Plantilia:Nangruna nga artikulo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Plantilia:Nangruna)
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

No dakkel ti artikulo ti Wikipedia, masansan daytoy a maisurat iti estilo ti pakapukpukan. Daytoy a plantilia ket inus-usar kalpasan ti paulo ti pakapukpukan, tapno maisilpo iti sub-topiko ti artikulo a naipukpukan. Para iti espasio ti kategoria, pangngaasi nga imbes ket nga usaren ti {{Kat nangruna}}.

Ti panagusar iti daytoy a plantilia ket nasken nga usaren laeng kadagiti panggep a naibaga dita ngato. Daytoy ket saan nga usaren a kas pangsukat kadagiti nailinia a silpo wenno plantilia ti {{Adu pay}}. Ti naud-udi ket inus-usar dagiti seksion ket mangipadakkel iti naisangayan nga aspeto iti topiko imbes a mangipukpok iti artikulona.

Daytoy a plantilia ket nasken a saan a mausar kadagiti pangyuna a seksion. Ti pangyuna a seksion ket kankanayon a pakapukpukan iti bukodna nga artikulo, ken saan nga ania man a sabali; iti kasta, ti laeng maitunos a puntaan para iti silpo ti {{nangruna nga artikulo}} iti pangyuna a seksion ket ti laeng artikul, ngem saan met a naserbi. Ti {{Broader}} ket mabalin a nasaysayaat iti daytoy a kaso.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Nalaka a panagusar
{{nangruna nga artikulo|panid}}
Amin dagiti parametro
{{nangruna nga artikulo | panid1 | panid2 | panid3 | ... | l1 = etiketa1 | l2 = etiketa2 | l3 = etiketa3 | ... | selfref = yes}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

  • 1, 2, 3, ... - dagiti panid a pagisilpuan. No awan ti maibaga a nagnagan ti panid, ti agdama a nagan ti panid ti mausar imbes a (nga awanan iti pasruno ti nagan ti espasio). Dagiti kategoria ken dagiti papeles ket automatikoda a mapatalawan iti colon trick, ken dagiti silpo kadagiti seksion ket automatikoda a mapormat a kas panid § seksion, imbes nga iti kasisigud ti MediaWiki iti panid#seksion.
  • l1, l2, l3, ...; dagiti pagpilian nga etiketa para iti tunggal maysa a panid a pagisilpuan (daytoy ket para kadagiti artikulo no mausarto ti naipipa a silpo). Laklagipen a dagiti surok a parametro ket agus-usarda iti bassit a letra iti 'L', kas pagarigan, l1, not L1. (etiketa 1, etiketa 2, etiketa 3, ... para iti daytoy a plantilia ket saan a mabalin)
  • selfref - no maisaaditi "yes", "y", "true" wenno "1", manginayon ti klase ti CSS iti "selfref". Daytoy ket inus-usar a mangibaga ti buko a reperensia iti Wikipedia. Kitaen ti Plantilia:Selfref para iti adu pay a pakaammo. Nasken laeng daytoy kadagiti artikulo ken dagiti sabali a linaon (kas dagiti plantilia) nga agparangto kadagiti artikulo, ken saan a nasken a mainayon para iti panagusar iti daytoy a palntilia kadagiti panid ti nagan ti espasio ti Wikipedia: .

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Dagiti biddut[urnosen ti taudan]

No saan a nainaganan ti nagan ti umuna a panid a kayat nga isilpo, ti nagan ti agdama a panid (nga awan iti pasaruno iti nagan ti espasio) ket isunto ti mausar:

Awan dagiti maiparang a biddut gapu ti saan a husto a panagusar kadagiti parametro wenno dagiti sabali a panagusar (kas no saan a mairaman ti ti umuna a parametro, dagiti dadduma a parametro ket mabalinda a mausar urayno ti immuna ket awan linaon (ken automatiko a mapunnuan iti nagan ti agdama a panid (nga awan iti pasaruno iti nagan ti espasio)), dagiti senial ti equals ket mabalin a mausar a kas maysa kadagiti parametro, ken mabalin a mausar ti plantilia babaen ti dagus a panagtawag iti modulo (babaen ti panagusar ti "#invoke")). Kas pagarigan, daytoy ket saan a kaso para iti {{kitaen pay}}.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar