Jump to content

Akinlaud nga Europa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti Akinlaud nga Europa a kas inpalpalawag babaen ti Dibision ti Estadistika ti Nagkaykaysa a Pagpagilian[1] (namarisan ti sian):

Ti Akinlaud nga Europa ket ti rehion a mangbukel kadagiti akinlaud a pagilian ti Europa. Bayat a ti termino ket addaan iti heograpiko a kontesto, ti sabali pay a pannakaipalawag idi las-ud ti Nalamiis a Gubat (agarup idi 1945-1991) ket ti panangipalawag kadagiti pagilian a mainaig iti Kappon ti Akinlaud nga Europa (1954–2011; itan ket paset ti Kappon ti Europa (KE)), ti panagsalaknib a kumadduaan a naaramid idi 1948 babaen dagiti saan a komunista a pagpagilian ti Europa idi las-ud ti Nalamiis a Gubat, ken kasumbangir met dagiti pagilian ti Akindaya a lapped (wenno Tulag ti Warsaw). Dagiti pagilian a maipapan iti kultura ken heograpia a mainaig kadagiti sabali a rehion ti Europa a nangliklik ti impluensia ti Sobiet idi las-ud ti Nalamiis a Gubat ket kadawyan a nairaman, bayat a dagiti akinlaud a kameng ti dati nga Akindaya a Lapped (malaksid ti Akindaya nga Alemania) ket saan a nairaman Ti Dibision ti Estadistika ti Nagkaykaysa a Pagpagilian (UN) ket ikeddengna a mangbukel ti Akinlaud nga Europa kadagiti siam laeng a pagpagilian, urayno ti Rehional a Grup-grupo ti Nagkaykaysa a Pagpagilian ket iramanna dagiti pagilian ti Europa manipud ti inkeddeng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian a Akin-amianan ken Akin-abagatan nga Europa iti bukodna a Akinlaud nga Europa ken Dadduma a Grupo.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti taudan[urnosen | urnosen ti taudan]

  • The Making of Europe, ISBN 0-14-015409-4, babaen ni Robert Bartlett
  • Crescent and Cross, ISBN 1-84212-753-5, babaen ni Hugh Bicheno
  • The Normans, ISBN 0-7524-2881-0, babaen ni Trevor Rowley
  • 1066 The Year of the Three Battles, ISBN 0-7126-6672-9, babaen ni Frank McLynn

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Akinlaud nga Europa iti Wikimedia Commons