Jump to content

Lehislatibo a distrito iti Benguet

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti Lehislatibo a Distrito iti Benguet ket isu ti agdama a pannakabagi ti probinsia ti Benguet iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas.

Nangrugi idi 1916 ti saan pay a nabingbingay a Mountain Province (a ti Benguet ket sub probinsiana idi) ken ti Siudad ti Baguio ket naikkanda idi ti pannakabagi iti Lehislatura ti Filipinas. NUpay kasta, dagidi tallo a delagadoda ket indutok babaen ti Gobernador-Heneral ngem ti nabutosan babaen ti nadayeg a butos. Ti Mountain Province ken ti Siudad ti Baguio ket nangrugrugi laeng a nagbutbutos kadagiti pannakabagidad idi 1935 babaen ti Tignay Blng. 4203, a nangited pay ti teritorio apanagsakop para iti tungngal maysa a distrito ti pannakabagi. Ti sub probinsia ti Benguet ken ti nadokumentuan ti linteg a siudad ti Baguio ket nairrepresentada idi a kas paset ti maikadua adistrito ti Mountain Province aginggana idi 1969, kalpasan ti daan a pannakabingbinagy ti probinsia idi Hunio 18, 1966 babaen ti Republika Tignay Blng. 4695.

Ti Benguet ken Siudad ti Baguio ket kimmuyogda a nagbutos ti maysa a pannakabagi manipud idi 1969 aginggana idi 1972. Isuda a dua ket nairepresenta iti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion I manipud idi 1978 aginggana idi 1984. Ti Benguet, malaksid ti urbano unay a siudad ti Baguio, ket nagbutos ti maysa a pannakabagi iti Kadawyan a Batasang Pambansa idi 1984. Epektibo idi Pebrero 11, 1987, ti Benguet (a naigrupo manen ti Baguio iti daytoy) ket nabingbingay idi kadagit idua a kongresional a distrito babaen ti baro a Batay-linteg, ken nagbutos ti kamkammeng iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi a nangrugi iti isu met laeng a tawen. Ti kongresional a distrito a naikeddenga a kas ti umuna a distrito ti probinsia ket nanaganan iti Lehislatibo a distrito iti Siudad ti Baguio, ken ti maikadu a adistrito ket naikeddeng manen idi a kas ti maymaysa a distrito. Isuda a dua ket nagbutos kadagiti pannakabagi kadagita a panangikeddeng a nangrugi idi 1995.

Maymaysa a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Samuel Dangwa
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Ronald M. Cosalan
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Samuel Dangwa
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Ronald M. Cosalan
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

1969–1972[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Andres A. Cosalan
^1 Nawayaamanipud iti siudad ken saan nga agbutos para kadagiti opisial ti probinsia manipud idi 1909 babaen ti Komision ti Filipinas Tignay Blng. 1964. Nagbutos laeng a kaduana ti Benguet para iti kongresional a pannakabagi.

Umuna distrito (awanen)[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Honorato Y. Aquino
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Bernardo M. Vergara
^1 Urbano unay a siudad, nagbutos laeng a kaduana ti Benguet para iti kongresional a pannakabagi. Nawaya manipud ti probinsia ken saan nga agbutos para kadagiti opisial ti probinsia manipud idi Septiembre 1, 1909 babaen ti Tignay Blng. 1964.

Maika-2 a distrito (awanen)[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Samuel Dangwa
Maika-9 a Kongreso
1992–1995

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas