Plantilia:Pangsubok a kaso

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti pangsubok a kaso para kadagiti dua wenno ad-adu pay a plantilia. Ti tunggal maysa a plantilia ket matawagan kadagiti agpapada a parametro, ken ti pangsubok a kaso ket mabalin a maiparang kadagiti nadumaduma a pormat.

Amin dagiti parametro a maipasa iti daytoy a plantilia ket maipasa babaen kadagiti plantilia ti pangsubok a kaso, malaksid kadagiti parametro a mangrugi iti maysa a karakter ti underscore ("_"), a naireserba para iti internal a panagusar.

No awan ti nalawag a nainaganan kadagiti plantilia, ti modulo ket usarenna ti batayan a panid iti agdama panid a kas ti umuna a plantilia, ken ti subpanidna iti /pagipadasan a kas ti maikadua a plantilia. No maysa laeng a plantilia ti nalawag a nainaganan, ti subpanidna iti /pagipadasan ket isu ti mausar a kas ti maikadua a plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Batayan a sintaksis

{{pangsubok a kaso
| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Kadawyan a sintaksis

Dagiti sumaganad a pagpilian ket mabalin kadagiti amin a nadumaduma a pormat ti pangsubok a kaso.

{{pangsubok a kaso
| _format   = 
| _collapsible = 
| _resetRefs  = 
| _code    = 
| _showcode  = 

| _template = 
| _template1 = 
| _heading1 = 
| _template2 = 
| _heading2 = 
| _template3 = 
| _heading3 = 
...

| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Adda met dagiti dadduma a pormat ti pangsubok a kaso ti mangawat kadagiti maipatinayon a parametro. Kitaen dagiti pasetda para iti dokumentasion.

Dagiti kadawyan a parametro[urnosen ti taudan]

Parametro Deskripsion
_format Ti pormat a maiparang nga ayan ti pangsubok a kaso. Daytoy ket mabalin a dagiti "batong", "aray", "nailinia" wenno "kasisigud".
_template1, _template2, _template3... Ti nagnagan dagiti plantilia a maprosesonto. Ti kasisigud ti _template1 ket isu ti batayan a panid ti agdama a panid. No mainaganan ti _template1 , ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanidna iti /pagipadasane; no saan, ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanidna iti /pagipadasan iti batayan a panid ti agdama a panid. Dagiti nagan ti plantilia ket nasken a maikabil a kas iti normal a panagusar iti panangawag iti plantilia, a kas ti "3x",saan a "Plantilia:3x". No kayat a subokan ti panid mabalin ti agusar iti dua-atuldek a pangsaruno, a kas ti ":nagan ti artikulo".
_template Ti parbo a nagan para iti _template1. No ti mainaganan ti _template ken _template1 , ti _template ket isunto ti umuna a mausar.
_heading1, _heading2, _heading3... Dagiti naiduma a paulo para iti tunggal maysa kadagiti plantilia.
_collapsible No naisaad iti "wen" wenno "yes", maaramidto a marebba ti pangsubok a kaso. Ti pangsubok a kaso ket marebba ken maikkan iti berde a paulo no agpapada amin dagiti maiparuar ti plantilia. No adda maigiddiat iti ania man a maiparuar ti plantilia, ti pangsubok a kaso ket mapadakkel ket maikkan iti duyaw a paulo.
_resetRefs No maisaad iti "wen" wenno "yes", dagiti ania man a reperensia a pinataud babaen dagiti nasubokan a plantilia ket maisaad manen kalpasan a mapadakkel iti tunggal maysa a plantilia.
_showcode Ipakita ti nausar a kodigo ti plantilia no agpartuat iti pangsubok a kaso. No ti panangawag ket nainaganan iti parametro iti _code, isunto dayta ti mausar. No saan, ti maysa a panagkarkulo ket mapataud manipud kadagiti argumento. Daytoy a panagkarkulo ket saan a perpekto - ti whitesace kadagiti nanaganan nga argumento ket mapukawto, ken dagiti duplikado nga argumento ket saan a maikaskaso - ngem mabalinen a nasayaat para iti kodigo ti plantilia a maikabil kadagiti amin iti maysa a linia nga awan dagiti nagbaetan dagiti parametro.
_code Mausar a manginagan ti kodigo ti plantilia iti uneg dagiti etiketa ti<nowiki>...</nowiki> . Daytoy ket mausar iti pagpilian iti _showcode tapno maiparang ti panagawag ti plantilia bayat a mangpreserba ti whitespace. Nasken nga usaren ti salamangka a balikas iti "__TEMPLATENAME__" imbes a ti nagan ti plantilia. Kas pagarigan: | _code = <nowiki>{{__TEMPLATENAME__|umuna|maikadua|foo=bar}}</nowiki>. No kankanayon nga agusar iti daytoy a pagpilian, mabalin ti agusar iti {{Nowiki a pangsubok a kaso}}, a mangipalubos iti panagpataud iti intero a pangsubok a kaso manipud ti kodigo ti plantilia kadagiti etiketa ti nowiki, ken mangpalaka daytoy iti panangimakinilia iti mamindaua kadagiti amin nga argumento.

Nota: gapu ti waya a pangobra dagiti etiketa ti nowiki, ti plantilia ket tratuenna ti dagiti entidad ti HTML ti &lt;, &gt; ken &quot; a kas dagitoy ket dagiti literal a karakter ti <, > ken " no agusar iti daytoy a parametro.

Dagiti pormat ti pangsubok a kaso[urnosen ti taudan]

Kasisigud[urnosen ti taudan]

Ti kita ti kasisigud a pormat ti pangsubok a kaso ket kasla daytoy:

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

Awan daytoy kadagiti sobra a parametro.

Dagiti batong[urnosen ti taudan]

Ti pormat dagiti batong ket urnosenna dagiti pangsubok a kaso babaen ti agsumbangir iti tabla. Daytoy ket naserbi para iti panangipada kadagiti atiddog ken naingpis a plantilia kasla dagiti infobox. Adda kadagiti sumaganad a sobra a parametro:

Parametror Deskripsion
_class Dagiti klase ti HTML para iti tabla. Usaren ti |_class=wikitable tapno mapormat ti tabla a kas wikitable.
_style Naiduma a nailinia a CSS para iti tabla.
_caption Naiduma a kapsion para iti tabla. Ti kasisigud ket ti "Agsumbangir a panangipada".
_rowheader Ti maysa a sobra a paulo para iti aray nga aglaon kadagiti plantilia.
_heading0 No maited ti _rowheader , daytoy ket maysa a pagpilian a paulo iti ngatona iti aray ti plantilia.
_after Daytoy a teksto ket maiparang kalpasan ti maiparuar iti tunggal maysa a plantilia.

Pagarigan

Agabay a panangiyasping
{{ombox}}{{ombox/pagipadasan}}

Dagiti aray[urnosen ti taudan]

Ti pormat dagiti aray ket urnosenna dagiti pangsubok a kaso kadagiti aray iti tabla. Daytoy ket addaan kadagiti sobra a parametro:

Parametro Deskripsion
_class Dagiti klase ti HTML para iti tabla. Usaren ti |_class=wikitable tapno mapormat ti tabla a kas wikitable.
_style Naiduma a nailinia a CSS para iti tabla.
_caption Naiduma a kapsion para iti tabla.

Pagarigan

{{ombox}}
{{ombox/pagipadasan}}

Nailinia[urnosen ti taudan]

Ti pormat ti nailiania ket para kadagiti pangsubok a kaso a mabalin nga intero a maiparang iti maysa a linia. No mausar kadagiti plantilia a mangiparang kadagiti nadumaduma a linia daytoy ket mabalin nga agpataud kadagiti saan a manamnama a resulta. Daytoy ket awan kadagiti sobra a parametro.

Pagarigan (agusar iti Plantilia:3x)

Kasisigud:

 • Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
 • Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Nga addaan iti_showcode:

 • {{3x|Lorem ipsum }} → Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
 • {{3x/pagipadasan|Lorem ipsum }} → Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Nota: Gapu ta daytoy a pormat ket mangrugi iti punglos, kankanayonto a maisengngat ti baro a linia iti rugi ti iparuar ti plantilia gapu ti bug 14974.

Marebba a pangsubok a kaskaso[urnosen ti taudan]

Mabalin nga usaren ti |_collapsible=yes iti ania man a pormat tapno maaramid a marebba a pangsubko a a kaso. No agpapada amin dagiti maiparuar ti plantilia ti pangsubok a kaso ket marebba ken maikkan iti berde a paulo. No adda pagiddiatan dagiti maiparuar ti plantilia, mapadakkel ti pangsubok a kaso ken maikkan iti duyaw a paulo. Mabalin ti mangisaad iti naiduma a titulo para kadagiti marebba a pangsubok a kaso babaen ti panagusar iti parametro ti |_title=.

Pagarigan

{{ombox}}

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

Agus-usar ti dua a batong a pormat
Agabay a panangiyasping
{{ombox}}{{ombox/pagipadasan}}
Agus-usar kadagiti aray a pormat
{{ombox}}
{{ombox/pagipadasan}}
Pagarigan ti agiddiat a maiparuar

{{ombox}}

{{tmbox}}

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Addaan iti kodigo

{{ombox|text=Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.}}

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

Addaan iti kodigo, nga agusar iti panagawag iti nowiki

{{ombox
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
}}

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

Addaan iti kodigo, ken marebba

{{ombox}}
{{ombox|text=Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.}}

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

Dagiti teknikal a limitasion[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket addaan kadagiti ammo a teknikal a limitasion:

 • Mapataudto ti biddut no ti panagproseso ti intero a panid ket agpaut iti nabaybayag ngem 10 a segsegundo. Daytoy ket naigagara a patingga iti pagpaatiddog ti Scribunto a mangipatpataray iti Modulo:Pangsubok a kaso ti plantilia, a nakaibatayan daytoy a plantilia. No dagiti pangsubok a kaso ket maikarga iti kapaut iti nabaybayag ngem a 10 a segsegundo, mabalin a guduaen kadagiti nadumaduma a panid.
 • No agpataud ti kodigo ti plantilia a mausar iti |_showcode= ti whitespace kadagiti nainaganan a parametro ket saan a maikaskaso, dagiti nabilangan a parametro a kas ti |1= ket mabalin a saan a husto a maiparang a kas dagiti panangipuesto a parametro, ken dagiti duplikado a parametro ket saan a maikaskaso. Daytoy ket gapu no kasano ti pannakaproseso dagiti parametro ti plantilia sakbay a maipasa iti Modulo:Pangsubok a kaso ti plantilia.
 • No agusar ti panangawag ti plantilia iti uneg dagiti etiketa iti parametro ti |_code= ,dagiti entidad ti HTML ti &lt;, &gt; ken &quot; ket mapagbaliwen kadagiti literal a karakter ti <, > ken ". Daytoy ket gapu ti waya a panagobra dagiti etiketa ti nowiki.
 • Para kadagiti marebba a pangsubok a kaso, amin a teksto iti uneg dagiti pagpaatiddog nga etiketa (a kas ti <ref>, <references>, <gallery> ken <nowiki>) ket matratoda a kas agpapada. Dagitoy nga etiketa ket mapagbaliwen a kas dagiti strip markers sakbay a maipasada iti plantilia, ken dagiti amin a strip markers ket mangiraman ti pugto a kuerdas gapu ta dagitoy ket nasken nga agduduma. Urayno dagitoy nga strip ket maikkat sakbay a maipada, ti isu met laeng a wikitext ket saanto a magaransia a mairesulta iti eksakto a kapada ti saan a naikkat a kodigo. Isu a daytoy a modulo ket sanna nga ikaskaso ti linaon dagiti strip marker para kadagiti panggep ti panagpapada ti panagsubok. Daytoy ket addaan iti saan a makayat a pagbanagan, a kas ti Pagarigan a teksto<ref>foo</ref> ket matrato a kas agpada iti Pagarigan a teksto<gallery>bar</gallery>, ngem mabalin a makaanayen para kadagiti kaaduan a panagusar.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]