Jump to content

Plantilia:Adu pay

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket inus-usar a mangisilpo kadagiti artikulo nga aglaon iti adu a pay a pakaammo iti maysa a topiko. Kastoy ti kitana:

Daytoy ket kadawyan nga inus-usar iti ngato ti seksion, no ti topiko iti dayta a seksion ket nasaysayaat a nasakupan babaen ti sabali a panid. Daytoy ket naserbi para iti panangisayangkat ti estilo ti pakabuklan.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Batayan a panagusar
{{adu pay|PANID1}}
Agraman iti ad-adu ngem maysa nga artikulo
{{adu pay|PANID1|PANID2|PANID3}}
Agraman iti topiko
{{adu pay|topic=TOPIKO|PANID1|PANID2}}
Amin dagiti parametro
{{adu pay|topic=TOPIKO|PANID1|PANID2#SEKSION|selfref=yes|category=no}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Daytoy a palntilia ket mangawat kadagiti sumaganad a parametro:

  • 1, 2, 3, ... - dagiti panid a pangisilpuan. Nasken ti saan a basbassit a maysa a nagan ti panid. Dagiti kategoria ken dagiti papeles ket automatikoda a matalawan iti colon trick, ken dagitisilpo ti seksion ket automatikoda a mapormat a kas panid § seksion, imbes a ti kasisigud ti MediaWiki iti panid#seksion.
  • selfref - no maisaad iti "yes", "y", "true" wenno "1", manginayon ti kalse ti CSS iti "selfref". Daytoy ket inus-usar a mangibaga ti bukod a reperensia iti Wikipedia. Kitaen ti Plantilia:Selfref para iti adu pay a pakaammo.
  • category - no maisaad iti "no", "n", "false", wenno "0", pasardengenna ti pagsurotan a kategoria ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut). Daytoy ket adaan laeng iti epekto no saan a mainayon ti umuna a pangpuesto a parametro (ti panid a pangisilpuan).

Dagiti biddut[urnosen ti taudan]

No awan dagiti maited a nagan ti panid, ti plantilia ket mangiparuar ti sumaganad a mensahe:

  • Biddut: awan dagiti nagan ti panid a nainaganan (tulong).

No makitam daytoy a mensahe ti biddut, daytoy ket maysa kadagiti uppat a rason:

  1. Awan dagiti parametro a nainaganan (ti kodigo idi ti plantilia ket {{adu pay}}). Pangngaasi nga imbes ket nga usaren ti {{adu pay|panid}}.
  2. Adda met dagiti parametro a nainaganan, ngem awan dagiti nairaman a nagan ti panid. Kas pagarigan, ti teksto ti plantilia ti {{adu pay|selfref=yes}} ket agpataud iti daytoy a biddut. Pangngaasi nga imbes ket nga usaren ti (kas pagarigan) {{adu pay|panid|selfref=yes}}.
  3. Nainaganan ti nagan ti panid, ngem aglaon iti maysa a senial ti equals ("="). Ti senial ti equals ket addaan iti espesial a kaibuksilan iti kodigo ti plantilia, ken gapu iti daytoy, daytoy ket saan a mablin a mausar kadagiti parametro ti plantilia a saan a manginagan ti nagan ti parametro. Kas pagarigan, ti kodigo ti plantilia ti {{adu pay|1+1=2|2+2=4}} ket agpataud iti daytoy a biddut. Tapno mabalin daytoy, mabalinmo a nalawag nga ibaga ti nagan ti parametro babaen ti panagusar ti 1=, 2, kdpy, sakbay ti nagan ti panid, kasla iti daytoy: {{adu pay|1=1+1=2|2=2+2=4}}.

No makitan daytoy a mensahe ti biddut ken saaka a sigurado ti aramidem, pangngaasi nga agipablaak iti Plantilia tungtungan:Adu pay, ken addanto tumulong kaniam.

Dagiti panid nga aglaon iti daytoy a mensahe ti biddut ket masurotan iti Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Datos ti plantilia
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Adu pay

Ti plantilia a maus-usar a mangsilpo kadagiti panid nga aglaon ti adu pay a pakaammo iti maysa a topiko. Daytoy ket mangiparuar iti "Adu pay: panid 1, panid 2 ken panid 3".

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Panid 11

Ti nagan ti umuna a panid a pangisilpuan.

Kuerdasnasken
Panid 22

Ti nagan ti maikadua a panid a pangisilpuan.

Kuerdaspagpilian
Panid 33

Ti nagan ti maikatlo a panid a pangisilpuan. Mabalin pay ti manginayon kadagiti adu a panid babaen ti a nagusar dagiti parametro ti "4", "5", "6", kdpy.

Kuerdaspagpilian
Self referenceselfref

Isaad iti "yes" no ti plantilia ket bukod a reperensia iti Wikipedia a saan a maitunos kadagiti kapada wenno sanga ti sitio ti Wikipedia.

Liniapagpilian
Kategoriacategory

Isaad iti "no", "n", "false", wenno "0" tapno mapasardeng ti pagsurotan a kategoria ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga addaan kadagiti biddut). Daytoy ket addaan laeng iti epekto no awan dagiti nainaganan a nagan ti panid.

Di ammopagpilian