Jump to content

Dagiti panagtunton ti teritorio ti Antartika

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dagiti pagsukisokan nga estasion ken dagiti panagtunton ti teritorio ti Antartika (2002).

Pito nga es-estado ti mangtartaripato ti panagtunton ti teritorio kadagiti walo a teritorio idiay Antartika. Dagitoy a pagilian ket mangimaton iti lugarda a sientipiko a pagsukisokan ken dagiti pagadalan a pasilidad a idiay Antartika iti uneg ti tinuntonda a teritorio.

Naibagbaga kano a ti Tulag ti Antartiko ket mangitungkua wenno mangpasardeng kadagitoy a panagtunton. Nupay kasta, ti Artikulo IV § 2 ket mangibagbaga iti, "Awan kadagiti tignay wenno aktibidad a mapaspasamak bayat a maipatpatungpal ti agdama a tulag ket gapuanan iti daytoy a batayan para iti panangiyunayunay, panagsuporta wenno panangipaay ti panagtunton ti teritorial a kinaturay idiay Antartika. Awan ti baro a panagtunton,wenno panagpadakkel iti maysa nga adda a panagtunton, ti maiyunayunayto iti kinaturay ti teritorio bayat a maipatpatungpal ti agdama a tulag agdama a Tulag", isu a saan a mangitungkua wenno mangpaardeng kadagiti adda a panagtunton.

Dagiti opisial a panagtunton

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti agtutuon a panagtunton

[urnosen | urnosen ti taudan]

Saan a natunton

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti awanen a panagtunton

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti mabalin a masakbayan a panagtunton

[urnosen | urnosen ti taudan]

Adda dagiti maipagpagarup a a mabalin a maipanggep dagiti masakbayan a panagtunton. Ti Estados Unidos ken Rusia (kas sumaruno nga estado iti Kappon ti Sobiet) ket nangitaltalinaay nga addaanda iti reserba a karbenagn iti agaramid kadagiti panagtunton ket adda met dagiti panagipagpagarup a ti Brasil ket agar-aramid iti panagtunton a naibatay babaen ti 53° L ken 28° L,[1] isu a mangtuoon kadagiti panagtunton ti Arhentina ket Britaniko ngem saan a ti Chile.

Dagiti teritorio ti isla ti subantartiko

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti uppat a teritorio iti 60° Abagatan ti sirkulo ti latitud ket sagpaminsan a mainaig iti kontinente ti Antartika. Awan kadagitoy a teritorio ket addaan kadagiti indehenio a populasion.

Tulag ti Antartiko

[urnosen | urnosen ti taudan]
Dagiti panagtunton ti teritorio ti Antartika babaen ti Tulag ti Antartiko:
  Chile

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ The international politics of Antarctica. Page 119 and 124.
  2. ^ Dagiti distrito ti Akin-abagatan ken Antartiko a Dagdaga ti Pransia malaksid ti Daga Adelia.
  3. ^ Mairaman ti Naiwarwaris nga Is-isla idiay Taaw Indiano, a mainaig iti Aprika