Wagayway iti Pilipinas

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Wagayway iti Pilipinas
Flag of the Philippines.svg
Nagan Nailian a Wagayway
Panag-usar Nailian a wagayway ken wagayway a maipapan iti taaw Nailian a wagayway ken wagayway para iti baybay
Panagbagay 1:2
Naampon Hunio 12, 1898
Daremden Nakailad a dua a kolor iti nalabbaga a natuonan iti asul, nga addaan ti trianggulo idiay pakaibitinan nga adda nagyan a tallo , a lima a namurdongan a bitbituen kadagiti sulina, ken 8 a nagraya a balitok nga init idiay tengnga na.
Nagdaremdem babaen ni Emilio Aguinaldo
War Flag of the Philippines.svg
Sabsabali a kita ti wagayway iti Pilipinas
Panag-usar Nailian a wagayway ken wagayway a maipapan iti taaw Nailian a wagayway ken wagayway para iti baybay
Panagbagay 1:2
Daremden A kas dita ngato, a ti asul ken nalabbaga ket iyallatiw a mangitudon iti kasasaad ti gubat.
Nagdaremdem babaen Naimaton a Bilin Bilang 321 ni Elpidio Quirino

Ti nailian a wagayway iti Pilipinas (Tagalog: Pambansang Watawat ng Pilipinas), (Aleman: Flagge der Philippinen), ket addaan ti nakailad a dua a kolor nga agpadpada a kadakkel nga naarian nga asul ken nalabbaga, nga iti tengnga iti trianggulo ket addaan ti nabalitokan a duyaw nga init nga addaab kadagiti walo a raya, nga itakderan dagiti immuna a kameng iti probinsia iti daytoy a pagilian a nangrugi iti Rebulosion ti Pilipinas a nagsupiat it España idi 1896; ken iti tunggal maysa a suli iti trianggulo ket addaan ti nagmurdungan ti lima a dagiti nabalitokan a duyaw a bit-bituen, nga itakderan dagiti tallo a nangruna nga is-isla, ti Luzon, Visayan ken Mindanao. Daytoy a wagayway ket makaipatuldo iti kasasaad ti gubatan no idaya ti rabaw ti nalabbaga a paset.[1]

Daremdem[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti kaatiddog iti daytoy a wagayway ket mamindua iti kaakabana a maipatarus kas iti parang a pannakaibagi a 1:2. Ti kaatiddog dagiti sikigan iti puraw a trianggulo ket kapadpada ti kaatiddog ti kaakaba iti wagayway. Tunggal maysa a bituen ket naidaya a pamay-an a maysa kadagiti murdongda ket naiturong iti suli ti nagyanan da.[2]

Tabas ti pannaka-aramid ti wagayway iti Pilipinas.

Dagiti kolor iti daytoy a wagayway ket nainaganan babaen ti Linteg ti Republika 8491 iti banag idiay sagayad a numero iti sistema a naaramid babaen ti Gunglo ti Kolor iti Estados Unidos.[2][3] Ti opisial a kolor ken dagiti surmurok ken kumurang a dagiti sabsabali a kolor a lugar wenno luglugar ket nailista dita baba:[4]

Pamuspusan Asul Nalabbaga Puraw Duyaw
Sagayad a numero 80173 80108 80001 80068
Pantone 286 186 n.a. 116
RGB 0-56-168 206-17-38 255-255-255 252-209-22
CMYK C100-M60-Y0-K5 C0-M90-Y65-K10 awan ti magun-od C0-M18-Y85-K0
HEX #0038A8 #CE1126 #FFFFFF #FCD116

Panagusar ti wagayway iti gubat[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Pilipinas ket saan nga agus-usar iti sabali a Wagayway iti gubat: embes ket, ti nailian a wagayway ket inus-usar iti daytoy a panggep. Daytoy a wagayway ket napuot a naisangsangayan ngamin ket makainaganan ti kasasaad ti gubat no ti nalabbaga a paset naiparang iti rabaw, wenno ti kannigid ti kumitkita no naiparangay daytoy nga agpangato (a ti puraw a trianggulo ket adda ti rabaw).[2]

Iti panawen ti kappia, nupay kasta, ti asul a paset ket ti kangatuan a paset (a kas dita ngato a naipakita). Dagiti pakasaritaan a kas pagarigan iti daytoy a panawen ti gubat a pannaka-iyallatiw ti panagi-daya idi nagdama ti Rebulosion iti 1896, Maikadua a Sangalubongan a Gubat, ken addaan dagiti wagayway nga inaw-awit dagiti demostrador a nagraut iti Palasio Malacañng iti Rebolusion ti EDSA idi 1986.[2]

Tan-tanda[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti nailian a wagayway iti Pilipinas ket addaan ti rektanggulo a tabas nga addaan ti agpapada a rukud ti trianggulo, a tanda iti panagpapada ken pagkakabsatan; ti maysa a nagilad a raya nga asul ket para iti kappia, kinapudno ken hustisia; ken ti maysa a nakailad a raya a nalabbaga ket para iti panagayat iti ili ken kinatured. Iti tengnga ti puraw a trianggulo ket ti maysa a nabalitokan nga init nga addan ti walo a raya a nagtanda iti panagkaykaysa, kawayaan, demokrasia ti tattao ken katurayan. Tunggal maysa kadagiti raya ti init ket naitakderan kadagiti immuna a walo a probinsia a nangrugi ti Rebulosion ti Pilipinas idi 1896 a panagsupiat ti España. Ni Ambrosio Rianzares Bautista, a nangisurat ti Deklarasion ti Panangwaywayas iti Pilipinas ken ti nagbasbasa a patinayon idi naiwaragawag idi Hunio 12, 1898, ket nailista na dagiti walo a probinsia a kas Manila, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, ken Batangas. Dagiti tallo a nagmurdong ti lima a bit-bituen, maysa iti tunggal maysa a suli ti trianggulo, ket naitakderan para kadagiti tallo nga is-isla a makaaramid ti Pilipinas: Luzon, Visayas, Mindanao.

Daytoy a tandaan a naited iti Deklarasion ti Panangwaywayas iti Pilipinas idi 1898 ket addaan ti paggiddiatan iti agdama nga opisial a panangipalpalawag. Ti kunanna ket ti puraw a trianggulo ket kayat na a saoen ti kayarigan ti Katipunan, ti nalimed a kagimingan a nagsupiat ti panagturay dagiti Kastila. Ti kunanan ket, dagiti kolor ti wagayway ket parubaen na ti wagayway iti Estados Unidos a kas panakaipakita ti panagyaman ti panang-salaknib ti Amerika iti panagsupiat kadagiti Kastila idi Rebulusion ti PIlipinas. Ti kunana pay a ti maysa kadagiti tallo a bituen ket itakderan na ti isla ti Panay, nga ad-adda ngem ti sibubukel nga is-isla ti Visayas. Ti warragawag ket nairawagawag na pay a ti init a naitakderan na dagiti nalayog nga addang a naa-ramid dagiti annak ti pagilian nga agpatuloy itiRang-ay ken Sibilisasion, ken inlista na ti Bataan a maysa kadagiti walo a probinsia a naitandaan babaen ti ray-raya ti init.[5]

Dagiti artikulo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20100927-294642/RP-flag-blooper-in-New-York-not-intentionalUS-embassy
  2. ^ a b c d "Republic Act No. 8491". Naidulin manipud ti kasisigud idi 2007-12-05. Naala idi 2009-06-08.  (naidulin manipud ti ti orihinal idi 2007-12-05).
  3. ^ "Dictionary of Vexillology:C". Dagiti Wagayway ti Lubong. Naala idi 2007-06-06. 
  4. ^ "Philippines". Vexilla Mundi. Naala idi 2007-06-06. 
  5. ^ "Pannakairangarang ti Panakawayawayas iti Pilipinas". Naala idi 2009-06-12.