Jump to content

Plantilia:Kitaen pay

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantlia ket inus-usar a panagpartuat kadagiti hatnote tapno maiturong dagiti bassit a bilang iti sabali, mainaig, a titulo iti ngato dagiti seksion ti artikulo. Kastoy ti kitana:

Saan nga usaren daytoy a plantilia iti uneg ti seksion ti "Kitaen pay" iti patingga ti maysa nga artikulo, wenno para kadagiti silpo kadagiti sabali nga artikulo wenno dagiti subseksion iti isu met laeng nga artikulo iti kaunegan ti kadawyan a teksto ti artikulo. No naisilpuan dagiti subseksion, mabalin a nasaysayaat nga imbes nga usaren ti Plantilia:Silpo ti seksion.

Kitaen dagiti pagarigan dita baba tapno makita no kasano a tenglen ti plantilia dagiti puntaan a silpo nga aglaon kadagiti silpo ti seksion ken dagiti kaw-it.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Nalaka a panagusar
{{kitaen pay|panid1|panid2|panid3|...}}
Amin dagiti parametro
{{kitaen pay
| panid1 | panid2 | panid3 | ...
| label 1 = etiketa 1 | label 2 = etiketa2 | label 3 = etiketa3 | ...
| l1 = etiketa1 | l2 = etiketa2 | l3 = etiketa3 | ...
| selfref = yes
| category = no
}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Daytoy a palntilia ket mangawat kadagiti sumaganad a parametro:

  • 1, 2, 3, ... – dagiti panid a pangisilpuan. Nasken ti saan abasbassit ngem maysa a nagan ti panid. Dagiti kategoria ket automatikoda a matalawan iti colon trick, ken dagiti silpo kadagiti seksion ket automatikoda a mapormat a kas panid § seksion, imbes a kas ti kasisigud ti MediaWiki iti panid#seksion.
  • label 1, label 2, label 3, ...; wenno l1, l2, l3, ...; dagiti pagpilian nga etiketa para kadagiti tunggal maysa a panid a pangisilpuan.
  • selfref – no maisaad iti "yes", "y", "true" wenno "1", manginayon ti klase ti CSS iti "selfref". Daytoy ket maus-usar a mangibaga ti bukod a reperensia ti Wikipedia. Kitaen ti Plantilia:Selfref para iti adu pay a pakaammo.
  • category – no maisaad iti "no", "n", "false", wenno "0", pasadengenna ti pagsurotan a kategoria ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut). Daytoy ket addaan laeng iti epekto no saan a mainayon ti umuna a pangipuesto a parametro (ti panid a pangisilpuan).

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Dagiti biddut[urnosen ti taudan]

No awan dagiti panid a maitedno, mangiparuar ti plantilai ti sumaganad a mensahe:

  • Biddut: awan dagiti nagan ti panid a nainaganan (tulong).

No makitam daytoy a mensahe ti biddut, daytoy ket maysa kadagiti uppat a rason:

  1. Awan dagiti parametro a nainaganan (ti kodigo idi ti plantilia ket {{kitaen pay}}). Pangngaasi nga imbes nga usaren ti {{kitaen pay|panid}}.
  2. Adda met dagiti parametro a nainaganan, ngem saan anairaman ti nagan ti panid. Kas pagarigan, ti teksto ti plantilia ti {{kitaen pay|selfref=yes}} ket agpataudto iti daytoy a biddut. Pangngaasi nga imbes nga usaren ti (kas pagarigan) {{kitaen pay|panid|selfref=yes}}.
  3. Nainaganan ti nagan ti panid, ngem aglaon iti maysa a senial ni equals ("="). Ti senial ti equals ket addaan iti espesial a kaibuksilan iti kodigo ti plantilia, ken gapu iti daytoy, daytoy ket saan a mabalin a mausar kadagiti parametro ti plantilia a saan a mangibaga iti nagan ti parametro. Kas pagarigan, ti kodigo ti plantilia ti {{kitaen pay|2+2=4}} ket agpataudto iti biddut. Tapno mabalin daytoy, mabalinmo a nalawag nga ibaga ti nagan ti parametro babaen ti panagusar ti 1= sakbay ti nagan ti panid, kasla daytoy: {{salaysay|1=2+2=4}}.

No makitam daytoy a mensahe ti biddut ken saanka a sigurado ti aramidem, pangngaasi nga agipablaak idiay Plantilia tungtungan:Kitaen pay, ken addanto tumulong kaniam.

Dagiti panid nga aglaon iti daytoy a mensahe ti biddut ket masurotan iti Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Datos ti plantilia
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Kitaen pay

Daytoy a palntilia ket agpartuat iti hatnote tapno maiturong ti bassit a bilang dagiti mainaig a panid. Daytoy ket maikabil iti ngato ti maysa a seksion, iti dagus a baba ti paulo ti seksion.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Panid 11

Ti nagan ti umuna a panid a kayat a pangisilpuan.

Linianasken
Panid 22

Ti nagan ti maiakdua a panid a kayat a pangisilpuan.

Liniapagpilian
Panid 33

Ti nagan ti maikatlo a panid a kayat a pangisilpuan. Mabalin pay ti aginayon kadagiti adu a panid babaen ti panagusar kadagiti parametro ti "4", "5", "6", kdpy.

Liniapagpilian
Etiketa 1label 1 l1

No ania ti maiparang iti umuna a naisilpo nga artikulo.

Liniapagpilian
Etiketa 2label 2 l2

No ania ti maiparang iti maikadua a naisilpo nga artikulo.

Liniapagpilian
Bukod a reperensiaselfref

Isaad iti "yes" no ti plantilia ket bukod a reperensia iti Wikipedia no saan a maitunos kadagiti kapada wenno dagiti sanga ti sitio ti Wikipedia.

Liniapagpilian
Kategoriacategory

Isaad iti "no", "n", "false", wenno "0" tapno mapasadeng ti pagsurotan a kategoria ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga addaa kadagiti biddut). Daytoy ket addaan laeng iti epekto no awan ti nagan dagiti panid a nainaganan.

Di ammopagpilian
Etiketa 3label 3 l3

No ania ti maiparang iti maikadua a naisilpo nga artikulo. Dagiti dadduma nga etiketa ket mabalin nga inayon babaen ti panagusar dagiti umad-adu a bilang (mangrugi iti "label 4" wenno "l4" para iti panid 4) a kas dagiti nagan ti parametro.

Liniapagpilian