Sasao nga Alor–Pantar

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Sasao nga Alor)
Alor–Pantar
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Isla Alor, Isla Pantar, Indonesia
Lingguistika a pannakaidasigTrans–Baro a Guinea ?
Pannakabingbingay
 • Alor
 • nadumaduma a pagsasao ti Pantar
 • mabalin a Bunak
Glottologalor1249
Dagiti pagsasao ti Pantar (kanigid) ken Alor (kanawan). Dagiti puraw nga enclave iti asideg ti Blagar, Retta ken Tereweng. Ti "Akinlaud a Pantar" ket Lamma. Ti Kafoa (Jafoo) ket ti nangisit a lugar iti pagbaetan ti Kelon (Klon) ken Abui. Nairaman ti Kabola iti Adang. Ti Alores ket maysa a pagsasao nga Austronesio.

Ti sasao nga Alor–Pantar ket ti pamilia ti nalawag nga agkakabagian a sasao a Papuano a naisasao kadagiti isla ti purpuro Alor iti asideg ti Timor idiay akin-abagatan nga Indonesia. Mabalin dagitoy nga as-asideg a kabkabagian ti saan a sasao nga Austronesio ti akinlaud a Timor, ngem saan pay a nalawag daytoy. Ti ad-adayo a pannakaikabagian iti sasao a Trans–Baro a Guinea ti peninsula Bomberai ket naisingasingen a naibatay iti pronominal nga ebidensia, ngem urayno masansan a nadakdakamat, daytoy ken saan pay a nasayaat a naipatakder.

Dagiti pagsasao[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti pamilia ket kombensional a nabingbingay kadagiti dua a sangas, a naipatengnga kadagiti isla ti Alor ken Pantar.

Ti Tereweng ket sagpaminsan a naikedkeddeng a sabali a pagsaao manipud iti Blagar, ken ti Hamap ket sagpaminsan a sabali manipud iti Adang. Ti Abui, Kamang, ken ti Kabola ket mabalinda pay a saan a dagiti unitario a pagsasao.

Ti maika-15 nga edision ti Ethnologue ket inramanna ti Makasae a kas ti maikatlo a sanga, ngem ammo itan a daytoy ket imbes ket a kabagian ti Oirata–Fataluku.

Holton, et al. (2012)[urnosen | urnosen ti taudan]

Insingasing ti Holton, et al. (2012) ti sumaganad a pannakaidasig iti subgrupo para iti sasao nga Alor–Pantar, a dagiti agmaymaysa a pagsasao ket namarkaan iti italiko.[1]

Ti "Proto-Alor–Pantar" ket mabalin a kapada ti Proto-Timor–Alor–Pantar, gapu ta dagiti pagsasao iti ruar ti sanga nga Alor ket kasla saan a mangporma iti umisu a nodo a daytoy ket mangsupadi iti sasao nga Oirata–Makasai ti Daya a Timor ken Pagsasao a Bunak iti pagbeddengan ti Timor. Nupay kasta, adayo ti panagkabagian. Ni Ross (2005) ket mangsingasing ti kaadda ti grupo a "Laud a Timor" a mangikaykaysa ti Alor–Pantar iti Bunak. Nangikonstrukto manen kadagiti pangsandi a kas:

Dagiti pangsandi ti Laud a Timor
sg pl
1ex *na *ni
1in *pi
2 *[y]a *i
3 *ga *gi

Ti 3pl *gi ket saan a napasingkedan manipud iti Bunak, ken ti inklusibo ket ti laengi.

Dokumentasion ti pagsasao[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti ganetget ti dokumentasion ti pagsasao idi nasapa a maika-21 a siglo ket nakapataud ti sakup dagiti naipablaak a material ti dokumentasion.

 • Dagiti deskripsion ti gramatika
  • A Grammar of Adang (Haan 2001)[2]
  • A Grammar of Abui (Kratochvíl 2007)[3]
  • A Grammar of Klon (Baird 2008)[4]
  • A Grammar of Teiwa (Klamer 2010)[5]
 • Dictionaries
  • Kamus Pengantar Bahasa Abui (Kratochvíl & Delpada 2008)[6]
  • Kamus Pengantar Bahasa Pantar Barat (Holton & Lamma Koly 2008)[7]

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Holton, Gary, Marian Klamer, František Kratochvíl, Laura C. Robinson, Antoinette Schapper. 2012. "The Historical Relations of the Papuan Languages of Alor and Pantar". Oceanic Linguistics, Vol. 51, No. 1, Hunio 2012
 2. ^ Haan, Johnson Welem. 2001. A grammar of Adang: a Papuan language spoken on the Island of Alor, East Nusa Tenggara, Indonesia: University of Sydney Ph.D. dissertation.
 3. ^ Kratochvíl, František. 2007. A Grammar of Abui. Leiden: Leiden University Ph.D. dissertation.
 4. ^ Baird, Louise. 2008. A Grammar of Klon: A Non–Austronesian Language of Alor, Indonesia. (Pacific Linguistics 596). Canberra: Pacific Linguistics.
 5. ^ Klamer, Marian. 2010. A Grammar of Teiwa. Berlin: Mouton.
 6. ^ Kratochvil, Frantisek & Benny Delpada. 2008. Kamus Pengantar Bahasa Abui. Kupang, Indonesia: UBB-GMIT.
 7. ^ Holton, Gary & Mahalalel Lamma Koly. 2008. Kamus Pengantar Bahasa Pantar Barat. Kupang, Indonesia: UBB-GMIT. Online: [1]