Victory Liner

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Victory Liner
Pasasao"We Move People Better Safer"
Nabangon1945
Kuartel713 Pagpa-atiddog ti Abenida Rizal, Baranggay 72, Grace Park West, Siudad ti Caloocan, Filipinas
Pagserbian a lugarManila-Amianan a Luzon,  Filipinas
Kita ti serbisioProbinsial a panagpataray
Plota900+ paset ti bus, (Kadawyan,Klimatisado ken dagiti Naramen a bus)
AgtartaripatuVictory Liner, Inc.
Websitewww.victoryliner.com

Ti Victory Liner, Inc. ket maysa kadagiti kadakkelan a probinsial a kompania ti bus a maipagpagna idiay Filipinas. Daytoy a kompania ti bus ket nagtignay ti nangruna a papel iti pagluganan nga industria manipud idi daytoy ket nagbalin a maysa a produkto ti panagsakup ti Hapon ti pagilian kalapasan ti Sangalubongan a Gubat II.

Tatta nga aldaw, ti Victory Liner, Inc. ket dimmakkelen a kas maysa kadagiti kadakkelan a grupo ti negosio ti bus a pagluganan idiay Filipinas, nga agserserbi kadagiti amin a papanan idiay Amianan a Luzon. Manipud tatta nga aldaw, ti Victory Liner ket agiparparuar kadagiti ad-adu ngem 900 a bus iti tunggal maysa a panagpataray. Daytoy a kompania ket kabsat a kompania ti Five Star Bus Company.

Etimolohia[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti kompania ket binangon idi babaen ni Jose Hernandez. Ti naemma a nagtaudanna ket masursurot manipud kadagiti tawen ti Hapon a panagsakop ti pagilian. Ti balikas a "Victory Joe", a nakaipalpalagipan ti panaballigi ti Amerika iti Sangalubongan a Gubat II ket nagbalin idi a maysa a sangkabalayan a balikas, ni Hernandez ket nangikeddeng ti daytoy a nagan para iti daytoy a kompaniana, ken isu daytoy ti nagtaudan ti Victory Liner.

Pakasaritaan[urnosen | urnosen ti taudan]

Ni Jose I. Hernandez, ti sakbayan ti gubat a mekaniko, ket nagur-urnos idi kadagiti pirpiraso ti makina,dagiti metal ken dagiti nailislisi a pirgis manipud kadagiti nabaybay-an a lugan ti Buyot ti Estados Unidos. Isu ket nangipanggep nga agaramid ti maysa a pagitulodan a lugan manipud kadagiti pirpiraso para iti negosio ti pamiliana a panaggatgatang ken panaglaklako ti bagas, mais, natnateng ken dagiti inar-aramidda a sabon ti panaglaba. Kalpasan ti panakalpasna iti daytoy a lugan, isu ket nakellaatan a ti naparmataanna a kas maysa a pagituludan a lugan ket nagbalin ken maipada met a kasla maysa a bus.

Idi Oktubre 15, 1945, ti immuna a bus ni Hernandez ket dimmalan ti linia ti Manila-Olongapo-Manila. Isu ti nagmanmaneho ken ni Leonardo D. Trinidad (kayongna) ket isu idi ti konduktor. Saanna nga ammo a daytoy ket panangirugi ti maysa a dakkel a banag. Kalpasan daytoy, dagiti Hernandeze ket pinagtitiponda ti negosio ken nagbalin a maysa kadagiti kangrunaan a pagluganan idiay probinsia ti Zambales a mangawit kadagiti pasahero ken dagiti tagilako a mapan ken manipud idiay Manila ken dagiti probinsia ti Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Benguet, Mountain Province, Ifugao, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao, ken Kalinga.

Ti kompania ket naipatawid ti anakna a lalaki ni Hernandez, a ni Johnny Hernandez.

Idi 2007, ti Victory Liner ket nangipaammo ti Naramen a klase, a magun-od laeng kadagiti dalanan idiay Baguio ken Tanap ti Cagayan.

Idi 2011, ti Victory Liner ket nangiyuna a nangikabil ti alikamen a klimatisado kadagiti 50 a bus nga adda ti Sun Broadband Wireless Wi-Fi a pinaandar babaen ti Sun Cellular tapno mangpakabael kadagiti pasahero nga addaan kadagiti makabael ti Wi-Fi a ramramit a kas ti mobil a telepono, dagiti laptop ken dagiti dadduma pay nga awan barotna a ramramit tapno makaserrekda ti internet tapno makaramid a produktibo ken makaliwliwa ti panagbanbaniaga.[1] Ti Victory Liner ket addanto ti kaaduan a bilang dagiti bus nga addaan iti libre a Wi-Fi kalpasan a ramitan ti Sun ti sibubukel a plota dagiti naklimatisado a bus sakbay ti gibus ti tawen. Tatta nga aldawen, adda dagiti ad-adu ngem 200 a naklimatisado a bus a naramitan ti Wi-Fi a eknolohia ken agpadpaadu pay laeng.[2]

Idi 2012, ti Victory Liner ket timmipon iti AirAsia Philippines, ti kabaruan a nalaka ti bayadna a linia ti pagtayaban ti pagilian, tapno makaited ti paglugan a serbisio para kadagiti um-umay ken map-mapan a pasahero ti Sangalubongan nga Eropuerto ti Clark para iti pagnam-ayan dagiti pasahero ken bisbisita ti AirAsia.

Dagiti ladawan[urnosen | urnosen ti taudan]

Klase ti plete[urnosen | urnosen ti taudan]

 • Kadawyan a plete (dagiti saan a naklimatisado a bus)
 • Ekonomia aplete (dagiti naklimatisado a bus nga addaan iti kadawyan a plete)
 • Naklimatisado (45 ken 49-a tugaw)
 • Naramen (dagiti naklimatisado a bus nga addaan iti 31 a tugtugaw ti pasahero, awan ti paginanaan)
 • Nalatak a naramen (dagiti naklimatisado a bus nga addaan iti 41 a tugtugaw ti pasahero; naramitan ti paginanaan)
 • Nalatakunay a naramen (dagiti naklimatisado a bus nga addaan ati 29 a tugtugaw ti pasahero; naramitan ti paginanaan)

Dagiti papanan[urnosen | urnosen ti taudan]

Metro Manila[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti papanan a probinsia[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti kumapkapet ti probinsia a papanan[urnosen | urnosen ti taudan]

 • Tanap ti Cagayan
  • Roxas-Dagupan babaen ti San Jose
  • Santiago-Dagupan babaen ti San Jose
  • Tabuk-Dagupan babaen ti San Jose
 • Pangasinan
  • Dagupan-Baguio
  • Dagupan-Roxas, Isabela
  • Dagupan-Santiago, Isabela
  • Dagupan-Tabuk, Kalinga
  • Dagupan-Alaminos-Sta. Cruz
  • Dagupan-Olongapo babaen ti Iba-Sta. Cruz-Alaminos
  • Dagupan-Tarlac-Dau
 • Baguio
  • Baguio-Dagupan
  • Baguio-Bolinao, Pangasinan
  • Baguio-Sta. Cruz, Zambales babaen ti Alaminos
  • Baguio-Olongapo babaen ti Dau, Tarlac
  • Baguio-Tarlac-Dau
  • Baguio-Tabuk babaen ti San Jose
 • Zambales
  • Olongapo-Baguio babaen ti Dau-Tarlac
  • Olongapo-San Felipe
  • Olongapo-Iba
  • Olongapo-Sta. Cruz
  • Olongapo-Dagupan babaen ti Alaminos
  • Olongapo-Balanga, Bataan
  • Olongapo-San Fernando, Pampanga
  • Olongapo-Guagua, Pampanga

Dagiti dati a napnapanan[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti katulongan[urnosen | urnosen ti taudan]

Sta. Lucia Express

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]

Midia a mainaig iti Victory Liner iti Wikimedia Commons