Jump to content

Karayan Davao

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Karayan Davao
Karayan Bankerohan

Ilog ng Davao, Karayan Salug
Ti sabangan ti Karayan Davao
Ti Karayan Davao ket mabirukan idiay Mindanao
Karayan Davao
Ti Karayan Davao ket mabirukan idiay Filipinas
Karayan Davao
Lokasion
PagilianFilipinas Filipinas
RehionAmianan a Mindanao (Bukidnon), Rehion ti Davao
Pisikal a pakaidumdumaan
TaudanKarayan Salug, Apo–Talomo
 - lokasionSan Fernando, Bukidnon
SabanganGolpo Davao
 - lokasion
Siudad ti Davao
 - kangato
0 m (0 ft)
Kaatiddog160 km (99 mi)
Kadakkel ti labneng1,623 km2 (627 sq mi)
Panagayus 
 - lokasionGolpo Davao
 - natimbeng80 m3/s (2,800 cu ft/s)
Langlanga ti labneng
Dagiti tributario 
 - kanigidKarayan Panigan, Karayan Tamugan
 - kanawanKarayan Salug

Ti Karayan Davao ket isu ti maikatlo a kadakkelan a karayan babaen ti labneng a pagayusan idiay akin-abagatan nga Isla ti Mindanao ti Filipinas. Daytoy ket atiananna ti sumurok a kalawa ti lugar iti 1700 km² nga addaan iti kaatiddog iti 160 km. Kaaduan ti lugar ket dagiti nangato a lugar. Dagiti natimbeng a panagayus iti kaunegan ti karayan idiay asideg ti sabangan ti karayan ket nakarkulo iti 70-80 kubiko metro tunggal maysa a segundo. Ti tipo ti klima ket kadawyan nga uniporme iti amin a paset ti tawen nga adda iti natimbeng a pannakaiwarwaras ti panagtudtudo ken dagiti temperatura ken dam-eg (panagtudtudo = 2600 mm, Pudno a panagbawbaw 1028 mm). Ti lugar ket manmano laeng a makasanay kadagiti bagio.

Estadistika

[urnosen | urnosen ti taudan]
  • Kaatiddog ti karayan: 150 km[1]
  • Kangato: 1875m
  • Katimbeng ti panagtudtudo: Ti natimbeng a tinawen a panagtudtudo ket 1800 mm. Ti panagtudtudo ket natimbeng a naiwarwaras iti amin a paset ti tawen.

Demograpiko a tagtagikua

[urnosen | urnosen ti taudan]
  • Populasion ti DRW : ~ 800,000
  • Natimbeng a matgedan ti tunggal maysa a tao: 144,039 iti tinawen tunggal maysa a pamilia (Nailian a katimbeng idi 2000)
  • Dagup a Domestiko a Produkto ti industria ken agrikultura: 64.1 Bilion Peso para iti Rehion XI
  • Populasion iti Baba ti Linia ti Kinapanglaw: 45% kadagiti away a lugar; 27% kadagiti urbano a lugar (para iti akin-abagatan a Mindanao)
  • Dagiti parametro ti Pagsurotan ti Kinapanglaw iti Danum: Medio (WPI 56-61.9).

Dagiti usar ti daga

[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti porma ti daga ket tiabbong ti daga iti kaunegan ti labneng nasayaat ti panagdumaduma. Daytoy ket sumakop manipud iti urbano nga ababa a daga, agrikultural, nabasa a daga a mangrove aginggana ti natural a ripariano, dagiti plantasion, nangato a daga ti agrikultura ken kabanbanatayan a kabakiran a mairaman ti nangruna a kabakiran. Ti lugar ket indasig babaen ti DENR a kas 77.5% a kabakiran ken 22.5% a maiganaet ken maipaay a daga. Daytoy ket saan a dagiti pudno a pannakaidasig ti panagusar ti daga (wenno abbong ti daga). Ti naisalaysay a panagusar ti daga ket saan a mabalin a magun-od. Ti pakaammo ket mabalin a magun-od kadagiti sabali a taudan ken mairaman ti Plano ti Komprehensibo a Panagusar ti Dag ti Siudad, nupay kasta daytoy a datos ket teoretiko pay laeng ken dagiti kinapudno ken pannakaibagay ti daga iti agpang ti baranggay (kababaan nga agpang ti gobierno). Nupay kasta ti Opisina ti Panagplano ti Siudad ket agur-urnong ket mangidihitado kadagiti datos para kadagiti mapa a panagusar ti daga.

Dagiti rekurso ti danum ken dagiti panagusar iti labneng

[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti rukod ti panagayus a naala manipud idi 1984 ken 1990 ket mangipakpakita ti maysa a natimbeng a panagayus ti karayan iti agarup a 78 kubiko metro tunggal maysa a segundo para iti dayta a panawen.

Dagiti nangruna a taudan ti mainum a danum ti Siudad ti Davao ket adda idiay kaarubaan ti taudan ti danum ti Talomo. Dagitoy a taudan ken ti Labneng ti Karayan Davao ket mabalin a naskento para kadagiti masakbayan a pagalaan ti danum.

Ti Opsina ti Panagtaripato ti Enbironmento ket padpadasenda dagiti 8 a sitio manipud iti pagsasabtan ti baba a pagayusan ti Karayan Tamugan aginggana idiay sabangan ti karayan. Manipud ti pagsasabtan ti Karayan Tamugan iti Karayan Davao idiay baba a pagayusan ti Subdibision ti DDF, Mandug ti danum ket naidasig a kas Klase A – Publiko a Paay ti Danum Klase II. Ti baba a pagayusan ti daytoy a punto a mapan iti baybay ket naidasig iti Klase B wenno pagliwliwaan a danum a klase I. Ti panagusig ti nailalaok nga oksiheno kadagiti napalabas nga 4 a tawtawen ket nangipakpakita ti adu a panagbalbaliw ti kalidad. Ti agdama a panagtartaripato ti kalidad ti danum ket saan a makaanay a panagtaripato ken panagkita kadagiti agpang ti rugit ken dagiti pagduyosan iti karayan.

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ "Dagiti Kangrunaan a Labneg ti Karayan ti Filipinas", Inpablaak babaen ti Opisina dagiti Rekurso ti Danum, Oktubre 1976 (p. 12)
  • D Hearne, crs, proposal to HELP UNESCO, 2004

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]