Jump to content

Wikipedia:Umuna a Panid/Intono bigat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Napili nga artikulo

Ala ti satelite a ladawan ti Sahara

Ti Sahara ("Ti Nalatak a Desierto") ket isu daytoy ti kadakkelan a napudot desierto iti lubong ken ti maikatlo a kadakkelan a desierto, kalpasan ti Antartika ken ti Artiko. Addaan daytoy iti sumurok a 9,400,000 kuadrado kilometro (3,600,000 kuadrado milia), daytoy ket kaaduan a sakupenna ti Amianan nga Aprika, a makaaramid daytoy ti gangani a kadakdakkel ti Tsina wenno ti Estados Unidos. Ti Sahara ket maigay-at manipud ti Baybay Nalabbasit, ken mairaman dagiti paset ti aplaya ti Mediteraneo, aginggana kadagiti kaigidan ti Taaw Atlantiko. Iti abagatan, daytoy ket naipatinggaan babaen ti Sahel, ti barikes ti namaga bassit a tropikal a sabana a buklen ti akin-amianan a rehion ti tengnga ken lumaud a Sub-Sahara nga Aprika.

Dagiti pagbeddengan ti Sahara ket ti Taaw Atlantiko iti laud, ti Banbantay Atlas ken ti Mediteraneo iti amianan, ti Baybay Nalabbasit iti daya, ken ti Sudan ken ti ginget ti Karayan Niger iti abagatan. Ti Sahara ket nabingbingay iti akinlaud a Sahara, ti sentral a Banbantay Ahaggar, ti Banbantay Tibestis, ti Banbantay Aïr, ti desierto Ténéré ken ti Desierto Libya. Ti kangatuan a pantok idiay Sahara ket ti Emi Koussi (3,415 metro (11,204 kadapan)) idiay Banbantay ti Tibesti idiay akin-amianan a Chad.

Ammom kadi...

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Ti Init

Napili a ladawan

Dagiti ipus ti bituen a napartuat manipud kadagiti 14 a ladawan.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Kakabsat a proyekto

Ibalbalayan ti Pundasion ti Wikimedia ti Wikipedia, ti maysa a di aggangganansia a gunglo a mangibalbalay pay kadagiti nadumaduma a proyekto:

Dadduma a pagsasao ti Wikipedia

Naisurat daytoy a Wikipedia iti Ilokano, ken napartuat idi Oktubre 7, 2005. Adu pay dagiti sabali a magun-od a Wikipedia, makita dita baba dagiti Wikipedia ti Filipinas ken dagiti sumagmamano a kadakkelan.