Plantilia:Str left

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

{{Str left|<string>|<bilang>}}

Mangited ti subkuerdas ti <bilang> dagiti karakter manipud ti rugi iti makissayan a kuerdas (ti subkuerdas ket addaan iti kaatiddog iti <bilang>).

No ti <bilang> ket imbalido, awan linaon wenno sero, maisubli ti maysa nga awan linaon a kuerdas. No saan a naipalawag, daytoy ket kasisigud iti 1.

Dagit limitasion

 • Ti kaatiddog ket aginggana iti 500: Dagiti kaaduan a subkuerdas ket agpatingga iti 500 a kaatiddog, ken saan pay a mangited ti mensahe ti biddut. Dagiti laeng 500 a karakter ti mabalin a maiyaon urayno ti <kuerdas> ket at-atiddog.
 • Saan a nagina (saan nga agusar kadagiti sabali a plantilia).

Kas pagarigan

 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 10 }} → Lorem ipsu
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 1 }} → L
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 0 }}
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | }}
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet }} → L
 • {{ Str left | Lorem ipsum dolor sit amet | 40 }} → Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum do
 • {{ Str left | àçé | 2 }} → àç
  Daytoy a kas pagarigan ket mangipakpakita ti seguridad daytoy a plantilia nga addaan iti pannakaikodigo iti UTF-8 (mabalin daytoy tattan) :

Kas pagarigan dagiti limitasion

Amin dagiti limitasion ti panagusar para iti daytoy a plantilia ken naipakita dita baba ket gapuanan babaen ti agdama a pannakaisayangkat ti parser nga annong ti {{padleft:}} nga inusar iti daytoy a plantilia, a saan a mangsagat iti maikatlo a prametrona nga aglaon kadagiti karakter nga inus-usar kadagiti panangitapar ti kuerdas iti nainaganan a bilang ti kaatiddog (daytoy ket agdama a saan nga husto nga agbilang kadagiti karakter a mangiyaon manipud ti kuerdas ti tapar, ken saan a husto a mangrukod ti nasayaat a kaatiddogna; iti pay maipatinayon iti daytoy a parametro ket limitado kadagiti 500 a byte).

Dagiti sumaganad a kas pagarigan ket mangipakpakita a daytoy a plantilia ket saan a nasayaat no adda kadagiti mabirukan nga entidad ti reperensia ti karakter iti parametrona iti kuerdas:

 • {{ Str left | a&nbsp;c | 3 }} → a&n
  Daytoy koma ket agiparang ti "a c", ngem ti nainaganan nga entidad ti karakter ket napasardeng bassit, a nangibati ti kaawan ti kaatiddog a mabalin a magun-od para iti naipatingga a "c".
 • {{ Str left | a&#66;c | 3 }} → a&#
  Daytoy koma ket agiparang ti "abc", ngem ti nainaganan nga entidad ti karakter ket napasardeng bassit, a nangibati ti kaawan ti kaatiddog a mabalin a magun-od para iti naipatingga a "c".
 • {{ Str left | a c | 3 }} → a c
  Ti resulta ket husto, a kas nanamnama.
 • {{ Str left | a&#32;c | 3 }} → a&#
  Daytoy a naudi a kas pagarigan ket kapada koma ti naplabas, ngem saan met.

Ti sumaganad a kas pagarigan ket mangipakpakita ti kaadda iti wiki a pannakaisurat a nasken koma a masarang ken di maikaskaso, saan a mangipalubos nga agbalin daytoy a plantilia a kas iti manamnama (to paset ti nowiki ket sinukatan babaen ti naisangayan a kuerdas ti pagsurotan iti epektibo nga oras ti panagpataray ti pateg iti parametro; daytoy naisangayan a (43 kadagit byte a kaatiddog) kuerdas ket mangrugi babaen ti panagtengngel a karakter (a kanungpalanto a masagat manipud ti mapataud a panid ti HTML no agtultuloy nga adda iti resulta iti daytoy a plantilia), ken sarunuan babaen ti "UNIQ" ken dagiti dadduma pay a naisangayan a panagsasaruno ken patinggaan babaen ti "QINU" ken ti kanungpalan a panagtengngel ti karakter; makita bassit dita babba, gapu ta ti naisangayan a kuerdas ket saan a kompleto kalpasan ti pannakapasardeng, ken isu a saanto a maikkat manipud ti maiparuar kadagiti umuna a dua a linia):

 • {{ Str left | a<nowiki/>bc | 3 }} → abc
  Daytoy ket epektibo a mangisubli kadagiti 3 a byte, ngem ti panagtengngel ti \x07 (BELL) iti maikadua a puesto ket naikkat no mapataud ti HTML a maiparang ditoy.
 • {{ Str left | a<nowiki/>bc | 43 }} → abcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabca
  Daytoy ket epektibo a mangisubli kadagiti 43 a byte, ngem ti panagtengngel ti \x07 (BELL) iti maikadua a puesto ket naikkat no mapataud ti HTML a maiparang ditoy, ken ti kanungpalan a \x07 ket naipasardeng.
 • {{ Str left | a<nowiki/>bc | 44 }} → abcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcab
  Daytoy ket epektibo a mangisubli kadagiti 44 a byte, ngem ti kompleto a panagsisinnaruno dagiti 43 a byte ket masagat manipud ti maiparuar a kodigo ti wiki no agpataud ti kanungpalan nga HTML, isunga mabati laeng ti umuna a mangiyuna a karakter ti "a".
 • {{ Str left | a<nowiki/>bc | 45 }} → abcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabc

Iti kasumbangir, dagiti komento ti HTML, ken dagiti etiketa ti "noinclude", "includeonly" ken "onlyinclude" iti wiki a pannakaisurat ket nasawiki nasayaat, gaputa dagitoy ket maproseso kadagiti parametro ti plantilia, sakbay a mairaman ken masukatan dagiti parametro:

 • {{ Str left | a<noinclude/>bc | 3 }} → abc
 • {{ Str left | a<!-- comment -->bc | 3 }} → abc

Laglagipen pay a ti nainaganan a kaatiddog ket gapuananto ti pannakatapar ti maikabil a kuerdas babaen ti panag-ulit daytoy, no ti kaatiddog ket dakdakkel ngem ti maikabil a kaatiddog ti kuerdas:

 • {{ Str left | Abc. | 10 }} → Abc.Abc.Ab

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Str left

Ti plantilia a mangited ti <bilang> ti subkuerdas dagiti karakter manipud ti rugi iti makissayan a kuerdas

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Kuerdas1

Ti makissayanto a kuerdas ken mibilangan

Kuerdasnasken
Bilang2

Mangited ti <bilang> dagiti subkuerdas ti karakter manipud ti rugi iti makissayan a kuerdas

Numeronasken

Kitaen pay

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar