Plantilia:Para

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

|

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

Daytoy a plantilia ket para kadagiti panangited ti kas pagarigan kadagiti taudan ti kodigo ti parametro ti parametro ti plantilia (naserbi kadagiti dokumentasion ti plantilia ken dagiti pakisinnaritaan ti kodigo ti plantilia kadagiti tungtungan a panid). Daytoy ket nasken nga addaan iti maysa wenno dua a parametro. Ti umuna ket ti nagan maiparang a kas pagarigan a parametro (mabalin a daytoy ket awan linaon, ngem nasken nga adda), ken ti maikadua (pagpilian) ket ti pateg ti umuna a kas pagarigan a parametro , wenno (no ti immuna a parametro ti {{para}} ket awan linaon) a ti maysa a saan a nainaganan a kas pagarigan a parametro.

Kas pagarigan

 1.   {{para|nagan}}
  maiparang a kas
  |nagan=
 2.   {{para|titulo|<var>titulo ti libro</var>}}
  maiparang a kas
  |titulo=titulo ti libro
 3.   {{para| |section}}
  maiparang a kas
  |paset
  (para kadagiti saan a nainaganan a parametro iti kodigo ti kas pagarigan; kitaen ti awan linaon a parametro iti plantilia ti {{para}})
 4.   {{para|<var>parametro</var>|<var>value</var>}}
  maiparang a kas
  |parametro=value

No agusar ti literal, dagiti naskbayan a nainaganan a pateg, simple laeng a mangited ti pateg (ti langa ket kas iti kas pagarigan 3). No agilustrado ti hipotetikal, panagdumaduma wenno dagiti maipalawag ti agar-aramat a pateg, usaren ti <var>pateg</var> (ti langa ket kas iti kas pagarigan 2), ken nasken a maramid met para iti saan a literal, a kas pagarigan dagiti parametro (ti langa ket kas iti kas pagarigan 4).

Kitaen pay

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar

Panagpormat ti kadawyan a panggep

 • 1 Ti {{tlg}} ket isu ti kaaduan a kadawayn, a manpalubos iti ania man a kombinasion ti estilo ti teksto ken/wenno dagiti pagpilian ti estilo ti silpo.
 • 2 Manglapped ti panagbalkot ti teksto babaen ti panangikabil daytoy iti uneg dagiti etiketa ti <span class="nowrap">...</span>.
 • 3 Agusar iti agbaet iti maysa a monospace a letra ngem saan a <code>...</code>.
 • 4 Mangipalubos kadagiti silpo kadagiti plantilia iti ania man a nagan ti espasio.

Dagiti sabali pay a plantilia ti panagpormat

Pagarigan ti kodigo Epekto Dagiti nota
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Suportaranna ti panangisilpo kadagiti kabsat a proyekto (kas iti fr:Hatnote)
{{tlu|Agar-aramat:Lam-ang/panid}} {{Agar-aramat:Lam-ang/panid}} Suportaranna ti panangisilpo iti ania man nga espasio
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}}}
{{hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}

Mangipakita ti kodigo ken pagarigan
{{xpd|Hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}} "{{hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}}" mangited iti "" [1] Mangipakita ti kodigo, pagarigan ken silpo tapno maipadakkel ti kodigo ti plantilia
{{para|titulo|<var>titulo ti libro</var>}} |title=titulo ti libro Pormatenna dagiti parametro ti plantilia tapno maiparangda, nga agraman wenno awan dagiti pateg
{{elc|Plantilia:Hatnote}}
{{elc|Plantilia:Hatnote|Hatnote}}
[[Plantilia:Hatnote]]
[[Plantilia:Hatnote|Hatnote]]
Pormatenna dagiti silpo ti wiki, nga agraman iti pagpilian a naipipa a silpo ti teksto ken nairaman a pangsuldong

Agraman kadagiti silpo ti utilidad

Pagarigan ti kodigo Epekto
{{lts|Hatnote}} Plantilia:Hatnote(urnosen tungtungan silsilpo pakasaritaan)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (urnosen tungtungan pakasaritaan silsilpo # /subpanid /dok /urnosen ti dok /pagipadasan /dip ti pagipadasan /pangsubok) · Modulo:hatnote
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:hatnote (silsilpo urnosen)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{Hatnote}}
silsilpo tungtungan kiaten
{{tsetl|Hatnote}} {{subst:Hatnote}}
 silsilpo tungtungan kitaen
{{ti|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan · silsilpo · urnosen)
{{tic|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan silsilpo urnosen)
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo urnosen)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (tungtungan)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo, tungtungan)
 • Plantilia:Tlx – para iti panangited kadagiti kas pagarigan iti kodigo ti intero a plantilia nga adda dagiti mairaman a parametro