Jump to content

Kategoria:Panagtaripato ti CS1: postscript

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket pagsurotan a katgeoria para kadagiti plantilia ti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |postscript=. (ti naited a pateg ket tuldek .); para kadagiti plantilia ti {{citation}} nga agus-usar iti |postscript=none; para iti ania man a plantilia ti cs1|2 nga agusar iti |postscript= nga agraman iti maysa a naited a pateg nga ad-adu ngem maysa a karakter (malaksid ti nangruna a balikas iti none kadagiti plantilia ti cs1).

Ti kadawyan a pagpasardeng a kurtasurat para kadagiti plantilia ti cs1 ket tuldek. Redundante ti panangisaad ti |postscript=.. Saan a mangipakat ti {{citation}} pangpasardeng a kurtasurat. Redundante ti panangisaad ti |postscript=none.

Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: postscript"

Dagiti sumaganad a 4 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 4 a dagup.