Plantilia:Template link null

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

T plantilia ti Tnull ket inus-usar a mangikkat kadagiti plantilia iti letra ti monospaced. Daytoy ket kapadpada ti {{tlx}} iti waya a daytoy ket mangsuporta kadagiti adu a parametro.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Ti panagmakinilia ti {{tnull|foo|bar|baz|boo}} iti "porma a panagurnos" ket agiparang ti {{foo|bar|baz|boo}} iti "moda a panagbasa".

Nota iti karakter ti "="[urnosen ti taudan]

No adda karakter ti "=" iti aniaman a parametro, nasken a sukatan daytoy iti = a kas iti:

{{tnull|pinduten|ladawan=nagan ti ladawan|kaakaba=kaakaba|katayag=katayag|silpo=nagan ti panid}}

Wenno usaren ti parameter-number=pateg a kas iti:

{{tnull|pinduten|2=ladawan=nagan ti ladawan|3=kaakabakaakaba|4=height=katayag|5=silpo=nagan ti panid}}

Dagita dua a pamay-an ket agiparangda iti sumaganad:

{{pinduten|ladawan=nagan ti ladawan|kaakaba=kaakaba|height=katayag|silpo=nagan ti panid}}

Nota iti karakter ti "|"[urnosen ti taudan]

No adda ti maikadua nga agsasaruno a pipa (|) ket mausar a pannangibaga a ti parametro ket linaktawan, nasken a masukatan iti | a kas iti:

{{tnull|umuna|maikadua||maikatlo}}

Dayta ket mangited iti sumaganad:

{{umuna|maikadua||maikatlo}}

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Panagpormat ti kadawyan a panggep[urnosen ti taudan]

  • 1 Ti {{tlg}} ket isu ti kaaduan a kadawayn, a manpalubos iti ania man a kombinasion ti estilo ti teksto ken/wenno dagiti pagpilian ti estilo ti silpo.
  • 2 Manglapped ti panagbalkot ti teksto babaen ti panangikabil daytoy iti uneg dagiti etiketa ti <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Agusar iti agbaet iti maysa a monospace a letra ngem saan a <code>...</code>.
  • 4 Mangipalubos kadagiti silpo kadagiti plantilia iti ania man a nagan ti espasio.

Dagiti sabali pay a plantilia ti panagpormat[urnosen ti taudan]

Pagarigan ti kodigo Epekto Dagiti nota
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Suportaranna ti panangisilpo kadagiti kabsat a proyekto (kas iti fr:Hatnote)
{{tlu|Agar-aramat:Lam-ang/panid}} {{Agar-aramat:Lam-ang/panid}} Suportaranna ti panangisilpo iti ania man nga espasio
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}}}
{{hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}

Mangipakita ti kodigo ken pagarigan
{{xpd|Hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}} "{{hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}}" mangited iti "" [1] Mangipakita ti kodigo, pagarigan ken silpo tapno maipadakkel ti kodigo ti plantilia
{{para|titulo|<var>titulo ti libro</var>}} |title=titulo ti libro Pormatenna dagiti parametro ti plantilia tapno maiparangda, nga agraman wenno awan dagiti pateg
{{elc|Plantilia:Hatnote}}
{{elc|Plantilia:Hatnote|Hatnote}}
[[Plantilia:Hatnote]]
[[Plantilia:Hatnote|Hatnote]]
Pormatenna dagiti silpo ti wiki, nga agraman iti pagpilian a naipipa a silpo ti teksto ken nairaman a pangsuldong

Agraman kadagiti silpo ti utilidad[urnosen ti taudan]

Pagarigan ti kodigo Epekto
{{lts|Hatnote}} Plantilia:Hatnote(urnosen tungtungan silsilpo pakasaritaan)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (urnosen tungtungan pakasaritaan silsilpo # /subpanid /dok /urnosen ti dok /pagipadasan /dip ti pagipadasan /pangsubok) · Modulo:hatnote
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:hatnote (silsilpo urnosen)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{Hatnote}}
silsilpo tungtungan kiaten
{{tsetl|Hatnote}} {{subst:Hatnote}}
 silsilpo tungtungan kitaen
{{ti|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan · silsilpo · urnosen)
{{tic|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan silsilpo urnosen)
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo urnosen)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (tungtungan)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo, tungtungan)