Jump to content

Wikipedia:Masansan a salsaludsod

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tulong:Dagiti linaonTulong:Dagiti linaon
Tulong:Dagiti linaon
Agsubli idiay pagtulonganMasansan a Salsaludsud (MAS)


Daytoy ket listaan dagiti masansan a salsaludsod a maipanggep iti panagusar ket panakontribusion iti Wikipedia.

Kasanoak nga agaramid iti baro a panid?[urnosen ti taudan]

Saan a nasken ti pakabilangan tapno makapartuat ti baro nga artikulo ngem no kayat ti agrehistro mabalinmo ti agrehistro ditoy. Tapno makita dagiti pagimbagan ti panagpartuat ti pakabilangan, kitaen ti panid ti Apay nga agaramid ti pakabilangan?
Para iti panagpartuat ti baro nga artikulo, kitaen ti panid ti kasano ti mangirugi iti baro a panid.

Apay a naikkat ti artikulok?[urnosen ti taudan]

No kitaem ti adres nga ayan idi ti panidmo, adda daytoy ti maysa a nalabbasit a kahon iti ngatona a mangipakita no sino ti nagikkat daytoy (iti porma a "Nagan ti agar-aramat (tungtungan|aramids)") ken ti rasonda (nga agparang iti italiko). No saan a naserbi ti rason, wenno suppiatem daytoy, mabalinmo a pinduten ti silpo ti "tungtungan" tapno makaipatulod ti mensahe ken agdamag.

Kasanoak nga agbaliw ti nagan ti maysa nga artikulo?[urnosen ti taudan]

Mabalinmo nga iyalis ti artikulo babaen ti panagusar ti buton ti "iyalis" (makitam daytoy babaen ti panagpindut ti "Adu pay" a kakuyogna ti nakatudo ti baba a pana). Ngem tapno maaramidmo daytoy, nasken nga addaanka iti pakabilangan a nakaabuten iti kasasaad iti automatiko a napasingkedan, ti kayatna asawen daytoy ket ti pakabilangam ket nagpauten iti uppat nga aldaw manipud idi pinartuatmo. No saanka nga automatiko a napasingkedan nga agar-aramat, wenno ti panagiyalis ket kontrobersial, wenno nasalakniban ti panangiyalis, bisitaem ti tungtungan ti panid a kayatmo nga iyalid ket agkiddaw idiay. Mabalinmo pay a damagen dagiti administrador a mangiyalis para kenka.

Kasanaok nga agbaliw ti naganko nga agar-aramat wenno ikkaten ti pakabilangak?[urnosen ti taudan]

Para iti panagibaliw ti nagan ti agar-aramat kitaen ti panagikkat ken panagitipon kadagiti nagan ti agar-aramat.
Ti nagan ti agar-aramat ket saan a mabalin a maikkat. No mabalin a maikkat ti nagan ti agara-aramat, amin nga inurnos nga inaramid babaen dayta agar-aramat ket saanton a mabalin a mapammadayawan. Mabalinmo, nupay kasta, ti mangbaliw ti naganmo, ken agkiddaw a ti panidmo nga agar-aramat ket maikkat babaen ti panangikabil ti plantilia ti {{ikkaten}} iti ngato ti panid.

Kasanoak nga agdakamat iti Wikipedia?[urnosen ti taudan]

Kitaen ti Wikipedia:Panagdakamat iti Wikipedia para kadagiti adu pay a pakaammo.

Sino kadi dagiti agsursurat kadagiti artikulo iti Wikipedia?[urnosen ti taudan]

Gangani amin dagiti artikulo ti Wikipedia ket sinursurat babaen dagiti nadumaduma nga editor. No pindutem ti etiketa ti "Kitaen ti pakasaritaan" iti ngato ti maysa nga artikulo, maiparangto ti listaan dagiti amin a nagkontribusion iti artikulo ken kaano idi a naaramid ti kontribusionda. No ti panggepmo ket ti agdakamat iti Wikipedia, kitaen ti saludsod dita ngato.

Makatalekak kadi iti Wikipedia para kadagiti balakad iti medikal, nainkalintegan, pinansia, seguridad, ken dagiti sabali pay a nasken a banag?[urnosen ti taudan]

Iti maysa balikas, saan. No makasapulka iti naisangayan a balakad (kas pagarigan, medikal, nainkalintegan, pinansia wenno panangimaton ti riesgo) pangngaasi nga agdamag ti tulong iti propesional a nailisensiaan wenno adda pannakaammona iti dayta a topiko. Saan met a maibagbaga a saankanto a makabiruk iti naserbi wenno pudno a pakaammo iti Wikipedia; kaaduantoa makabirukkal. Nupay kasta, ti Wikipedia ket saan a makagaransia ti kinapudno ti pakaammo a mabirukan ditoy. Ti linaon ti aniaman a naited nga artikulo ket mabalin a nagbaliwen, nabandalismo wenno binaliwan met ti sabali nga agar-aramat nga addaan iti sabali a kapanunotan a saan a maitunos kadagiti maipaay a pagobraan. Kitaen ti Wikipedia:Sapasap a renunsia para kadagiti adu pay a pagannadan a pakaammo.

Sino ti agtagikua iti Wikipedia?[urnosen ti taudan]

Ti Pundasion ti Wikimedia ket isu ti agtagikua kadagiti gandat ti Wikimedia.

Apay a masikoranak met a sumrek?[urnosen ti taudan]

Kitaen ti tulong iti panagserrek para kadagiti adu pay a pakaammo.

Kaano a naipatakder iti Ilokano Wikipedia?[urnosen ti taudan]

Kiniddaw idi ni Agar-aramat:Tarong ti pannakapartuat iti bersion nga Ilokano ti Wikipedia idi Oktubre 2005 ken naipablaak ti isu met laeng a bulan ken tawen.