Jump to content

Plantilia:Nangruna a listaan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a palntilia ket inus-usar a panagaramid iti nalawag nga estilo ti pakabuklan. Kastoy ti kitana:

Daytoy ket inus-usar kadagiti seksion nga addaan pay iti sabali nga ad-adu a komprehensibo a listaan ti artikulo iti suheto.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Nalaka a panagusar
{{Nangruna a listaan|artikulo}}
Agraman iti topiko
{{Nangruna a listaan|artikulo 1|artikulo 2}}
Amin dagiti parametro
{{Nangruna a listaan|aartikulo 1|artikulo 2|category=no}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket mangawat kadagiti sumaganad a parametro:

  • 1 - ti panid a pangisilpuan (nasken). Dagiti kategoria ken dagiti papeles ket automatikoda a matalawan iti colon trick, ken dagiti silpo kadagiti seksion ket automatikoda a mapormat a kas panid § seksionn, imbes a ti kasisigud ti MediaWiki iti panid#seksion.
  • 2 - ti maikadua a panid (pagpilian). Maipakat met a kas ti umuna a parametro.
  • category - no maisaad iti "no", "n", "false", wenno "0", pasardengenna ti kategoria a pagsuroten ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut). Daytoy ket addaan laeng iti epektona no saan amainayon ti umuna a pangpuesto a parametro (ti panid a pangisilpuan).

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Dagiti biddut[urnosen ti taudan]

No awan ti maited a nagan ti panid, mangiparuar ti plantilia ti sumaganad a mensahe:

  • Biddut: awan ti nagan ti panid a nainaganan (tulong).

No makitam daytoy a mensahe ti biddut, daytoy ket maysa kadagiti tallo a rason:

  1. Awan dagiti nainaganan a parametro (ti kodigo ti plantilia idi ket {{Nangruna a listaan}}). Pangngaasi nga imbes ket nga usaren ti {{Nangruna a listaan|panid}}.
  2. Nainaganan ti nagan ti panid, ngem aglaon iti senial ti equals ("="). Ti senial ti equals ket addaan iti espesial akaibuksilan iti kodigo ti plantilia, ken gapu iti daytoy, saan daytoy a mabalin a mausar kadagiti parametro ti plantilia a saan amanginagan ti nagan ti parametro. Kas pagarigan, ti kodigo ti {{Nangruna a listaan|2+2=4}} ket agpataudto iti daytoy a biddut. Tapno mabalin daytoy, mabalinmo a nalawag nga inaganan ti nagan ti parametro babaen ti panagusar ti 1= sakbay ti nagan ti panid, kasla daytoy: {{Nnagruna a listaan|1=2+2=4}}.
  3. Pinadasmo a dagus a sinerrekan ti Modulo:Nangruna a listaan babaen ti panagusar ti {{#invoke:Nangruna a listaan|mainList|teksto}}. Ti panagusar ti #invoke iti daytoy a waya ket nabaldadon para kadagiti rason ti panagpataray. Pangngaasi nga imbes ket nga usaren ti {{Nangruna a listaan|teksto}}.

No makitam daytoy a biddut ken saanka a sigurado ti aramidem, pangngaasi nga agipablaa iti mensahe idiay Plantilia tungtungan:Nangruna a listaan, ken addanto makatulong kaniam.

Dagiti panid nga aglaon iti daytoy a mensahe ti biddut ket masurotan iti Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut.

Alternatibo[urnosen ti taudan]

Para kadagiti kaso a ti agdama a konteksto ket saan a mangited ti ababa a listaan a pakaibagaan a balikas daytoy a plantilia iti "ti ad-adu a komprehensibo a listaan", kitaen ti {{Nangruna pangilistaan}}, a pangiturongan laeng iti listaan ti artikulo.


Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar
Datos ti plantilia
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Nangruna a listaan

Daytoy a palntilia ket inus-usar a mangipakita kadagiti agbasbasa ti pakabirukan dagiti adu pay a salaysay a maipanggep iti naisangayan a topiko. Daytoy ket kadawyan a maikabil iti ngato ti seksion wenno artikulo.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

Kinaykayat daytoy a plantilia ti muton a panagpormat dagiti parametro.

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Artikulo 11

Ti nagan ti artikulo a kayatmo a pangisilpuan (nasken). Dagiti kategoria ken dagiti papeles ket automatikoda amatalawan iti colon trick, ken dagiti silpo ken dagiti seksion ket automatikoda a mapormat a kas "panid § seksion", imbes nga iti kasisigud ti MediaWiki iti "panid#seksion".

Kuerdasnasken
Artikulo 22

Ti maikadu a nagan ti artikulo a kayatmo a pangisilpuan (nasken). Dagiti kategoria ken dagiti papeles ket automatikoda amatalawan iti colon trick, ken dagiti silpo ken dagiti seksion ket automatikoda a mapormat a kas "panid § seksion", imbes nga iti kasisigud ti MediaWiki iti "panid#seksion".

Kuerdaspagpilian
Kategoriacategory

Isaad iti "no", "n", "false", wenno "0" tapno mapasardeng ti kategoria ti pagsurotan ti biddut (Kategoria:Dagiti plantilia ti hatnote nga agraman kadagiti biddut). Daytoy ket adda laeng epektona no saan nga iraman ti teksto ti hatnote.

Automatiko a pateg
Booleanpagpilian