Jump to content

Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Kalgaw nga Oras ti Tengnga nga Europa)
Oras idiay Europa:
napusasaw nga asul Oras ti Akinlaud nga Europa, Greenwich Mean Time (UTC±00:00)
asul Oras ti Akinlaud nga Europa, Greenwich Mean Time (UTC±00:00)
Oras ti Kalgaw ti Akinlaud nga Europa (UTC+01:00)
derosas Oras ti Laud nga Aprika (UTC+01:00)
nalabbasit Oras ti Tengnga nga Europa (UTC+01:00)
Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa (UTC+02:00)
duyaw Oras ti Akindaya nga Europa (UTC+02:00)
nabalitokan Oras ti Akindaya nga Europa (UTC+02:00)
Oras ti Kalgaw ti Akindaya nga Europa (UTC+03:00)
napusasaw a berde Oras ti Ad-adayo nga akindaya nga Europa (UTC+03:00)
Dagiti napusasaw a maris ket mangibaga ti ayan dagiti agpalpaliiw ti pagalagadan iti amin a paset ti tawen; dagiti nagisit a maris ket mangibaga ti ayan dagiti agpalpaliiw ti pagalagadan iti oras ti kalgaw.

Ti Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa (CEST) ket ti pagalagadan nga oras a napalpaliiww iti las-ud ti panawen iti panagin-inut ti lawag ti kalgaw kadagiti pagilian ti Europa nga agpalpaliiw iti Oras ti Tengnga nga Europa (UTC + maysa nga oras) iti las-ud iti amin a nabati a paset ti tawen. Daytoy ket maitunos iti UTC + dua nga or-oras.

Dagiti sabali a nagan a naipakaten iti Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa ket ti Kalgaw nga Oras ti Akintengnga nga Europa (Middle European Summer Time - MEST), Oras ti Panagin-inut tiLawag ti Tengnga nga Europa (Central European Daylight Saving Time - CEDT), ken Oras Bravo (manipud iti maikadua a letra iti ponetiko nga alpabeto ti NATO).

Panagpalpaliiw a paset ti panawen

[urnosen | urnosen ti taudan]

Manipud idi 1996, napalpaliiwen ti Oras ti Kalagaw ti Europa iti pagbaetan ti 1:00 UTC iti maudi a Domingo ti Marso ken 1:00 iti maudi a Domingo ti Oktubre; iti dati dagiti alagaden ket saan nga agpapada iti amin a paset ti Kappon ti Europa.[1]

Dagiti sumaganad a pagilian ken teritorio ket agus-usarda iti Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa.

Ti CEST ket inus-usar pay idi kadagiti tawen ti 1993–1995 idiay Portugal ken idi 1998–1999 idiay Lituania.

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ Joseph Myers (2009-07-17). "History of legal time in Britain". Naala idi 2009-10-11.