Jump to content

Plantilia:Tabla ti pangsubok a kaso

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti tabla kadagiti agsumbangir a pangsubok a kaso a mangipada kadagiti dua a plantilia. Ti tunggal maysa a plantilia ket matawagan kadagiti agpapada a parametro.

Amin dagiti parametro ket maipasa iti daytoy a plantilia babaen kadagiti plantilia ti pangsubok a kaso, malaksid kadagiti parametro a mangrugi iti maysa a karakter ti underscore ("_"), a naireserba para iti internal a panagusar.

No awan ti nalawag a nainaganan kadagiti plantilia, ti modulo ket agusar ti batayan a panid iti agdama a panid a kas ti umuna a plantilia, ken ti subpanidna iti /pagipadasan a kas ti maikadua a plantilia. No maysa laeng a plantilia ti nalawag a nainaganan, ti subpanidna iti /pagipadasan ket isu ti mausar a kas ti maikadua a plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Batayan a sintaksis

{{Tabla ti pangsubok a kaso
| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Napno a sintaksis

{{Tabla ti pangsubok a kaso
| _format   = 
| _class    = 
| _style    = 
| _caption   = 
| _rowheader  = 
| _heading0  = 
| _after    = 
| _collapsible = 
| _resetRefs  = 
| _code    = 
| _showcode  = 

| _template = 
| _template1 = 
| _heading1 = 
| _template2 = 
| _heading2 = 
| _template3 = 
| _heading3 = 
...

| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Parametro Deskripsion
_template1
_template2
(kdpy)
Nagnagan dagiti plantilia a maprosesonto. Ti kasisigud ti _template1 ket isu ti agdama a {{NAISILPO:batayan a panid}} ti panid. No mainaganan ti _template1 ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanid ti /pagipadasan; no saan, ti kasisigud para iti _template2 ket ti subpanid ti /pagipadasan iti agdama a batayan a panid ti panid. Dagiti nagan ti plantilia ket nasken a maikabil a kas iti panagusar iti normal a panangawag iti plantilia, a kas ti "3x", saan a ti "Plantilia:3x". No kayat ti agsubok iti panid iti nangruna a nagan ti espasio mabalin nga usaren ti dua-a-tuldek a pangpasaruno, a kas ti ":nagan ti artikulo".
_template Parbo a nagan para iti _template1. No nainaganan ti _template ken ti _template1 , ti _template ket isunto ti mausar.
_heading1
_heading2
(kdpy)
Dagiti naiduma paulo para kadagiti tunggal maysa a plantilia.
_class Dagiti klase ti HTML para iti tabla. Usaren ti |_class=wikitable tapno mapormat ti tabla kas wikitable.
_style Naiduma a nailinia a CSS para iti tabla.
_caption Naiduma kapsion para iti tabla. Ti kasisigud ket ti "Agsumbangir a panangipada".
_rowheader Ti maysa a sobra a paulo para iti aray nga aglaon kadagiti plantilia.
_heading0 No maited ti _rowheader , daytoy ket maysa a pagpilian a paulo iti ngatona iti aray ti plantilia.
_after Maiparang daytoy a teksto kalpasan ti maiparuar iti tunggal maysa a plantilia.
_collapsible No maisaad iti "wen" wenno "yes", maaramidto a marebba ti pangsubok a kaso. Ti pangsubok a kaso ket marebba ken maikkan iti berde a paulo no agpapada amin dagiti maiparuar ti plantilia. No adda maigiddiat iti ania man a maiparuar ti plantilia, ti pangsubok a kaso ket mapadakkel ket maikkan iti duyaw a paulo.
_resetRefs Nao maisaad iti "wen" wenno "yes", dagiti ania man a reperensia a pinataud babaen dagiti masubokan a plantilia ket maisaad manen kalpasan ti pannakapadakkel iti tunggal maysa plantilia.
_showcode Ipakita ti kodigo ti palantilia a nausar iti panagpartuat iti pangsubok a kaso. No awan ti maysa a nainaganan a panagtawag iti parametro ti _code , daytanto ti mausar. No saan, ti maysa panagkarkulo ket mapataud manipud kadagiti argumento. Daytoy a panagkarkulo ket saan a perpekto (ti whitespace kadagit inainaganan a parametro ket mapukaw; dagiti duplikado a parametro ket saan a maikaskaso) ngem mabalinton para iti kodigo ti plantilia a naikabil iti amin iti maysa a linia nga awan dagiti nagbaetan dagiti parametro.
_code Mausar a manginagan ti kodigo ti palntilia iti uneg dagiti etiketa ti<nowiki>...</nowiki> . Daytoy ket mausar iti pagpilian iti _showcode tapno maiparang ti panagawag ti plantilia bayat a mangpreserba ti whitespace. Nasken nga usaren ti salamangka a balikas iti "__TEMPLATENAME__" imbes a ti nagan ti plantilia. Kas pagarigan: | _code = <nowiki>{{__TEMPLATENAME__|umuna|maikadua|foo=bar}}</nowiki>. No kankanayon nga agusar iti daytoy a pagpilian, mabalin ti agusar iti {{Nowiki a pangsubok a kaso}}, a mangipalubos iti panagpataud iti intero a pangsubok a kaso manipud ti kodigo ti plantilia kadagiti etiketa ti nowiki, ken mangpalaka daytoy iti panangimakinilia iti mamindaua kadagiti amin nga argumento.

Nota: gapu ti waya a pangobra dagiti etiketa ti nowiki, ti plantilia ket tratuenna dagiti entidad ti HTML ti &lt;, &gt; ken &quot; a kas dagitoy ket dagiti literal a karakter ti <, > ken " no agusar iti daytoy a parametro.

_format Mabalin a mausar daytpy a parametro tapno maiparang dagiti sabali a pormat, kas pagarigan dagiti pangsubok a kaso a naurnos kadagiti aray. Saan nga amin dagiti parametro ditoy ket mabalin kadagiti sabali a pormat. Para kadagiti salaysay, kitaen ti dokumentasion ti Plantilia:Pangsubok a kaso.

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

{{Tabla ti pangsubok a kaso
|_template=Tawen idiay Abagatan nga Aprika
|1600 a tawtawen|nocat=true
}}
Agabay a panangiyasping
{{Tawen idiay Abagatan nga Aprika}}{{Tawen idiay Abagatan nga Aprika/pagipadasan}}
1600 a tawtawen idiay Abagatan nga Aprika
Maika-15 Maika-16 a siglo « 1600 a tawtawen » 1610 a tawtawen 1620 a tawtawen

Tawtawen idiay Abagatan nga Aprika

1600 a tawtawen idiay Abagatan nga Aprika
Maika-15 Maika-16 a siglo « 1600 a tawtawen » 1610 a tawtawen 1620 a tawtawen

Tawtawen idiay Abagatan nga Aprika

{{Tabla ti pangsubok a kaso
|_template=Infobox
|_caption=
| title = title
| above = above
| heading1 = heading1
| label2 = label2
| data2 = data2
| label3 = label3
| data3 = data3
| below = below
}}
 
{{Infobox}}{{Infobox/pagipadasan}}
title
above
label2data2
label3data3
below
title
above
label2data2
label3data3
below

Dagiti teknikal a limitasion[urnosen ti taudan]

Kitaen ti Plantilia:Pangsubok a kaso#Dagiti teknikal a limitasion para kadagiti teknikal a limitasion iti daytoy a plantilia.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]