Jump to content

Kategoria:Panagtaripato ti CS1: url-status

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket pagsurotan a kategoria para iti dakamat ti CS1 nga agus-usra iti |url-status= nga agraman iti umiso apateg no ti |archive-url= ket awan linaon wenno naikkat. Bayat a saan a maysa a biddut, dagiti plantilia ti CS1 ken CS2 nga addaan iti |url-status= ngem awanan iti |archive-url= ket nasken a masimpa.

Ti mangsimpa, no ti pateg ket live, mabalin nga:

  • ikkaten ti |url-status=, wenno
  • inayon ti |archive-url= ken |archive-date=

No saan, sukatan ti dakamat wenno inayon ti |archive-url= ken |archive-date=. Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: url-status"

Dagiti sumaganad a 132 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 132 a dagup.

A