Plantilia:Ar-aray ti pangsubok a kaso

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti tabla ti pangsubok a kaso nga aglaon kadagiti dua wenno ad-adu a plantilia a nurnos kadagiti aray. Ti tunggal maysa a plantilia ket tinawtawagan dagiti agpapada a parametro. Amin dagiti parametro a maipasa iti daytoy a plantilia ket maipasa babaen kadagiti plantilia ti pangsubok a kasop, malaksid dagiti parametro a mangrugi iti maysa a karakter ti underscore ("_"), a naireserba para iti internal a panagusar.

No awan dagiti nalawag a nainaganan a plantilia, dagiti kasisigud a plantilia ket dagiti batayan a plantilia iti agdama a panid ken ti subpanidna iti /pagipadasan. No maysa laeng ti nalawag a nainaganan a plantilia, ti subpanidna iti /pagipadasan ket isu ti mausar a kas ti maikadua a plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Batayan a sintaksis

{{tabla ti pangsubok a kaso
| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Napno a sintaksis

{{tabla ti pangsubok a kaso
| _format   = 
| _class    = 
| _style    = 
| _caption   = 
| _collapsible = 
| _resetRefs  = 
| _code    = 
| _showcode  = 

| _template = 
| _template1 = 
| _heading1 = 
| _template2 = 
| _heading2 = 
| _template3 = 
| _heading3 = 
...

| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Parametro Deskripsion
_template1, _template2, _template3... Ti nagnagan dagiti plantilia a maprosesonto. Ti kasisigud ti _template1 ket isu ti batayan a panid ti agdama a panid. No mainaganan ti _template1 , ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanidna iti /pagipadasane; no saan, ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanidna iti /pagipadasan iti batayan a panid ti agdama a panid. Dagiti nagan ti plantilia ket nasken a maikabil a kas iti normal a panagusar iti panagawag iti plantilia, a kas ti "3x",saan a "Plantilia:3x". No kayat a subokan ti panid mabalin ti agusar iti dua-a-tuldek a pangsaruno, a kas ti ":nagan ti artikulo".
_template Ti parbo a nagan para iti _template1. No ti mainaganan ti _template ken _template1 , ti _template ket isunto ti umuna a mausar.
_heading1, _heading2, _heading3... Dagiti naiduma a paulo para iti tunggal maysa kadagiti plantilia.
_class Dagiti klase ti HTML para iti tabla. Usaren ti |_class=wikitable tapno mapormat ti tabla kas wikitable.
_style Naiduma a nailinia a CSS para iti tabla.
_caption Naiduma kapsion para iti tabla. Ti kasisgud ket ti "Agsumbangir a panangipada".
_collapsible No maisaad iti "wen" wenno "yes", maaramidto a marebba ti pangsubok a kaso. Ti pangsubok a kaso ket marebba ken maikkan iti berde a paulo no agpapada amin dagiti maiparuar ti plantilia. No adda maigiddiat iti ania man a maiparuar ti plantilia, ti pangsubok a kaso ket mapadakkel ket maikkan iti duyaw a paulo.
_resetRefs No maisaad iti "wen" wenno "yes", dagiti ania man a reperensia a pinataud babaen dagiti masubokan a plantilia ket maisaad manen kalpasan ti pannakapadakkel iti tunggal maysa plantilia.
_showcode Ipakita ti kodigo ti plantilia a nausar iti panagpartuat iti pangsubok a kaso. No awan ti maysa a nainaganan a panagtawag iti parametro ti _code , daytanto ti mausar. No saan, ti maysa panagkarkulo ket mapataud manipud kadagiti argumento. Daytoy a panagkarkulo ket saan a perpekto (ti whitespace kadagit inainaganan a parametro ket mapukaw; dagiti duplikado a parametro ket saan a maikaskaso) ngem mabalinton para iti kodigo ti plantilia a naikabil iti amin iti maysa a linia nga awan dagiti nagbaetan dagiti parametro.
_code Mausar a manginagan ti kodigo ti palntilia iti uneg dagiti etiketa ti<nowiki>...</nowiki> . Daytoy ket mausar iti pagpilian iti _showcode tapno maiparang ti panagawag ti plantilia bayat a mangpreserba ti whitespace. Nasken nga usaren ti salamangka a balikas iti "__TEMPLATENAME__" imbes a ti nagan ti plantilia. Kas pagarigan: | _code = <nowiki>{{__TEMPLATENAME__|umuna|maikadua|foo=bar}}</nowiki>. No kankanayon nga agusar iti daytoy a pagpilian, mabalin ti agausar iti {{Nowiki a pangsubok a kaso}}, a mangipalubos iti panagpataud iti intero a pangsubok a kaso manipud ti kodigo ti plantilia kadagiti etiketa ti nowiki, ken mangpalaka daytoy iti panangimakinilia iti mamindaua kadagiti amin nga argumento.

Nota: gapu ti waya a pangobra dagiti etiketa ti nowiki, ti plantilia ket tratuenna dagiti entidad ti HTML ti &lt;, &gt; ken &quot; a kas dagitoy ket dagiti literal a karakter ti <, > ken " no agusar iti daytoy a parametro.

_format Mabalin a mausar daytpy a parametro tapno maiparang dagiti sabali a pormat, kas pagarigan dagiti pangsubok a kaso a naurnos kadagiti aray. Saan nga amin dagiti parametro ditoy ket mabalin kadagiti sabali a pormat. Para kadagiti salaysay, kitaen ti dokumentasion ti Plantilia:Pangsubok a kaso.

Pagarigan[urnosen ti taudan]

{{ar-aray ti pangsubok a kaso
| _template = ombox
| image = [[File:Example.png|40px]]
| imageright = [[File:Example.png|40px]]
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tristique sagittis cursus. Cras nibh elit, consectetur sed semper sollicitudin, lobortis nec elit. Morbi vitae neque non diam commodo faucibus. Phasellus volutpat diam orci. Praesent tempor scelerisque dapibus. Duis consectetur eros ut elit semper rutrum.
}}
{{ombox}}
{{ombox/pagipadasan}}


Kitaen pay[urnosen ti taudan]