasabasa: Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Firefox 2+, Chrome 4+, Safari 3.1+, Opera 11.1+

Dagiti naipalawag iti listaan a reperensia

Ti listaan dagiti reperensia ket mabalin a maipalawag iti kaunegan ti {{Reflist}} iti panagusar ti parametro ti |refs=, kasla iti panagiraman dagiti elemento ti nanaganan a <ref name="...">...</ref> iti uneg ti paglaonan ti <references>...</references>.

Pagarigan

Maisurat Maiparang
Daytoy ket reperensia 1.<ref name="refname1" />
Daytoy ket reperensia 2.<ref name="refname2" />

==Dagiti nagibasaran==
{{Reflist|refs=
<ref name="refname1">linaon1</ref>
<ref name="refname2">linaon2</ref>
}}

Daytoy ket reperensia 1.[1] Daytoy ket reperensia 2.[2]

Dagiti nagibasaran
 1. ^ linaon1
 2. ^ linaon2

Dagiti naigrupo a reperensia

Mabalin a maigrupo dagiti reperensia kadagiti sabali a seksion (para kadagiti panangipalawag a nota, dagiti tabla ti reperensia, ken dadduma pay a kasta) babaen ti group=:

<ref group=groupname>

a ti groupname ket (kas pagarigan) dagiti nota wenno dagiti taudan. Ti nagan ti grupo ket saan a nasken a marikpan kadagiti simbolo ti insasao; daytoy ke maigiddiat manipud iti pangmarka iti nota ti baba a nasken dagiti simbolo ti insasao no ti nagan ti grupo ket mangiraman iti espasio.

Ti tunggal maysa a grupo a naus-usar iti artikulo ket nasken nga addaan iti maiyasping a listaan ti reperensia:

{{Reflist|group=nagan ti grupo}}

Dagiti nasakbayan a naipalawag a grupo

Adda dDagiti nasakbayan a naipalawag a grupo ti nagnagan nga automatiko a mangisaat kadagiti etiketa kadagiti pangmarka ti nota ti baba ken ti listaan ti reperensia kadagiti sabali nga estilo. Isu a ti panangisaad ti {{Reflist|group=lower-alpha}} ket mangisaad ti grupo iti lower-alpha ken mangi-estilo ti listaan ti reperensia dagiti karakter ti lower alpha. Ti maipada a pangmarka ti nota ti baba ket mabalin a maporma babaen ti <ref group=lower-alpha>...</ref>. Daytoy ket pinalaka /etiketa babaen dagiti serye dagiti plantilia tapno maisaad dagiti estilo ti grupo para iti pangmarka ti nota ti baba ken ti listaan ti reperensia:

Tipo ti grupo Plantilia ti pangmarka ti nota iti baba
wenno pangmarka
Plantilia ti reperensia ti listaan Dagiti wadan nga etiketa
awan <ref>...</ref> {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
awan {{refn}} (para kadagiti naiyumok a reperensia) {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha {{efn}} {{notelist}} a b c d e f g h i j
upper-alpha {{efn-ua}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
lower-roman {{efn-lr}} {{notelist-lr}} i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman {{efn-ur}} {{notelist-ur}} I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek[a] {{efn-lg}} {{notelist-lg}} α β γ δ ε ζ η θ ι κ
 1. ^ Saan s a suportaran babaen ti Internet Explorer 7 ken iti ab-ababa

Dagiti estilo ti listaan

Kas ti naibagbaga iti § Dagiti nasakbayan a naipalawag a grupo, adda dagiti naisakbayan a naipalawag agrupo nga automatiko a manginayon ti estilo ti listaan. Ti panagusar dagiti nailista a plantilia ket nalaklaka ngem ti panagusar iti |liststyle=.

Dagiti listaan ti reperensia ket kasisigudda a dagiti nabilangan a listaan. Bbaen ti panagusar ti parametro ti |liststyle=, mabalin a tenglen no kasano a maipakita ti listaan. Kas pagarigan, ti panagusar ti |liststyle=upper-roman ket pagresultaanto dagiti reperensia a mamarkaan kadagiti numeral ti Romano imbes a dagiti desimal a bilang. Mangawat ti parametro iti ania man nga umiso a pateg ti CSS a naipalawag para iti list-style-type a kas naipakita dita baba.

Mabalin ti agusar iti |liststyle= tapno agiddiat dagiti etiketa para iti listaan ti nota ti baba ken ti reperensia . Nasken nga annadan iti panagusar gapu ta makaallilaw daytoy kadagiti agbasbasa. Kas pagarigan:

Maisurat Maiparang
<ref group=nota>Reperensia</ref>

{{Reflist|group=nota|liststyle=lower-alpha}}

[nota 1]

 1. ^ Reperensia

Pangsuporta a CSS

Ti {{Reflist}} ket agus-usar iti alagaden ti CSS iti MediaWiki:Common.css tapno maisaad ti kadakkel ti letra:

 • div.reflist { font-size: 90%; }

Maysa kadagiti sumaganad a klase ket ikeddeng babaen ti plantilia no maisaad ti kaakaba ti batong:

 • .references-column-width - mausar no isaad iti umuna a di nanaganan a parametro a kas ti |30em, |25em, |1, |2, kdpy.
 • .mw-references-wrap ken .mw-references-columns - mausar dagitoy no agusar kadagiti etiketa ti <references />, <references responsive />, ken no usaren ti {{Reflist}} a saan nga agraman iti umuna a di nanaganan a parametro.

Dagiti sumaganad a tagikua ti CSS ket naus-usar babaen ti panagusar dagiti plantilia ti {{column-width}}:

 • column-widthpagalagadan ti CSS3
 • -moz-column-width pagpaatiddog ti CSS ti Mozilla
 • -webkit-column-width pagpaatiddog ti CSS ti Webkit

Panangiduma ti panagkita

Babaen ti panagurnos iti bukodmo a CSS, ti personal a langa ti listaan ti reperensia ket mabalin a maiduma. Manipud iti kakaykayatan, pilien ti etiketa ti Tabas, kalapasanna iti napili a kudil pilien ti Naiduma a CSS. Kalpasan ti panagurnos ken panangidulin, suroten dagiti tarabay iti ngato ti panid tapno mapurga.

Kadakkel ti letra

Ti kadakkel ti letra para kadagiti listaan ti reperensia ket kasisigud iti 90% iti kadawyan a kadakkel. Ti mangbaliw daytoy, inayon ti:

ol.references,
div.reflist,
div.refbegin {
 font-size: 90%;
}

Baliwan ti 90% iti kayat a kadakkel.

Dagiti batong

Tapno mabaldado dagiti batong, inayon ti:

.references-column-width {
 -moz-column-width: auto !important;
 -webkit-column-width: auto !important;
 column-width: auto !important;
}

Iti pay maipada, tapno mapilit iti naisangayan a bilang dagiti batong iti amin a listaan ti reprensia, baliwan ti bilang iti kayat a bilang.

Dagiti panagbibingay ti batong

Tapno manayonan kadagiti panagbibingay (dagiti alagaden) iti pagbaetan dagiti batong, inayon ti:

.references-column-width {
 -moz-column-rule: 1px solid #aaa;
 -webkit-column-rule: 1px solid #aaa;
 column-rule: 1px solid #aaa;
}

Mabalin pay a baliwan ti langa dagiti panagbibingay babaen ti panagbaliw dagiti pateg.

Dagiti saanen a nasken a parametro

Dagitoy a parametro ket saanen a nasken a mausar:

 • colwidth: kapada iti panangibaga iti 'column-width' para iti umuna a saan a nanaganan a parametro, sinukatan babaen ti kaakaba a kas ti umuna a saan a nanaganan a parametro.

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Reflist

Iparang daytoy a plantilia ti listaan dagiti nota iti baba iti gibus ti maysa nga artikulo ken mangited kadagiti maipatinayon a pagpilian iti panagpormat ken panagurnos. Kalpasan ti panagpindut iti "Ipablaak dagiti binaliwan" ken no agsubli iti moda ti panagbasa iti VE, saanmo a makita ti listaan dagiti reperensia. Kalpasan ti panagpindut iti "Idulin ti panid" ken no agsubli iti kadawyan a moda iti panagbasa, agparangto ti listaan ti reperensia a naipakat dagiti binaliwan, kitaen ti T53146.

Dagiti parametro ti plantilia

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Dagiti batong / Kaakaba ti batong1

Dua a moda dagiti nasuportaran. Ti umuna a moda (automatiko): automatiko nga ikkan ti sopwer dagiti batong no ad-adu ngem sangapulo dagiti reperensia no saan nga ikkan daytoy a plantilia iti umuna a di nanaganan a parametro, kas ti panangikabil laeng ti {{Reflist}}. Maikadua a moda: tipograpiko a yunit ti rukod a kas ti 'em', ti panangibaga ti kaakaba para iti listaan dagiti batong ti reperensia, a kas ti '33em'; saanto a mabigbigan ti adda baetanna a '33&nbsp;em'

Kasisigud
1
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdaspagpilian
Estilo ti listaanliststyle

Mangibaga ti mausar nga estilo no mabilangan ti listaan ti reperensia; mangawat iti ania man nga umiso a pateg ti CSS a naipalawag para iti listaan-estilo-tipo

Kasisigud
decimal
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdaspagpilian
Grupogroup

Ti grupo ket maysa a panangilasin a mangigawid kadagiti maipakita a reperensia. No awan daytoy a parametro, mangipakita laeng daytoy a plantilia kadagiti reperensia nga awanan iti panangilasin iti grupo. No maibaga ti panangilasin iti grupo, dagiti laeng reperensia nga addaan iti maipada a panangilasin iti grupo ti matengngel. Dagiti dadduma ket mabaybay-an.

Kasisigud
awan linaon
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdaspagpilian
Listaan dagiti reperensiarefs

Mangited iti espasio tapno maipalawag dagiti nanaganan a reperensia para iti panagusar iti artikulo. Dagiti reperensia a maipalawag iti daytoy nga espasio ket saanda a maipakita malaksid no mausarda iti ayan iti artikulo.

Kasisigud
awan linaon
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdaspagpilian

Pagtaripatuan a kategoria

Kategoria:Pampanid nga agus-usar iti reflist nga agraman kadagiti di ammo a parametro (0)

Kitaen pay

 • {{Refbegin}} ken {{Refend}} – pormaten dagiti listaan ti reperensia
 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar

Dagiti nagibasaran