Jump to content

Dagiti lehislatibo a distrito iti Agusan del Sur

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti lehislatibo a distrito iti Agusan del Sur, ket isu dagiti umuna ken maikadua a distrito, ken isu dagitoy ti agdama a pannakabagi ti Probinsia ti Agusan del Sur iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas

Ti Departamento ti Mindanao ken Sulu, a nagbalinan nga espesial a probinsia ti Agusan idi 1914, ket immuna idi a naikkan iti pannakabagi iti Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas babaen ti Jones a Linteg nga inaramid ti Kongreso ti Estados Unidos idi Agosto 29, 1916. Nupay kasta, dagiti lima a delagado ti Departamento ket naidutok idi babaen ti Gobernador-Heneral ngem ti nabutosan babaen ti nadayeg a butos. Uray ti pannakarakrak ti Departamento ti Mindanao ken Sulu a kas maysa nga autonomo nga agturturay nga estruktura idi Pebrero 5, 1920 babaen ti Tignay Blng. 2878, dagiti agmaymaysa a probinsia iti kauneganna ket saan a naikkan kadagiti bukoddda a nabutosan a pannakabagi. Ti Agusan ket nangrugi laeng a nagbutos iti bukodna a pannnakabagi idi 1935 kalpasan ti Tignay Blng. 4203, a naaramid idi Hulio 23, 1935, a nangited iti tunggal maysa a probinsia iti kaunegan ti Departamento ti maysa a nabutosan a pannakabagi. Dagiti lugar babaen ti turay ti Agusan del Sur ket nairepresentada idi a kas paset ti maymaysa a distrito iti Agusan aginggana idi 1969, kalpasan ti plebesito a natengngel idi Nobiembre 14, 1967 a nangpasingked ti pannakabingbingay ti probinsia iti Agusan del Norte ken Agusan del Sur babaen ti Republika Tignay Blng. 4979 a naaramid idi Hunio 17, 1967.

Ti probinsia ket nairepresenta idi ti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion X manipud idi 1978 aginggana idi 1984, ken nagbutos ti maysa a pannakabagi iti Kadawyan a Batasang Pambansa. Ti Agusan del Sur ket nagtaginayon ti maymaysa a bukodna a kongresional a distrito babaen ti baro a Batay-linteg a nangrugi idi Pebrero 7, 1987, ken nagbutos iti kamengna iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas a nangrugi isu met laeng a tawen.

Ti pannakaaprobar ti Republika Tignay Blng. 9508 Naiyarkibo 2010-08-01 iti Wayback Machine idi Oktubre 20, 2008 ket nangbingay ti probinsia kadagiti dua a distrito, a nagbutos kadagiti bukodda a pannakabagi a nangrugi kadagiti panagbutos idi 2010.

Umuna a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maria Valentina Plaza Cornelio
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

Maika-2 a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Evelyn G. Plaza-Mellana
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

Maymaysa a distrito (awanen)[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Democrito O. Plaza Sr.
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Ceferino S. Paredes, Jr.
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Alex G. Bascug
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Rodolfo G. Plaza
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010

Sapasap (awanen)[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Democrito O. Plaza Sr.


Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas