Plantilia:Kat nangruna

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Ti nangruna nga artikulo para iti daytoy a kategoria ket ti Kat nangruna.
Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Panagusar[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket us-usaren para kadagiti panid ti Kategoria, tapno maitudo ti kangrunaan nga artikulo a mainaig iti daytoy a kategoria.

Ti kadawyan a panagusar (agusar ti nagan ti kategoria para iti silpo ti wiki):

No ti nagan ti kangrunaan nga artikulo key sabali ngem ti nagan ti kategoria — kas pagarigan: no ti kangrunaan nga artikulo para iti Kategoria:Dagiti ekonomia ket Ekonomika — nasken nga agusar ti maysa a parametro tapno mainaganan ti artikulo:

 • {{Kat nangruna|ekonomika}}
  Ti nangruna nga artikulo para iti daytoy a kategoria ket ti ekonomika.

Nadumaduma nga artikulo[urnosen ti taudan]

Agnayon laeng kadagiti adu pay nga artikulo a kas dagiti mainayon nga argumento (aginggana iti lima):

 • {{Kat nangruna|1}} mangited ti
  Ti nangruna nga artikulo para iti daytoy a kategoria ket ti 1.
 • {{Kat nangruna|1|2}} mangited ti
  Dagiti nangruna nga artikulo para iti daytoy a kategoria ket ti 1 ken 2.
 • {{Kat nangruna|1|2|3|4|5}} mangited ti
  Dagiti nangruna nga artikulo para iti daytoy a kategoria ket ti 1, 2, 3, 4 ken 5.

Dagiti panid a saan nga artikulo[urnosen ti taudan]

 • {{Kat nangruna|WP:Wikidata|article=no}}
  Ti nangruna a panid para iti daytoy a kategoria ket ti WP:Wikidata.

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Kat nangruna

Manginagan ti nangruna wenno dagiti nangruna nga artikulo a mainaig iti daytoy a kategoria

Dagiti parametro ti plantilia

Parametro Deskripsion Kita Kasasaad
Artikulo 1 1

Nagan ti nangruna nga artikulo, no sabali manipud ti nagan ti kategoria

Kasisigud
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Page pagpilian
Artikulo 2 2

Nagan ti maikadua a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Page pagpilian
Artikulo 3 3

Nagan ti maikatlo a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Page pagpilian
Artikulo 4 4

Nagan ti maikapat a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Page pagpilian
Artikulo 5 5

Nagan ti maikalima a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Page pagpilian


Plantilia ti Hatnote[urnosen ti taudan]

Daytoy ket sapasap a panid no kasano ti agusar kadagitoy a plantilia.

Sapasap[urnosen ti taudan]

 • {{Hatnote|NAIDUMDUMA A TEKSTO}}
  NAIDUMDUMA A TEKSTO
{{Hatnote|Para kadagiti dadduma pay a kaipapanan iti daytoy a banag, kitaen ti [[kdpy…]]}}
Para kadagiti dadduma pay a kaipapanan iti daytoy a banag, kitaen ti kdpy…
 • {{Rellink|NAIDUMDUMA A TEKSTO}}
  NAIDUMDUMA A TEKSTO

Dadduma pay a panagusar (iti titulo)[urnosen ti taudan]

"Daytoy a panid ket maipanggep ti … Para iti dadduma pay a panagusar …"[urnosen ti taudan]

Ti {{Maipapan}} ket isu ti kangrunaan a plantilia para iti panagibagbaga ti dadduma a panagusar.

Paammo. No mausar daytoy iti kangrunaan a nagan ti espasio (main namespace), ti balikas a "panid" kadagiti sumaganad a ngato a paammo ket masukatan babaen ti "artikulo".

 • {{Maipapan|USAR1}}
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti dadduma pay a kaipapanan wenno panagusar, kitaen ti Kat nangruna (panangilawlawag).
 • {{Maipapan|USAR1||PANID2}} (No ti panangilawlawag a panid ket addaan ti sabali a nagan – Kitaen dayta awan ti linaon na a maikadua a parametro) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti dadduma pay a kaipapanan wenno panagusar, kitaen ti PANID2.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2}} (No addaan laeng ti maymaysa a panagusar) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2|ken|PANID3}} (Dua a pampanid para iti USAR2) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2 ken PANID3.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2#SUBPASET{{!}}PANID2TITULO}} (Ti panagusar ti salamangka a balikas ti {{!}} ket mangikabil iti silpo iti sabali a titulo) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2TITULO.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2|USAR3|PANID3|USAR4|PANID4|USAR5|PANID5}} (No addaan kadagiti uppat a panagusar – Nasken nga agaramid ka ti panangilawlawag a panid iti daytoy a paset) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2. Para iti USAR3, kitaen ti PANID3. Para iti USAR4, kitaen ti PANID4. Para iti USAR5, kitaen ti PANID5.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2|USAR3|PANID3|dadduma pay a panagusar}} (No addaan kadagiti sabsabali a pagalagadan a dadduma a panagusar ken ti maysa a panangilawlawag a panid nga addaan ti kasisigud a nagan – Nasken a ti naudi a nagan ti panid ket saan a mainaganan) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2. Para iti USAR3, kitaen ti PANID3. Para iti dadduma pay a panagusar, kitaen ti Kat nangruna (panangilawlawag).
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2|USAR3|PANID3|dadduma pay a panagusar|PANID4}} (No addaan kadagiti sabsabali a pagalagadan a dadduma a panagusar ken ti maysa a panangilawlawag a panid nga addaan ti awan a kasisigud a nagan) →
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2. Para iti USAR3, kitaen ti PANID3. Para iti dadduma pay a panagusar, kitaen ti PANID4.
 • {{Maipapan|USAR1|USAR2|PANID2|USAR3|PANID3|dadduma pay a panagusar|PANID4|ken}}
  Daytoy a panid ket maipanggep ti USAR1. Para iti USAR2, kitaen ti PANID2. Para iti USAR3, kitaen ti PANID3. Para iti dadduma pay a panagusar, kitaen ti PANID4 ken Kat nangruna (panangilawlawag).
 • {{Maipapan||USAR2|PANID2|USAR3|PANID3|dadduma pay a panagusar}} (No saan a nasken nga ibaga ti kaipapanan iti daytoy nga artikulo/panid – Kitaen ti awan ti linaon na nga umuna a parametro) →
  Para iti USAR2, kitaen ti PANID2. Para iti USAR3, kitaen ti PANID3. Para iti dadduma pay a panagusar, kitaen ti Kat nangruna (panangilawlawag).
 • {{Maipapan|||PANID1|ken|PANID2}}
  Para iti dadduma pay a kaipapanan wenno panagusar, kitaen ti PANID1 ken PANID2.
Paammo: {{Para iti||PANID1|PANID2}} agpataud ti agpadpada a banag.
Paammo: daytoy a ngato a paammo ket agibagbaga ti "paset", imbes a ti "artikulo" wenno "panid".

"Kitaen pay…"[urnosen ti taudan]

Paammo: usaren no ti DADDUMA A TOPIKO ket mainaig iti agdama nga artikulo ken addan ti linaonna a panangipalpalawagan.

"Para iti …, kitaen ti …"[urnosen ti taudan]

{{Para iti}} ket mabalin nga usaren imbes iti {{Maipapan}} tapno saan a maiparang iti: Daytoy a panid ket maipapan iti USAR1. ngem daytoy ket mainagananna latta ti umisu a panagusar. Daytoy a langa ket magun-od pay babaen ti panagusar ti awan ti linaonna a parametro iti {{Maipapan}} a kas iti:

Kas pagarigan: {{para iti|DADDUMA A TOPIKO|PANID1}} ket kapadpada ti {{Maipapan||DADDUMA A TOPIKO|PANID1}} (kitaen ti immuna a awan ti linaonna a parametro).

Nupay kasta, nalawlawag no usaren ti {{Para iti}} a plantilia, a ti balikas a "maipapan" ket saan nga agparang iti parapo.

Sabsabali

A kas iti {{Dadduma pay a panagusar}}.

 • {{Para iti2|DADDUMA A TOPIKO|NAIDUMDUMA A teksto}}
  Para iti DADDUMA A TOPIKO, kitaen ti NAIDUMDUMA A teksto.

"Para iti dadduma pay a panagusar, kitaen ti …"[urnosen ti taudan]

No saan a kayat nga usaren ti atiddog a naibagbaga iti {{Maipapan}}, ti {{Dadduma pay a panagusar}} a plantilia ket mabalin pay nga usaren.

"Para dagiti dadduma pay a salaysay …, kitaen ti …"[urnosen ti taudan]

{{Salaysay}} ket us-usaren daytoy ti nailawagan nga estilo. Usaren daytoy kadagiti paset nga addaan ti sabali nga artikulo iti dayta a suheto.

 • {{Salaysay|Artikulo|TOPIKO}}
  Para kadagiti dadduma pay a salaysay iti TOPIKO, kitaen ti Artikulo.

{{Salaysay3}} pakabaelanna ti ania man a teksto kadagiti silpo:

"… naibaw-ing ditoy ti. Para iti dadduma a panagus-usar, kitaen ti …"[urnosen ti taudan]

 • {{Baw-ing|BAW-ING}} (panakaipalpalawag) →
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti dadduma a panagusar, kitaen ti BAW-ING (panangilawlawag).
 • {{Baw-ing|BAW-ING||PANID1}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti dadduma a panagusar, kitaen ti PANID1.
 • {{Baw-ing|BAW-ING|USAR1|PANID1}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti USAR1, kitaen ti PANID1.
 • {{Baw-ing|BAW-ING|USAR1|PANID1|USAR2|PANID2}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti USAR1, kitaen ti PAIND1. Para kadagiti USAR2, kitaen ti PANID2.
 • {{Baw-ing|BAW-ING|USAR1|PANID1|USAR2|PANID2|USAR3|PAGE3}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti USAR1, kitaen ti PANID1. Para kadagiti USAR2, kitaen ti PANID2. Para kadagiti USAR3, kitaen ti PANID3.
 • {{Baw-ing|BAW-ING|USAR1|PANID1|ken|PAPANID2}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti USAR1, kitaen ti PANID1 ken PANID2.
 • {{Baw-ing|BAW-ING|USAR1|PANID1|USAR2|PANID2|ken|PANID3}}
  Ti "BAW-ING" ket naibaw-ing ditoy. Para kadagiti USAR1, kitaen ti PANID1. Para kadagiti USAR2, kitaen ti PANID2 ken PANID3.

Ilasin[urnosen ti taudan]

"Saan nga iyallilaw iti …"[urnosen ti taudan]

"Nangruna nga artikulo: …" kdpy.[urnosen ti taudan]

Ti {{Nangruna}} ket maus-usar ti panagaramid ti kapukpukan nga estilo, maus-usar daytoy kadagiti kapukpukan a paset ti artikulo nga adda dagiti sabali nga artikulo iti dayta a suheto:

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar