Listaan dagiti Bise Presidente iti Estados Unidos

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Bilang dagiti bise presidente
babaen ti partido a panakaikaduaan
Republikano 20
Demokratiko 18
Demokratiko-Republikano 6
Whig 2
Pederalista 1

Adda idin dagiti 47 a bise presidente iti Estados Unidos, manipud kenni John Adams aginggana kenni Joe Biden. Ti panakaisigudan, ti Bise Presidente ket isu idi ti tao a nakaawat ti maikadua a kaaduan a butos para iti Presidente iti Elektoral a Kolehio. Nupay kasta, iti panagbutos ti 1800 ti maysa a nagpada nga elektoral a kolehio a nagbaetan ni Thomas Jefferson ken ni Aaron Burr ket nangiturong ti panagpili iti Presidente babaen ti Kamara dagiti Pannakabagi. Tapno mapawilan ti kastoy a manen a mapasamak, ti Maikasangapulo ket dua a Panagpasayaat ket nainayon idi ti Batay-linteg, a nakapartuat ti agdama a sistema a dagiti elektorado ket agbutosda ti sabali a balota para iti bise presidente.[1]

Ti Bise Presidente ket adda laeng ti bassit a bileg wenno dagiti tignay a nalawag a naited para iti Batay-linteg. Ti kangrunaan nga opisio ti Bise Presidente ket ti panagisarunona ti kinapresidenete no ti Presidente ket matay, agikkat, wenno mapabasol ken maikkat ti opisina. Adda siam kadagiti bise presidente ti kastoy a ngimmato ti kinapresidente: walo babaen ti ipupusay ti presidente, ken maysa, ni Gerald Ford, babaen ti panagikkat tipresidente. Iti pay maipatinayon, ti Bise Presidente ket agserbi a kas ti Presidente ti Senado ken mabalin nga agpili nga agbutos panaggudua ti agkapada a butos kadagiti maikeddeng nga aramid babaen ti Senado. Dagiti Bise Presidente ket nangisanayda ti daytoy a bileg kadagiti nadumaduma agay-at kadagiti napalabas a tawen.[1] Ti pinakabise presidente ket inlawlawagan babaen ti dati a bise presidente a ni John Nance Garner idi 1960 a kas ti "nawan pategna a nabara nga isbo".[2]

Sakbay ti panakaipasa ti Maikaduapulo ket lima a Panagpasayaat, ti pannakabakante tiopisina ti Bise Presidente ket saan a mabalin a masukatan aginggana ti sumaruno a panagbutos. Adu kadagiti kastoy a pannakabakanten; sangapulo ket innem ti napasamak sakbay a napasingkedan ti maika-25 a Panagpasayaat – a kas nagbanagan ti pito nga ipupusay, maysa a panagikkat (John C. Calhoun, nga isu ket nagikkat tapno sumrek ti Kongreso), ken walo a kaso a ti bise presidente ket simmaruno iti kinapresidente. Daytoy a panagpasayaat ket nangpalubos ti panakapunno ti bakante babaen ti panagidutok ti Presidente ken panagpasingked babaen dagiti dua a kamara ti Kongreso ti Estados Unidos. Manipud ti panakapasingked ti Panagpasayaat, dua a bise presidente ti nadutokan babaen ti daytoy a panmay-an, ni Gerald Ford iti Michigan idi 1973 ken ni Nelson Rockefeller iti Estado ti New York idi 1974.[1]

Dagiti bise presidente ket nabutosanen manipud kadagiti 21 nga estado. Adadu ngem kagudua ken nanipud laeng kadagiti lima nga estado, New York (11), Indiana (5), Massachusetts (4), Kentucky (3), ken Texas (3). Kaaduan kadagiti bise presidente ket agtawen ti 50 wenno 60 ken adda ti panakasanayda ti politiko sakbay a nagtakem ti opisina.[1]

Listaan dagiti Bise Presidente[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti Partido

      Demokratiko       Demokratiko-Republikano       Pederalista       Republikano       Whig

Bilang Bise Presidente Estado Paset ti panawen iti opisina Partido Termino
(Panakabutos)
Presidente Dagiti paammo
1 John Adams John Adams
(1735–1826)
[3][4]
Massachusetts 01789-04-21Abril 21, 1789 01797-03-04Marso 4, 1797 Pederalista 1.
(1789)
Washington [note 1]
2.
(1792)
2 Thomas Jefferson Thomas Jefferson
(1743–1826)
[6][7]
Virginia 01797-03-04Marso 4, 1797 01801-03-04Marso 4, 1801 Demokratiko-
Republikano
3.
(1796)
Adams
3 Aaron Burr Aaron Burr, Jr.
(1756–1836)
[8][9]
New York 01801-03-04Marso 4, 1801 01805-03-04Marso 4, 1805 Demokratiko-
Republikano
4.
(1800)
Jefferson
4 George Clinton George Clinton
(1739–1812)
[10][11]
New York 01805-03-04Marso 4, 1805 01812-04-20Abril 20, 1812
(pimmusay)
Demokratiko-
Republikano
5.
(1804)
6.
(1808)
Madison [note 2]
1 Bakante babaen ti ipupusay 01812-04-20Abril 20, 1812 01813-03-04Marso 4, 1813
5 Elbridge Gerry Elbridge Gerry
(1744–1814)
[12][13]
Massachusetts 01813-03-04Marso 4, 1813 01814-11-23Nobiembre 23, 1814
(Pimmusay)
Demokratiko-
Republikano
7.
(1812)
[note 2]
2 Bakante babaen ti ipupusay 01814-11-23Nobiembre 23, 1814 01817-03-04Marso 4, 1817
6 Daniel Tompkins Daniel D. Tompkins
(1774–1825)
[14][15]
New York 01817-03-04Marso 4, 1817 01825-03-04Marso 4, 1825 Demokratiko-
Republikano
8.
(1816)
Monroe
9.
(1820)
7 John C. Calhoun John C. Calhoun
(1782–1850)
[16][17]
South Carolina 01825-03-04Marso 4, 1825 01832-12-28Disiembre 28, 1832
(Nagikkat)
Demokratiko-
Republikano
10.
(1824)
J.Q. Adams
[note 3]
Demokratiko 11.
(1828)
Jackson
3 Bakante babaen ti panagikkat 01832-12-28Disiembre 28, 1832 01833-03-04Marso 4, 1833
8 Martin Van Buren Martin Van Buren
(1782–1862)
[18][19]
New York 01833-03-04Marso 4, 1833 01837-03-04Marso 4, 1837 Demokratiko 12.
(1832)
9 Richard Mentor Johnson Richard Mentor Johnson
(1780–1850)
[20][21]
Kentucky 01837-03-04Marso 4, 1837 01841-03-04Marso 4, 1841 Demokratiko 13.
(1836)
Van Buren
10 John Tyler John Tyler
(1790–1862)
[22][23]
Virginia 01841-03-04Marso 4, 1841 01841-04-04Abril 4, 1841
(Naipangato)
Whig 14.
(1840)
W.H. Harrison [note 4]
4 Banaknte babaen ti panakaipangato 01841-04-04Abril 4, 1841 01845-03-04Marso 4, 1845 Tyler
11 George M. Dallas George M. Dallas
(1792–1864)
[24][25]
Pennsylvania 01845-03-04Marso 4, 1845 01849-03-04Marso 4, 1849 Demokratiko 15.
(1844)
Polk
12 Millard Fillmore Millard Fillmore
(1800–1874)
[26][27]
New York 01849-03-04Marso 4, 1849 01850-07-09Hulio 9, 1850
(Naipangato)
Whig 16.
(1848)
Taylor [note 4]
5 Bakante babaen ti panakaipangato 01850-07-09Hulio 9, 1850 01853-03-04Marso 4, 1853 Fillmore
13 William R. King William R. King
(1786–1853)
[28][29]
Alabama 01853-03-04Marso 4, 1853 01853-04-18Abril 18, 1853
(Pimmusay)
Demokratiko 17.
(1852)
Pierce [note 5]
[note 2]
6 Bakante babaen ti ipupusay 01853-04-18Abril 18, 1853 01857-03-04Marso 4, 1857
14 John C. Breckinridge John C. Breckinridge
(1821–1875)
[30][31]
Kentucky 01857-03-04Marso 4, 1857 01861-03-04Marso 4, 1861 Demokratiko 18.
(1856)
Buchanan
15 Hannibal Hamlin Hannibal Hamlin
(1809–1891)
[32][33]
Maine 01861-03-04Marso 4, 1861 01865-03-04Marso 4, 1865 Republikano 19.
(1860)
Lincoln
16 Andrew Johnson Andrew Johnson
(1808–1875)
[34][35]
Tennessee 01865-03-04Marso 4, 1865 01865-04-15Abril 15, 1865
(Naipangato)
Demokratiko 20.
(1864)
[note 4]
7 Bakante babaen ti panakaipangato 01865-04-15Abril 15, 1865 01869-03-04Marso 4, 1869 A. Johnson
17 Schuyler Colfax Schuyler Colfax
(1823–1885)
[36][37]
Indiana 01869-03-04Marso 4, 1869 01873-03-04Marso 4, 1873 Republikano 21.
(1868)
Grant
18 Henry Wilson Henry Wilson
(1812–1875)
[38][39]
Massachusetts 01873-03-04Marso 4, 1873 01875-11-22Nobiembre 22, 1875
(Pimmusay)
Republikano 22.
(1872)
[note 2]
8 Bakante babaen ti ipupusay 01875-11-22Nobiembre 22, 1875 01877-03-04Marso 4, 1877
19 William A. Wheeler William A. Wheeler
(1819–1887)
[40][41]
New York 01877-03-04Marso 4, 1877 01881-03-04Marso 4, 1881 Republikano 23.
(1876)
Hayes
20 Chester A. Arthur Chester A. Arthur
(1829–1886)
[42][43]
New York 01881-03-04Marso 4, 1881 01881-09-19Septiembre 19, 1881
(Naipangato)
Republikano 24.
(1880)
Garfield [note 4]
9 Bakante babaen ti panakipangato 01881-09-19Septiembre 19, 1881 01885-03-04Marso 4, 1885 Arthur
21 Thomas Hendricks Thomas A. Hendricks
(1819–1885)
[44][45]
Indiana 01885-03-04Marso 4, 1885 01885-11-25Nobiembre 25, 1885
(Pimmusay)
Demokratiko 25.
(1884)
Cleveland [note 2]
10 Bakante babaen ti ipupusay 01885-11-25Nobiembre 25, 1885 01889-03-04Marso 4, 1889
22 Levi Morton Levi P. Morton
(1824–1920)
[46][47]
New York 01889-03-04Marso 4, 1889 01893-03-04Marso 4, 1893 Republikano 26.
(1888)
B. Harrison
23 Adlai E. Stevenson Adlai Stevenson I
(1835–1914)
[48][49]
Illinois 01893-03-04Marso 4, 1893 01897-03-04Marso 4, 1897 Demokratiko 27.
(1892)
Cleveland
24 Garret Hobart Garret A. Hobart
(1844–1899)
[50][51]
New Jersey 01897-03-04Marso 4, 1897 01899-11-21Nobiembre 21, 1899
(pimmusay)
Republikano 28.
(1896)
McKinley [note 2]
11 Bakante babaen ti ipupusay 01899-11-21Nobiembre 21, 1899 01901-03-04Marso 4, 1901
25 Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt
(1858–1919)
[52][53]
New York 01901-03-04Marso 4, 1901 01901-09-14Septiembre 14, 1901
(Naipangato)
Republikano 29.
(1900)
[note 4]
12 Bakante babaen ti panakaipangato 01901-09-14Septiembre 14, 1901 01905-03-04Marso 4, 1905 T. Roosevelt
26 Charles W. Fairbanks Charles W. Fairbanks
(1852–1918)
[54][55]
Indiana 01905-03-04Marso 4, 1905 01909-03-04Marso 4, 1909 Republikano 30.
(1904)
27 James S. Sherman James S. Sherman
(1855–1912)
[56][57]
New York 01909-03-04Marso 4, 1909 01912-10-30Oktubre 30, 1912
(Pimmusay)
Republikano 31.
(1908)
Taft [note 2]
13 Bakante babaen ti ipupusay 01912-10-30Oktubre 30, 1912 01913-03-04Marso 4, 1913
28 Thomas R. Marshall Thomas R. Marshall
(1854–1925)
[58][59]
Indiana 01913-03-04Marso 4, 1913 01921-03-04Marso 4, 1921 Demokratiko 32.
(1912)
Wilson
33.
(1916)
29 Calvin Coolidge Calvin Coolidge
(1872–1933)
[60][61]
Massachusetts 01921-03-04Marso 4, 1921 01923-08-02Agosto 2, 1923
(Naipangato)
Republikano 34.
(1920)
Harding [note 4]
14 Bakante babaen ti panakaipangato 01923-08-02Agosto 2, 1923 01925-03-04Marso 4, 1925 Coolidge
30 Charles G. Dawes Charles G. Dawes
(1865–1951)
[62][63]
Illinois 01925-03-04Marso 4, 1925 01929-03-04Marso 4, 1929 Republikano 35.
(1924)
31 Charles Curtis Charles Curtis
(1860–1936)
[64][65]
Kansas 01929-03-04Marso 4, 1929 01933-03-04Marso 4, 1933 Republikano 36.
(1928)
Hoover
32 John Nance Garner John Nance Garner
(1868–1967)
[66][67]
Texas 01933-03-04Marso 4, 1933 01941-01-20Enero 20, 1941 Demokratiko 37.
(1932)
F.D. Roosevelt
38.
(1936)
33 Henry A. Wallace Henry A. Wallace
(1888–1965)
[68][69]
Iowa 01941-01-20Enero 20, 1941 01945-03-20Marso 20, 1945 Demokratiko 39.
(1940)
34 Harry S. Truman Harry S. Truman
(1884–1972)
[70][71]
Missouri 01945-01-20Enero 20, 1945 01945-04-12Abril 12, 1945
(Ascended)
Demokratiko 40.
(1944)
[note 4]
15 Bakante babaen ti panakaipangato 01945-04-12Abril 12, 1945 01949-01-20Enero 20, 1949 Truman
35 Alben Barkley Alben Barkley
(1877–1956)
[72][73]
Kentucky 01949-01-20Enero 20, 1949 01953-01-20Enero 20, 1953 Demokratiko 41.
(1948)
36 Richard Nixon Richard Nixon
(1913–1994)
[74][75]
California 01953-01-20Enero 20, 1953 01961-01-20Enero 20, 1961 Republikano 42.
(1952)
Eisenhower
43.
(1956)
37 Lyndon B. Johnson Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
[76][77]
Texas 01961-01-20Enero 20, 1961 01963-11-22Nobiembre 22, 1963
(Ascended)
Demokratiko 44.
(1960)
Kennedy [note 4]
16 Bakante babaen ti panakaipangato 01963-11-22Nobiembre 22, 1963 01965-01-20Enero 20, 1965 L.B. Johnson
38 Hubert H. Humphrey Hubert Humphrey
(1911–1978)
[78][79]
Minnesota 01965-01-20Enero 20, 1965 01969-01-20Enero 20, 1969 Demokratiko 45.
(1964)
39 Spiro T. Agnew Spiro Agnew
(1918–1996)
[80][81]
Maryland 01969-01-20Enero 20, 1969 01973-10-10Oktubre 10, 1973
(Nagikkat)
Republikano 46.
(1968)
Nixon [note 3]
47.
(1972)
17 Bakante babaen ti panagikkat 01973-10-10Oktubre 10, 1973 01973-12-06Disiembre 6, 1973
40 Gerald Ford Gerald Ford
(1913–2006)
[82][83]
Michigan 01973-12-06Disiembre 6, 1973 01974-08-09Agosto 9, 1974
(Naipangato)
Republikano [note 6]
18 Bakante babaen ti panakaipangato 01974-08-09Agosto 9, 1974 01974-12-19Disiembre 19, 1974 Ford
41 Nelson Rockefeller Nelson Rockefeller
(1908–1979)
[84][85]
New York 01974-12-19Disiembre 19, 1974 01977-01-20Enero 20, 1977 Republikano [note 6]
42 Walter Mondale Walter Mondale
(1928– )
[86][87]
Minnesota 01977-01-20Enero 20, 1977 01981-01-20Enero 20, 1981 Demokratiko 48.
(1976)
Carter
43 George Herbert Walker Bush George H. W. Bush
(1924– )
[88][89]
Texas 01981-01-20Enero 20, 1981 01989-01-20Enero 20, 1989 Republikano 49.
(1980)
Reagan [note 7]
50.
(1984)
44 Dan Quayle Dan Quayle
(1947– )
[91][92]
Indiana 01989-01-20Enero 20, 1989 01993-01-20Enero 20, 1993 Republikano 51.
(1988)
G.H.W. Bush
45 Al Gore Al Gore
(1948– )
[93][94]
Tennessee 01993-01-20Enero 20, 1993 02001-01-20Enero 20, 2001 Demokratiko 52.
(1992)
Clinton
53.
(1996)
46 "Dick" Cheney Dick Cheney
(1941– )
[95][96]
Wyoming
[note 8]
02001-01-20Enero 20, 2001 02009-01-20Enero 20, 2009 Republikano 54.
(2000)
G.W. Bush [note 9]
55.
(2004)
47 Joe Biden Joe Biden
(1942– )
[100]
Delaware 02009-01-20Enero 20, 2009 Incumbent Demokratiko 56.
(2008)
Obama

Dagiti sibibiag a dati a bise presidente[urnosen | urnosen ti taudan]

Manipud idi Marso 2012, adda dagiti lima a sibibiag a dati a bise presidente iti Estados Unidos. Ti kinaudi a pimmusay a dati a bise presidente ket ni Gerald Ford (1973-1974), idi Disiembre 26, 2006.

Bise Presidente Termino iti Opisina Petsa a Pannakaipasngay
Walter Mondale 1977–1981 Enero 5, 1928 (1928-01-05) (edad 87)
George H. W. Bush 1981–1989 Hunio 12, 1924 (1924-06-12) (edad 91)
Dan Quayle 1989–1993 Pebrero 4, 1947 (1947-02-04) (edad 68)
Al Gore 1993-2001 Marso 31, 1948 (1948-03-31) (edad 67)
Dick Cheney 2001-2009 Enero 30, 1941 (1941-01-30) (edad 74)

Dagiti bise presidente a nagbalin a presidente[urnosen | urnosen ti taudan]

Adda dagiti 14 a bise presidente a nagbalin a Presidente iti Estados Unidos.

 • John Adams, elected president in 1796.
 • Thomas Jefferson, elected president in 1800.
 • Martin Van Buren, elected President in 1836.
 • John Tyler, became president when William Henry Harrison died in office.
 • Millard Fillmore, became president when Zachary Taylor died in office.
 • Andrew Johnson, became president when Abraham Lincoln was assassinated in office.
 • Chester A. Arthur, became president when James A. Garfield was assassinated in office.
 • Theodore Roosevelt, became president when William McKinley was assassinated in office.
 • Calvin Coolidge, became president when Warren G. Harding died in office.
 • Harry S Truman, became president when Franklin D. Roosevelt died in office.
 • Lyndon B. Johnson, became president when John F. Kennedy was assassinated in office.
 • Richard Nixon, elected president in 1968. He is the only person on this list who was not serving as vice president when he became president.
 • Gerald Ford, became president in 1974 when Richard Nixon resigned.
 • George H. W. Bush, elected President in 1988.

Dagiti bise presidente a nagserbi kadagiti sabali nga opisina kalpasan a nagbise presidente[urnosen | urnosen ti taudan]

 • John C. Calhoun, US Senator and Secretary of State
 • Richard M. Johnson, Kentucky House of Representatives
 • John Tyler, the provisional Confederate Congress
 • George M. Dallas, Ambassador to Great Britain
 • John C. Breckenridge, US Senator and Confederate Secretary of War
 • Hannibal Hamlin, Senador ti Estados Unidos
 • Andrew Johnson, Senador ti Estados Unidos
 • Levi P. Morton, Gobernador iti New York
 • Thomas R. Marshall, the Federal Coal Commission
 • Charles G. Dawes, Ambassador to Great Britain, Chairman of the Reconstruction Finance Corporation.
 • Henry Wallace, Sekretario iti Komersio
 • Alben W. Barkley, Senador ti Estados Unidos
 • Hubert H. Humphrey, Senador ti Estados Unidos
 • Walter F. Mondale, Embahador iti Hapon.

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Paammo[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Arriving in New York City before President-elect George Washington, Adams was sworn as Vice President nine days before the President.[5]
 2. ^ a b c d e f g Pimmusay iti opisina
 3. ^ a b Nagikkat iti opisina
 4. ^ a b c d e f g h Simmaruno iti Pinakapresidente kalpasan ti ipupusay wenno panagikkat iti Presidente.
 5. ^ Ti isisu laeng a Bise Presidente a naisapata ti ruar ti Estados Unidos (idiay Havana, Kuba), nga adda ti naipangruna a pammalubos manipud ti Kongreso
 6. ^ a b Ti opisina ti Bise Presidente ket pinunuan babaen ti pribision ti Maika-25 a Panagpasayaat.
 7. ^ nagserbi a kas ti Presidente babaen ti probision ti Maika-25 a Panagpasayaat idi Hulio 13, 1985, manipud idi 11:28 a.m. aginggana idi 7:22 p.m.[90]
 8. ^ Maysa a residente ti Texas sakbay a nainominado para iti Bise Presidente, Ni Mr. Cheney ket nangisubli ti rehistro ti panagbutosna idiay Wyoming, nga idiay ket nagserbi idiay Kongreso, tapno maliklikanna ti panaglabsing ti Maika-12 a panapasayaat, a daytoy ket nagipawil koma dagiti Presidential nga Elektor ti Texas manipud ti panagibutos para kenni Bush kenDick Cheney[97]
 9. ^ Served as President under the acting-presidential provision of the 25th Amendment on two separate occasions: on June 29, 2002, from 7:09 a.m. to 9:24 a.m,[98] and on Hulio 21, 2007, from 7:16 a.m. to 9:21 a.m.[99]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ a b c d "Bise Presidente iti Estados Unidos (Presidente iti Senado)". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 2. ^ Blumenthal, Sidney (Hunio 28, 2007). "Ti imperial a kinabise presidente". Salon.com. Naala idi Septiembre 22, 2007. 
 3. ^ "John Adams". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Disiembre 12, 2009. 
 4. ^ "Adams, John". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 5. ^ "Ti Senado ket Mangisagsagana para iti Presidente". Senado ti Estado sUNidos. Naala idi Disiembre 12, 2009. 
 6. ^ "Thomas Jefferson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Disiembre 12, 2009. 
 7. ^ "Jefferson, Thomas". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 8. ^ "Aaron Burr". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 9. ^ "Burr, Aaron". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 10. ^ "George Clinton". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 11. ^ "Clinton, George". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 12. ^ "Elbridge Gerry". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 13. ^ "Gerry, Elbridge". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 14. ^ "Daniel Tompkins". SEnado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 15. ^ "Tompkins, Daniel D.". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 16. ^ "John Calhoun". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 17. ^ "Calhoun, John Caldwell". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 18. ^ "Martin Van Buren". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 19. ^ "Van Buren, Martin". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 20. ^ "Richard Mentor Johnson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 21. ^ "Johnson, Richard Mentor". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 22. ^ "John Tyler". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 23. ^ "Tyler, John". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 24. ^ "George Dallas". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 25. ^ "Dallas, George Mifflin". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 26. ^ "Millard Fillmore". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 27. ^ "Fillmore, Millard". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 28. ^ "William Rufus King". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 29. ^ "King, William Rufus de Vane". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 30. ^ "John Breckinridge". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 31. ^ "Breckinridge, John Cabell". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Clerk of the United States House of Representatives and Historian of the United States Senate. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 32. ^ "Hannibal Hamlin". SEnado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 33. ^ "Hamlin, Hannibal". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agostot 12, 2010. 
 34. ^ "Andrew Johnson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 35. ^ "Johnson, Andrew". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 36. ^ "Schuyler Colfax". United States Senate. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 37. ^ "Colfax, Schuyler". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 38. ^ "Henry Wilson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 39. ^ "Wilson, Henry". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 40. ^ "William Wheeler". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 41. ^ "Wheeler, William Almon". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 42. ^ "Chester Arthur". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 43. ^ "Arthur, Chester Alan". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 44. ^ "Thomas Hendricks". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 45. ^ "Hendricks, Thomas Andrews". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 46. ^ "Levi Morton". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 47. ^ "Morton, Levi Parsons". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 48. ^ "Adlai Stevenson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 49. ^ "Stevenson, Adlai Ewing". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 50. ^ "Garret Hobart". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 51. ^ "Hobart, Garret Augustus". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 52. ^ "Theodore Roosevelt". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 53. ^ "Roosevelt, Theodore". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 54. ^ "Charles Fairbanks". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 55. ^ "Fairbanks, Charles Warren". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 56. ^ "James Sherman". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 57. ^ "Sherman, James Schoolcraft". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 58. ^ "Thomas Marshall". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2010. 
 59. ^ "Marshall, Thomas Riley". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 60. ^ "Calvin Coolidge". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 61. ^ "Coolidge, Calvin". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 62. ^ "Charles Dawes". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 63. ^ "Dawes, Charles Gates". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 64. ^ "Charles Curtis". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 65. ^ "Curtis, Charles". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 66. ^ "John Nance Garner". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio10, 2009. 
 67. ^ "Garner, John Nance". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 68. ^ "Henry Wallace". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 69. ^ "Wallace, Henry Agard". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 70. ^ "Harry Truman". Senado ti Estados unidos. Naala idi Hunio10, 2009. 
 71. ^ "Truman, Harry S.". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 72. ^ "Alben Barkley". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 73. ^ "Barkley, Alben William". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 74. ^ "Richard Nixon". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 75. ^ "Nixon, Richard Milhous". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 76. ^ "Lyndon Johnson". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 77. ^ "Johnson, Lyndon Baines". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 78. ^ "Hubert Humphrey". Senado tiEstados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 79. ^ "Humphrey, Hubert Horatio". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 80. ^ "Spiro Agnew". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 81. ^ "Agnew, Spiro Theodore". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 82. ^ "Gerald Ford". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 83. ^ "Gord, Gerald Rudolph, Jr.". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 84. ^ "Nelson Rockefeller". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 85. ^ "Rockefeller, Nelson Aldrich". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 86. ^ "Walter Mondale". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 87. ^ "Mondale, Walter Frederick". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agostot 12, 2010. 
 88. ^ "George Bush". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 89. ^ "Bush, George Herbert Walker". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 90. ^ Stengel, Richard (Abril 12, 2005). "Who's Minding the Store?". Time. Naala idi Disiembre 13, 2009. 
 91. ^ "Dan Quayle". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 92. ^ "Quayle, James Danforth". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 93. ^ "Albert Gore". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 94. ^ "Gore, Albert Arnold, Jr.". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 95. ^ "Richard Cheney". Senado ti Estados Unidos. Naala idi Hunio 10, 2009. 
 96. ^ "Cheney, Richard Bruce". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Eskribiente ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Estados Unidos ken Historiador ti Senado ti Estados Unidos. Naala idi Agosto 12, 2010. 
 97. ^ "Richard B. Cheney, Maika-46 a Bise Presidente (2001-2009)". Senado ti Estados Unidos. Naala idi 2009-12-12. 
 98. ^ "Bush back in action after colon procedure". CNN. Hunio 29, 2002. Naala idi Hunio 12, 2009. 
 99. ^ "President Bush Reclaims Power From Dick Cheney Following Colonoscopy". FOX News. Hulio 22, 2007. Naala idi Disiembre 12, 2009. 
 100. ^ "Joseph Robinette Biden, Jr.". Biograpiko a Direktorio ti Kongreso ti Estados Unidos. Kongreso ti Estados Unidos. Naala idi Hunio10, 2009. 

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]