Jump to content

Plantilia:Coord/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Nalaka a pagsursuruan[urnosen ti taudan]

Nalaka a pagsursuruan
Ti aginayon ti 57°18′22″N 4°27′32″W / 57.30611°N 4.45889°W / 57.30611; -4.45889 iti ngato ti maysa nga artikulo, usaren ti {{Coord}}, isu a ti:
{{Coord|57|18|22|N|4|27|32|W|display=title}}

Dagitoy a nagsasabtan ket grado, minuto, ken segundo iti arko.

no maikabil ti 'title' dagiti nagsasabtan ket maiparangto a kaabay ti titulo.

Ti aginayon ti 44°06′43″N 87°54′47″W / 44.112°N 87.913°W / 44.112; -87.913 iti ngato ti maysa nga artikulo, usaren ti
{{Coord|44.112|N|87.913|W|display=title}}

wenno

{{Coord|44.112|-87.913|display=title}}

Dagitoy a nagsasabtan ket addaan iti desimal a grado.

 • Dagiti grado, minuto ken segundo ket nasken a maisina babaen ti maysa a pipa Ingles: pipe ("|").
 • Ti datum ti mapa ket nasken a WGS84 (malaksid kadagiti bagi a saan nga adda iti Daga).
 • Liklikan ti adu unay a presision (0.0001° ket <11 m, 1″ ket <31 m).
 • T latitud (N/S) ket nasken nga agparang sakbay ti longitud (E/W).
Dagiti pagpilian a parametro ti nagsasabtan ket surotenna ti longitud ken naisina dagitoy babaen ti maysa nga underscore ("_"):

Dagiti pagpilian a parametro ket naisinsina babaen ti pipa ("|"):

 • Ti pannakaiparang
  |display=inline (ti kasisigud) bagi ti artikulo laeng,
  |display=title tapno maiparang iti ngato ti artikulo laeng, wenno
  |display=inline,title tapno maiparang kadagiti dua a lugar.
 • nagan
  name=X tapno mamarkaan ti lugar kadagiti mapa (ti kasisigud ket PAGENAME)

Isunga: {{Coord|44.117|-87.913|dim:30_region:US-WI_type:event

|display=inline,title|name=lugar ti aksidente}}

Usaren ti |display=title (wenno |display=inline,title) iti maminsan laeng iti tunggal maysa nga artikulo, para iti suheto ti artikulo, no maitunos.

 • Bababen ti panangiyumok, ti plantilia ket maikabil kadagiti artikulo kalpasan kadagiti aniaman a plantilia ti pagdaliasatan, ngem sakbay kadagiti aniaman a Datos ti tao wenno dagiti plantilia ti Defaultsort, wenno dagiti kategoria.
 • Para kadagiti napno a salaysay, kitaen ti {{Coord/dok}}.

Panggep[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ti {{coord}} ket mangited iti alagaden a notasion para ti panangikodigo dagiti lokasion babaen kadagiti bukodda a nagsasabtan ti latitud ken longitud. Daytoy ket kangrunaa a pananginagan ti WGS84 a heograpiko a nagsasabtan dagiti lokasion iti Daga, ken ti panangiruar ti mabasa ti makina a Geo mikropormat. Nupay kasta, daytoy ket mabalin pay a mangikodigo kadagiti lokasion ti masna a satelite, dagiti ansisit a planeta, ken dagiti dadduma a planeta malaksid ti Daga.

 • Ti pananginagan kadagiti nainlangitan a nagsasabtan, imbes ket nga usaren ti {{langit}}
 • Markaan dagiti artikulo nga awan iti nagsasabtan iti {{awan ti nagsasabtan}}.
 • No ti lokasion ti suheto ket agpayso a di ammo wenno maisuppiatan, markaan daytoy iti {{di ammo a nagsasabtan}}.

Dagiti langa[urnosen ti taudan]

Ti latitud ken longitud ket mabalin a mainaganann (nga adda ti matunos a presision) babaen ti desimal a notasion wenno kas dagiti grado/minuto/segundo. Babaen ti kasisigud, dagiti nagsasabtan ket agparagnda iti pormat nga inusar a nakainaganan kaniada. Nupay kasta, ti parametro ti format= ket mabalin a mausar ti mangpilit a pannakaiparang iti sabali a pormat.

Ti plantilia ket agiparang kadagiti naporma a nagsasabtan nga addaan iti silpo iti GeoHack. Ti GeoHack ket agiparang ti pakaammo a naaramid para iti lokasion, a mairaman kadagiti silpo ti akinruar a panangimapa a serbisio.

Para kadagiti naindagaan a lokasion, ti asul a globo () ket agparang iti kanigid ti silpo. No pinduten ti globo, daytoy ket patignayenna ti WikiMiniAtlas (nasken ti JavaScript).

Babaen ti kasisigud, dagiti nagsasabtan ket agparangda a "nailinia" iti kaariping a teksto. Nupay kasta, ti parametrio ti display= ket mabalin a mausar a panangiyalis dagiti nagsasabtan iti as-asideg ti titulo ti panid wenno iparang dagitoy kadagitoy dua a lugar.

Ti plantilia ket mangiruar kadagiti nagsasabtan kadagiti tallo a pormat:

 • Grado/minuto/segundo ("DMS", presision ket grado, wenno grado/minuto, wenno grado/minuto/segundo, a maibatay ti maikabil a presision).
 • Desimal a grado (ti panagdumaduma ti ilang dagiti puesto ti desimal a maibatay ti maikabil a presision)
 • Ti mabasa ti makina a Geo mikropormat.

Dagiti nakastrek nga agar-aramat ket mabalinda a baliwan no kasano nga agparang dagiti nagsasabtan kadagiti pagbasabasada.

Dagiti ballaag nga aluadan[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket nasken a saan a mabalin nga awan ti kasakbayan a tungtungan.

Dagiti ramit nga agbasa kadagiti database dump ti Wikipedia (a kas ti Google Earth) ket masansan nga saan a mangikaskaso kadagiti nailiania a nagsasabtan. Tapno masigurado a dagiti nagsasabtan ket makita babaen dagitoy a ramit, ti maysa nga agsmang ket nasken a maiparang a kaariping ti titulo. Kitaen ti Kasano a napabaliwko nga agparang ti artikulok iti Wikipedia nga agparang iti Google Earth Geographic Web layer?. NUpay kasata, no adda dagiti adu a nagsasabtan nga agparang iti maysa a panid, dagitoy ket agtutuondanto, ket pakabalinan dagitoy a narigat a mabasa.

Dagiti nasukatan a plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy maymaysa a plantilia ket sinukatanna ti {{coor d}}, ken dagiti pay pay Geolinks ken dagiti pay plantilia ti Mapit. Kaaduan kadagiti parametro ket mabalin pay laeng a mausar a kas idi – kitaen ti Panagusar.

Kas pagarigan:

{{coord|10.2|N|-20.3|E|type:city}}Sinukatanna ti {{coor d|10.2|N|-20.3|E|city}}
{{coord|44.4|-111.1|type:city_region:US|display=inline,title}}Sinukatanna ti {{Geolinks-US-cityscale|44.4|-111.1}}
{{coord|51.01234|-1.56789|type:landmark_region:GB|display=inline,title}}Sinukatanna ti {{Geolinks-UK-buildingscale|51.01234|-1.56789}}
{{coord|-35.5|150.1|type:landmark_region:AU|display=inline,title}}Sinukatanna ti {{Mapit-AUS-suburbscale|lat=-35.5|long=150.1}}
{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|display=title}}Sinukatanna ti {{CoorHeader|12|34|12|N|45|33|45|W}}

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{coord|latitud|longitud|dagiti parametro ti nagsasabtan|dagiti parametro ti plantilia}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|dagiti parametro ti nagsasabtan|dagiti parametro ti plantilia}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|dagiti parametro ti nagsasabtan|dagiti parametro ti plantilia}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|coordinate parameters|dagiti parametro ti plantilia}}

Dagiti pananginagan ti hemisperio ti (N/S) ken (E/W), no mausar, ket nasken a kaariping dagiti karakter ti pangrikep a pipa "|" , ken mabalin a unaan wenno sarunuen dagiti baetan.

Adda met dagiti dua a kita dagiti parametro, amin dagitoy ket pagpilian laeng:

 • Dagiti parametro ti nagsasabtan ket dagiti parametro nga ipasa ti {{Coord}} idiay server ti mapa. Dagitoy ket addaan kadagiti pormat iti parameter:value ken naisina dagitoy iti tunggal maysa babaen ti karakter ti underscore ( _ ). Dagiti masuportaran a parametro ti nagsasabtan ket dim:, globe:, region:, scale:, source:, ken type:. Kitaen dagiti parametro ti nagsasabtan para kadagiti salaysay ken kas pagarigan.
 • Dagiti parametro ti plantilia aket isu dagiti parametro nga inus-usar babaen ti plantilia ti {{Coord}}. Dagitoy ket addaan kadagiti pormat iti parameter=value ken naisina dagitoy iti tunggal maysa babaen ti karakter ti pipa ( | ). Dagiti masuportaran a parametro ti plantilia ket display=, format=, name=, ken notes=.
 • display= ket mabalin a maysa kadagiti sumaganad:
 • display=inline – Agiparang ti nailian a nagsasabtan (kasisigud)
 • display=title – Agiparang ti nagsasabtan iti ngata ti artikulo, iti asideg ti titulo ti artikulo (sinukatanna ti pamilia ti {{coor title dms}} )
  • shortcut: display=t
 • display=inline,title – Agiparang ti nagsasabtan kadagiti nailian ken iti asideg ti titulo ti artikulo (sinukatanna ti pamilia ti {{coor at dms}})
  • shortcut: display=it
 • display=title,inline ket kapadaga a mangibanag a kas ti display=inline,title
Nota: ti gupit ti title ket mangibaga a dagiti nagsasabtan ket maipakat ti napno nga artikulo, ken saan a ti laeng maymaysa kadagiti lugar a nakaibagaanna — isunga nasken laeng a saan nga ikabil iti naud-udi a naibagbaga a kaso.
 • format= mabalin a mausar a mangpilit ti pannakaiparang ti nagsasabtan ti dec wenno dms.
 • format=dec pormatenna manen ti nagsasabtan iti pormat ti desimal grado .
 • format=dms pormatenna manen ti nagsasabtan iti pormat ti grado | minuto | segundo .
 • name= mabalin a mausar a manginotasion dagit nailian a nagsasabtan para iti panangiparang kkadagiti serbisio ti mapa a kas ti WikiMiniAtlas. No saan nga ikabil, ti titulo ti artikulo ket isunto ti maikabil (PAGENAME) .
Notae: ti parametro ti name= kat gapuanan ti {{Coord}} a mangparuar ti mikropormat ti hCard nga agusar ti dayta a nagan, urayno mausar nga awan ti maysa nga adda nga hCard. Saan nga usaren no ti nagan ket nagan ti tao (kasla iti nakaitaneman), gaputa ti mapataud nga hCard ket saanto nga umiso. Ken saan pay nga usaren dagiti kuadrado a pangrikep kadagiti nagan.
 • notes= manginagan ti teksto a maiparang a dagus a sumaruno kadagiti nagsasabtan. Daytoy ket nangruna a naikeddeng para iti pananginayon kadagiti sakaanan a nota dagiti nagsasabtan a maiparang iti asideg ti titulo.

Panangiparang kadagiti amin a silpo iti maysa a mapa[urnosen ti taudan]

Ti plantilia {{GeoGroup}} ket mabalin a mausar kadagiti artikulo nga addaan kadagiti nagsasabtan. Daytoy a plantilai ket agpataud kadagiti silpo dagiti Mapa ti Google ken Bing a mangiparang kadagiti amin a nagsasabtan iti agmaymaysa a mapa, ken dagiti silpo kadagiti sabali a serbisio a mangpalubos kadagiti nagsasabtan a mausar wenno maikarga kadagiti nadumaduma a pormat.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

{{coord|43.651234|-79.383333}} 43°39′04″N 79°23′00″W / 43.651234°N 79.383333°W / 43.651234; -79.383333 Toronto – Napno a desimal – akinlaud a hemisperio ket maikeddeng babaen ti panagikkat
{{coord|43.65|-79.38}} 43°39′N 79°23′W / 43.65°N 79.38°W / 43.65; -79.38 Toronto – ababa a presision ti desimal
{{coord|43.6500|-79.3800}} 43°39′00″N 79°22′48″W / 43.6500°N 79.3800°W / 43.6500; -79.3800 Toronto – kalalainganna a presision ti desimal nga adda dagiti maipasurot a sero
{{coord|43.651234|N|79.383333|W}} 43°39′04″N 79°23′00″W / 43.651234°N 79.383333°W / 43.651234; -79.383333 Toronto – nangato a presision nga adda ti nalawag a notasion ti hemisperio
{{coord|43|29|N|79|23|W}} 43°29′N 79°23′W / 43.483°N 79.383°W / 43.483; -79.383 Toronto – grado ken minuto
{{coord|43|29|4|N|79|23|0|W}} 43°29′4″N 79°23′0″W / 43.48444°N 79.38333°W / 43.48444; -79.38333 Toronto – grado, minuto ken segundo
{{coord|43|29|4.5|N|79|23|0.5|W}} 43°29′4.5″N 79°23′0.5″W / 43.484583°N 79.383472°W / 43.484583; -79.383472 Toronto – grado, minuto, segundo ken dagiti paset ti segundo
{{coord|55.752222|N|37.615556|E}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 Moscow – N ken E
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 Baliwanna iti pormat iti dms
{{coord|39.098095|-94.587307|format=dms}} 39°05′53″N 94°35′14″W / 39.098095°N 94.587307°W / 39.098095; -94.587307 Desimal a panagbaliw nga awan ti N/S/E/W
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dec|name=Moscow}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 (Moscow) Pagbaliwenna iti desimal ken etiketa kadagiti dadduma a mapa
{{coord|33|55|S|18|25|E}} 33°55′S 18°25′E / 33.917°S 18.417°E / -33.917; 18.417 Cape Town – S & E
{{coord|35|00|N|105|00|E}} 35°00′N 105°00′E / 35.000°N 105.000°E / 35.000; 105.000 Republika dagiti Tattao ti Tsina
{{coord|22|54|30|S|43|14|37|W}} 22°54′30″S 43°14′37″W / 22.90833°S 43.24361°W / -22.90833; -43.24361 Rio – S & W
{{coord|22|S|43|W}} 22°S 43°W / 22°S 43°W / -22; -43 Ti grado ti pagsasabtan.
{{coord|52|28|N|1|55|W|region:GB_type:city|notes=<ref>{{cite web|url=http://www.fallingrain.com/world/UK/0/Birmingham.html|title=Birmingham}}</ref>|display=inline,title}} 52°28′N 1°55′W / 52.467°N 1.917°W / 52.467; -1.917[1]Nagsasabtan: 52°28′N 1°55′W / 52.467°N 1.917°W / 52.467; -1.917[1] Birmingham – nga adda ti maiparang, nota, ken dagiti pannakaiyasentar ti parametros; laglagipen a dagitoy a nagsasabtan ket maiparangda pay iti ngato daytoy a panid.

Dagiti nagibasaran[urnosen ti taudan]

 1. ^ "Birmingham".

Dagiti parametro ti nagsasabtan[urnosen ti taudan]

Ti umuna a saan a nanaganan a parametro a sarunuen ti longitud ket pagpilian a kuerdas dagiti parametro ti nagsasabtan, nga insina babaen dagiti underscores. Dagitoy a parametro ket tulonganda ti GeoHack nga agpili kadagiti maitunos a rekurso ti mapa, ken dagitoy ket agbalindanto a naipangpangruna no napnonto ti kasayaat ti annong ti Wikimaps.

type:T[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti type: ket mangibaga ti kita ti lokasion para iti reserba a panangimapa (kas pagarigan, ti panagpili ti ikono a marka iti a WikiMiniAtlas).

Iyasentarna pay ti gatad ti mapa, ngem mabalin a tutonan babaen ti dim: wenno gatad:.

Dagit umiso a tipo ket:

T Deskripsion Gatad ti mapa
adm1st Administratibo nga yunit ti pagilian, umuna nga agpang (probinsia, estado), kitaen ti tabla, a kas dagiti Estado ti Estados Unidos. 1:1,000,000
adm2nd Administratibo nga yunit ti pagilian, maikadua nga agpang, kitaen ti tabla, a kas ti kondado (Estados Unidos). 1:300,000
adm3rd dministratibo nga yunit ti pagilian, maikatlo nga agpang, kitaen ti tabla 1:100,000
airport dagiti eropuerto ken dagiti airbase 1:30,000
siudad(pop) dagiti siudad, ili, purok, dagiti hamlet, suburbo, subdibision, kaarrubaan, ken dagiti dadduma pay a pagtataengan ti tattao (mairaman dagiti saan a nainkorporado ken/wenno dagiti napanawan) nga adda dagiti naam-ammuan a populasion
Pangngaasi a sukatan ti pop iti bilang. Dagiti koma iti pop ket saanto a maiakaskaso. Nasken nga awan dagiti blanko.
1:30,000 ... 1:300,000
city dagiti siudad, ili, purok, dagiti hamlet, suburbo, subdibision, kaarubaan, ken dagiti dadduma pay a pagtataengan ti tattao (mairaman dagiti saan a nainkorporado ken/wenno dagiti napanawan)
Dagitoy ket matrato a kas dagiti bassit a siudad.
1:100,000
country (kas iti "type:country") 1:10,000,000
edu dagiti eskuela, kolehio, ken unibersidad 1:10,000
event maminsan wenno dagiti kankanayon a pasamak ken dagiti insidente a napasamak iti naisangayan a lokasion, mairaman dagiti gubat, gingined, piesta, ken dagiti limned a barko 1:50,000
forest dagiti kabakiran ken kakaykaywan 1:50,000
glacier dagiti glasier ken icecaps 1:50,000
isle dagiti isla ken dagiti bassit nga isla 1:100,000
landmark dagiti pasdek (mairaman dagiti simbaan, paktoria, museo, teatro, ken dagiti paktoria ti elektrisidad ngem malaksid dagiti eskuela ken dagiti estasion ti perokaril), kueba, kamposanto, kultural a dulon, geologic faults, headlands, intersections, mina, rantso, kalsada, estruktura (mairaman dagiti antena, rangtay, kastilio, penned, lighthouses, monumento, ken estadio), papanan dagiti turista, ginget, ken dagiti dadduma pay a puntos ti interesado 1:10,000
mountain dagti tuktuk, kabambantayan, turod, nailenned a raw-ang, ken banbantay ti baybay 1:100,000
pass dagiti bessang ti bantay 1:10,000
railwaystation dagiti estasion, pagsardengan, ken dagiti lugar a pataripatuan ti perokaril ken tren, mairaman ti perokaril, metro, rapid transit, underground, subway, elevated railway, kdpy. 1:10,000
river dagiti karayan, kanal, creeks, brooks, ken waig, ken mairaman dagiti saan a masansan 1:100,000
satelite dagiti geo-stationary a satelite 1:10,000,000
waterbody dagiti luek, piordo, danaw, reservoirs, ponds, lochs, loughs, meres, lagoons, estuario, uneg ti daga a baybay, ken dagiti dissuor 1:100,000
camera Mangibaga ti lokasion a nakaalaan ti naisangayan a ladawan . Daytoy a tipo ket us-usaren dagiti plantilia ti nagsasabtan kadagiti panid ti papeles (Files). 1:10,000
Default scale: no awan ti tipo a mausar wenno ti tipo ket saan a naipalawag iti pagpaatiddog ti GeoHack 1:300,000
Dagiti wadan
T Pannakaisurat Resulta
waterbody {{coord|46|43|N|7|58|E|type:waterbody}} 46°43′N 7°58′E / 46.717°N 7.967°E / 46.717; 7.967


scale:N[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti scale: ket manginagan ti kayat a gatad ti mapa a kas ti 1:N, daytoy ket mangtuon ti gatad a naibaga ti aniaman a parametro ti type:.

Ti GeoHack ket agus-usar ti scale: tapno agpili ti gatad ti mapa para iti 72 a dpi ti monitor ti kompiuterr. No awan dagiti maited a parametro ti dim:, type:, wenno scale: , ti GeoHack ket agusarto ti kasisigud a gatad iti 1:300,000.

Dagiti wadan
Suheto Gatad Pannakaisurat Resulta
Big Ben 1:500 {{coord|51.500611|N|0.124611|W|scale:500}} 51°30′02″N 0°07′29″W / 51.500611°N 0.124611°W / 51.500611; -0.124611
Palasio ti Westminster 1:5,000 {{coord|51.5006|N|0.1246|W|scale:5000}} 51°30′02″N 0°07′29″W / 51.5006°N 0.1246°W / 51.5006; -0.1246
Siudad ti Westminster 1:50,000 {{coord|51.501|N|0.125|W|scale:50000}} 51°30′04″N 0°07′30″W / 51.501°N 0.125°W / 51.501; -0.125
Kalatakan a Londres 1:500,000 {{coord|51.50|N|0.12|W|scale:500000}} 51°30′N 0°07′W / 51.50°N 0.12°W / 51.50; -0.12
dim:D[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti dim: ket ipalawagna ti diametro ti sisrkulo a panagbuya a naipatengnga iti nagsasabtan. Bayata a ti kasisigud a unit ti panagrukod ket dagiti metro, ti km sukdong ket mabalin a baliwan a manginagan kadagiti kilometro.

Ti GeoHack ket agus-usar ti dim: tapno agpili ti gatad ti mapa a kas ti pagbuyaan a sirkulo nga gaparang iti agarup a 10 sentimetro (4 in) iti diametro iti maysa a 72 dpi iti monitor ti kompiuter. No awan ti dim:, type:, wenno dagiti parametro ti scale: a maited, ti GeoHack ket agusar ti kasisigud a pagbuyaan a sirkulo iti 30 kilometro (19 mi).

Dagiti wadan
Suheto Diametro a pagbuyaan Pannakaisurat Resulta
Lumaud a Hemisperio 10,000 kilometro (6,200 mi) {{coord|0|N|90|W|dim:10000km}} 0°N 90°W / 0°N 90°W / 0; -90
Ohio 400 kilometro (250 mi) {{coord|40.5|-82.5|dim:400km}} 40°30′N 82°30′W / 40.5°N 82.5°W / 40.5; -82.5
Dresden 20,000 metro (12 mi) {{coord|51.033|13.73|dim:20000}} 51°01′59″N 13°43′48″E / 51.033°N 13.73°E / 51.033; 13.73
Estatua ti Wayawaya 100 metro (330 ft) {{coord|40.6892|-74.0445|dim:100}} 40°41′21″N 74°02′40″W / 40.6892°N 74.0445°W / 40.6892; -74.0445
region:R[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti region: ket manginagan ti politikal a rehion para kadagiti naindagaan a nagsasabtan. Daytoy ket maus-usar a panagpili kadagiti maitutop a rekurso ti mapa. No awan ti maited a parametro ti region: , ti GeoHack ket padasenna ti mangkita ti rehion manipud kadagiti nagsasabtan.

Ti rehion ket nasken a maited a kas dagiti dua a karakter a kodigo ti pagilian ti ISO 3166-1 alpha-2 wenno maysa a kodigo ti rehion ti ISO 3166-2.

Kas pagarigan dagiti kodigo ti ISO 3166-1 alpha-2:

 • AQ Antartika
 • AU Australia
 • BR Brasil
 • DE Alemania
 • GB Nagkaykaysa a Pagarian
 • HK Hong Kong
 • IN India
 • LK Sri Lanka
 • RU Rusia
 • US Estados Unidos

Kas pagarigan dagiti rehion a kodigo ti ISO 3166-2:

 • DE-TH Thuringia, Alemania
 • GB-BIR Birmingham, Inglatera
 • NO-03 Oslo, Norwega
 • US-NY estado ti New York, Estados Unidos

Dagiti taaw ket addan kadagiti sumaganad a Wiki a naikeddeng kadagiti elemento ti kodigo babaen ti de:Vorlage:Coordinate#Ozeane.

 • XN Taaw Artikon
 • XA Taaw Atlantiko
 • XI Taaw Indiano
 • XP Taaw Pasipiko
 • XS Akin-abagatan a Taaw

Iti pay maipatinayon, dua a Wiki a naikeddeng kadagiti elemento ti kodigo ket mabalin a mausar iti {{coord}}:

 • XZ para kadagit banag iti wenno sangalubongan a dandanum (kapada ti UN/LOCODE).
 • ZZ para kadagiti kas pagarigan a panagusar.
Dagiti wadan
Nakaipakatengnaan ti isip a rehion Rehion Pannakaisurat Resulta
Suisa CH  {{coord|46.9524|N|7.4396|E|region:CH}}  46°57′09″N 7°26′23″E / 46.9524°N 7.4396°E / 46.9524; 7.4396
Berlin, Alemania DE-BE  {{coord|52.5164|N|13.3775|E|region:DE-BE}}  52°30′59″N 13°22′39″E / 52.5164°N 13.3775°E / 52.5164; 13.3775
globe:G[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti globe: ket manginagan ti planeta, ansisit a planeta, asteroid, wenno masna a satelite a pakabirukan ti nagsasabtan. Malaksid ti daga (ti kasisgud), dagiti mabigbigan apateg ket: merkurio, benus, bulan, marte, phobos, deimos, ceres, vesta, ganymede, callisto, io, europa, mimas, enceladus, tethys, dione, rhea, titan, hyperion, iapetus, phoebe, miranda, ariel, umbriel, titania, oberon, triton, ken pluto.

Dagiti wadan
Subheto G Pannakaisurat Resulta
Abut ti Kittu ganymede {{coord|0.4|N|334.6|W|globe:ganymede}} 0°24′N 334°36′W / 0.4°N 334.6°W / 0.4; -334.6
landingan ti Viking 2 marte {{coord|48.269|N|225.990|W|globe:mars}} 48°16′08″N 225°59′24″W / 48.269°N 225.990°W / 48.269; -225.990
Abut ti Mozart merkurio {{coord|8|N|190.5|W|globe:mercury}} 8°00′N 190°30′W / 8°N 190.5°W / 8; -190.5
landingan ti Apollo 11 moon {{coord|0|40|26.69|N|23|28|22.69|E|globe:moon}} 0°40′26.69″N 23°28′22.69″E / 0.6740806°N 23.4729694°E / 0.6740806; 23.4729694
Abut ti Ksa titan {{coord|14.0|N|65.4|W|globe:titan}} 14°00′N 65°24′W / 14.0°N 65.4°W / 14.0; -65.4
landingan ti Venera 13 venus {{coord|7.5|S|303|E|globe:venus}} 7°30′S 303°00′E / 7.5°S 303°E / -7.5; 303
Abut ti Stickney phobos {{coord|1|N|49|W|globe:phobos}} 1°N 49°W / 1°N 49°W / 1; -49

Para kadagiti globo a saan a ti Daga, ti {{coord}} ket saan a mangipagarup ti naisangayan a sistema ti reperensia (a maigiddiat iti WGS84 ti Daga). Gapu ta ti plantilia ket kasisigud iti daya a longitud, the |W| ti turong ket nasken a maibaga kadagiti globo a mangrukod ti agpalaud a longitud. Iti agdama, adda laeng dagiti limitado a panangimapa a mabalin a magun-od para iti Marte ken ti Bulan ken awan para kadagiti nainlangitan a bagi. Para kadagiti nainlangitan a nagsasabtan, imbes ket nga usaren ti {{Langit}}.

source:S[urnosen ti taudan]

Daytoy ket manginagan, no adda, ti taudan ti datos ken ti pormat/datum ti taudan ti datos, ken iti pagpilian ti orihinal a datos, a maipresenta kadagiti parentesis. Daytoy ket immuna idi a naipangruna a naikeddeng para ti panagusar dagiti robot nga agmarmarka ti heograpia, tapno ti datos ket saan a maulit a makopia manipud kadagiti agpapada a pormat ken dagiti sabali a Wikipedia, nga adda iti umad-adu a pannakapukaw ti presision ken dagiti dakamat.

Kas pagarigan:

 • Ti geotag ti lat/long a naala manipud ti Ordnance Survey National Grid Reference NM 435 355 a mabirukan iti Wikipedia ti pagsasao nga Inggles ket mamarkaanto a kas ti "source:enwiki-osgb36(NM435355)"
 • Ti latitud-longitud a lokasion a nataudan manipud ti datos a naala manipud ti Wikipedia ti pagsasao nga Aleman ket mamarkaanto a kas ti "source:dewiki" – ken dadduma pay, para kadagiti kodigo ti sabali a pagsasao;
 • Tilokasion a nataudan maniud ti publiko a dominio ti database ti GeoNet Names Server ket mamarkaanto a kas ti "source:GNS". Awan ti nasken a pakaamo ti datum wenno pormat ti masapul, gapu ta babaen ti kasisigud amin dagiti nagsasabtan ti Wikipedia ket addaanda iti pormat ti latitud/longitud a naibatay iti datum ti WGS84. Iti kapada daytoy, dagiti lokasion ti Estados Unidos a nataudan manipud ti kapadana a publiko a domino ti database ti GNIS ket mamarkaanto a kas ti "source:GNIS".

Naisangayan a panangiparang iti tunggal maysa nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Tapno kankanayon nga agiparang kadagiti nagsasabtan kadagiti pateg ti DMS, inayon daytoy idiay bukodmo a common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none }
.geo-dms { display: inline }

Tapno kankanayon nga agiparang kadagiti nagsasabtan kadagiti pateg ti desimal, inayon daytoy idiay bukodmo a common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline }
.geo-dms { display: none }

Tapno kankanayon nga agiparang kadagiti nagsasabtan kadagiti dua a pormat, inayon daytoy idiay bukodmo a common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline }
.geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

No nabaldado ti CSS, wenno addaanka ti daana kopia ti naicahed a MediaWiki:Common.css, makitamto dagiti dua a pormat. (Mabalina dalusam ti cache wenno manual a ipasadiwa ti URL: [1].)

Ti panangibaldado ti pannakaiparang ti asul a globo a kaariping dagiti nagsasabtan, inayon daytoy idiay bukodmo a common.js

var wma_settings = {enabled:false}

Laglagipen a daytoy ket ibaldadona ti WikiMiniAtlas


Dagiti saan a husto a panagusar ken panagtaripato a kategoria[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket addaan ti naaramid a panagkita kadagiti maikabil. Kaaduan kadagiti biddut ket maiparang iti mensahe ti nailinia a napuskol, a nalabbasit ken maikategoria ti artikulo iti nailemmneg a kategoria ti panagtaripato ti Kategoria:Dagiti panid nga adda dagiti nadadael nga etiketa ti nagsasabtan. Adda iti agdama 0 a pampanid iti dayta a kategoria. Kitaen ti deskripsion ti kategoria para kadagit adu pay a pakaammo.

Ti ad-adu pay nga inaldaw a reporta dagiti nagsasabtan a nasken a masimpa ket makita idiay tools:~dispenser/view/File viewer#log:coord-ilowiki.log.

Dagiti akin-uneg[urnosen ti taudan]

Kitaen ti Plantilia:Coord/doc/Dagiti akin-uneg ken Kategoria:Plantilia para kadagiti nagsasabtan.

Dagiti subplantilia[urnosen ti taudan]

nagan annong
{{Coord/display/inline}} nailinia nga agiparang kagiti nagsasabtan
{{Coord/display/inline,title}} nailinia nga agiparang kagiti nagsasabtan ken iti ngato ti artikulo

Dagiti nagan ti klase[urnosen ti taudan]

Dagiti nagan ti klase ti geo, latitude ken longitude ket inus-usar a panagpataud ti mikropormat ken NASKEN A SAAAN a mabaliwan.

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket agus-usar ti adu unay a karga ken ssan a nasayaat ti pannakitinnignayna iti VisualEditor/TemplateData. Padasen nga usaren ti "Urnosen ti taudan" embes a ti visual aginggana intono mapasayaat ti depekto.

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Coord

Mangikodigo dagiti nagsasabtan ti latitud ken longitude iti maysa a lokasion, mangited ti silpo ti map aiti lokasion. Daytoy a plantilia ket saan a nasayaat a mausar iti Visual Editor.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
11

Mabalin a degrado latitud wenno ti napirmaan a desimal degrado latitud

Kuerdasnasken
22

Mabalin a minuto latitud, napirmaan a desimal degarado longitud wenno 'N' wenno 'S'.

Kuerdasnasken
33

Mabalin a segundo latitud, degrado longitud, 'N' wenno 'S' wenno dagiti parametro ti GeoHack

Kuerdaspagpilian
44

Mabalin a degrado longitud, 'N', 'S', 'E' wenno 'W' wenno dagiti parametro ti GeoHack

Kuerdaspagpilian
55

Mabalin a degrado longitude, minuto longitude wenno dagiti parametro ti GeoHack

Kuerdaspagpilian
66

Mabalin a minuto longitud, 'E' wenno 'W' wenno dagiti parametro ti GeoHack

Kuerdaspagpilian
77

Mabalin a segundo longitud, wenno dagiti parametro ti GeoHack

Kuerdaspagpilian
88

'E' wenno 'W'.

Kuerdaspagpilian
99

Dagiti parametro ti GeoHack. Kas pagarigan: dim:30_region:US-WI_type:event

Kuerdaspagpilian
Displaydisplay

Ti pakaiparanganna. Mabalin a maysa kadagiti: 'nailinia' iti bagi ti artikulo (kasisigud), 'titulo' iti ngato ti artikulo wenno mabali nga agusar ti dua 'nailinia ken titulo

Kuerdaspagpilian
Namename

Ti etiketa a maikabil kadagiti mapa (kasisigud ket PAGENAME)

Kuerdaspagpilian
Notesnotes

Teksto a maiparang a dagus a sumaruno kadagiti nagsasabtan

Kuerdaspagpilian
Formatformat

No kasano a maiparang dagiti nagsasabtanH, mabalin a 'dec' wenno 'dms'

Kuerdaspagpilian

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar