Plantilia:IPA-ca

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Panangibalikas a Katalan: [{{{1}}}]

Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Panagusar[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket pormatenna dagiti transkripsion ti IPA ken isilpona dagita iti WP:IPA para iti Katalan. Ti transkripsion ket nasken a maipada kadagiti taripnong iti dayta a tekla; para kadagiti transkripsion ti ak-akikid a dialekto, usaren ti {{IPA-amin}}, a mangisilpo iti ad-adu a kompleto a tekla ti IPA.

Ti umuna a selula iti plantilia ket para iti transkripsion, ken ti maikadua a pagpilian a selula ket ti panangibaliw a mangtengngel ti pangyuna. No awan ti maikadua pateg, agparang ti pangyuna iti Panangibalikas a Katalan:

 • {{IPA-ca|tu}}Panangibalikas a Katalan: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|pron}}panangibalikas: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|lang}}Katalan: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|va}}Panangibalikas a Balensiano: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|langva}}Balensiano: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|local}}lokal: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|alt}} wenno [tu]
 • {{IPA-ca|tu|ec}}Akindaya a Katalan: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|wc}}Akinlaud a Katalan: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|IPA}}IPA: [tu]
 • {{IPA-ca|tu|}}[tu]

Ti ania man kadagitoy ket mabalin a maitipon iti papeles ti uni iti maysa a pagpilian a maikatlo a selula:

 • {{IPA-ca|tu|IPA|Es-tú.ogg}}IPA: [tu] ( denggen)

Para iti kasisigud a pangyuna, nupay kasta, ti pagikabilan a kas ti ‹-› ket nasken iti maikadua a selula:

 • {{IPA-ca|tu|-|Es-tú.ogg}}Panangibalikas a Katalan: [tu] ( denggen)


Panagusar kadagiti plantilia ti pannakabalikas iti IPA[urnosen ti taudan]

Ti Wikipedia ket mangited kadagiti nadumaduma a plantlia para iti husto a panagiparang kadagiti transkripsion ti IPA.

Kita ti letra ti IPA[urnosen ti taudan]

Iti sapasap, dagiti simbolo ti IPA iti panid ket nasken a marikpan iti plantilia ti {{IPA}}, daytoy ket mangpormat ti teksto iti maysa a mangpataud ti kita ti letra ti IPA. No adu ti paset ti panid ket agus-usar iti IPA, daytoy ket kustomario nga agipablaak iti pakdaar iti dayta a kinapudno iti {{Pakdaar ti IPA|lang=ilo}}, ngem ti tunggal maysa a tangdan ket makasapul laeng ti plantilia ti {{IPA}} para iti husto a pannakapormat.

No awan dagiti makaanay a rumsua tapno maikkan iti pakdaar, ikeddengen ti plantilia a maisilpo iti tekla ti IPA para iti umuna a kayarigan ti IPA iti panid wenno seksion.

Dagiti balikas iti Ingles[urnosen ti taudan]

Para kadagiti balikas iti Ingles, iti kaaduan, saan a rehional a transkripsion, a kas no mangited iti panangibalikas iti tekla ti balikas iti maysa nga artikulo, agusar kadagiti plantilia a mangisilpo iti Tulong:IPA para iti Ingles, ti karta a subpaset ti IPA a maitunos iti Ingles:

 • {{IPA-en}}, maiparang a kas: Panangibalikas nga Ingles: /balikas/ (ti pay /balikas/, Panangibalikas nga Ingles: /balikas/, panangibalikas /balikas/, ken dadduma pay).
 • {{IPAc-en}}, automatiko a mangbaliw iti IPA, tapno ti {{IPAc-en|'|w|3r|d}} ket agparang a kas /ˈwɜrd/. Daytoy ket mangited ti panagkallautang ti bao a silsilpo kadagiti simbolo, ken isu itan ti kinaynayat a plantilia.

Dagiti ganganaet a balikas[urnosen ti taudan]

Para kadagiti ganganaet a balikas a saan nga asimilado iti Ilokano, mausar kadagiti plantilia a mangisilpo iti ad-adu a sapasap a tsart ti Tulong:IPA , nga aglaon kadagiti amin a nangruna a simbolo ti IPA:

  • {{IPA-amin}}, agparang a kas: IPA: [balikas]. Wenno:
  • Para kadagiti naisangayan a pagsasao, mabalin nga adda met dagiti dedikado a tekla ti IPA para iti naiyalagad a transkripsion. Adda met dagiti nadumaduma a pagpilian para kadagiti pannakaiparangda. Ti umuna a selula ket mangiraman ti kodigo ti ISO ti pagsasao; ti maikadua ket ti transkripsion; ti makatlo a tekla ket ti maysa a pangyuna a insasao; ken ti maikapat ket ti baetan para iti papeles ti uni. Kas pagarigan ti panagusar iti balikas ti a Pranses iti eau [o] , addaan iti kasisigud a pormat iti:
 • {{IPA-fr|o}}Panangibalikas a Pranses: [o]
Wenno ti balikas a "panangibalikas" ket mabalin a mausar a kas ti introduksion:
 • {{IPA-fr|o|pron}}panangibalikas: [o]
Nagan ti pagsasao laeng:
 • {{IPA-fr|o|lang}}Pranses: [o]
"IPA" laeng:
 • {{IPA-fr|o|IPA}}IPA: [o]
Silpo laeng:
 • {{IPA-fr|o|}}[o]
Ti ania man kadagitoy ket mabalin nga itipon iti papeles ti uni:
 • {{IPA-fr|o|lang|Fr-eau.ogg}}Pranses: [o] ( denggen)
Para iti kasisigud a pangyuna nga insasao, nupay kasta, nasken ti pagikabilan a kas ti “-”:
Dagiti nasuportaran a pagsasao ken dagiti plantilia

IPA-amin para kadagiti saan a nasuportaran a pagsasao[urnosen ti taudan]

Napartuat dagiti baw-ing para kadagiti pagsasao nga awan kadagiti dedikado a plantilia. Dagiti transkripsion nga agus-usar kadagitoy a baw-ing ket agdama a maisilpo iti {{IPA-amin}}; no mapartuat ti naisangayan a plantilia kadagiti artikulo ket hustodanton a maisilpo. Kas pagarigan, mabalin nga usaren ti {{IPA-jv|balikas}} para iti Habanes, ngem iti agdama maibaw-ingto iti {{IPA-amin}}, ken agpataud daytoy iti IPA: [balikas].

Dagiti pangpaatiddog dagiti pagsasao ken sao (IPA-iso) a naibaw-ing iti plantilia ti IPA-amin

Panangibaliw iti IPA[urnosen ti taudan]

Ti sabali pay a kita ti plantilia ti naisangayan a pagsasao ket mangpalubos ti panangikabil kadagiti ordinario a letra (wenno kombensional a kapada ti ASCII) manipud iti naited a pagsasao para iti automatiko a panangibaliw kadagiti simbolo ti ponetiko. Dagiti pagsasao nga agdama a magun-od, ken pagarigan ti panagusar, ket makita dita baba:

Arabiko, {{IPAc-ar}} {{IPAc-ar|2|a|l|l|u|gh|a|t_|a|l|3|a|r|a|b|i|y|y|a}}[ʔalluɣat‿alʕarabijja]
Mandarin, {{IPAc-cmn}} {{IPAc-cmn|zh|ong|1|h|ua|2|-|r|en|2|m|in|2|-|g|ong|4|h|e|2|g|uo|2}}[tʂʊ́ŋxwǎ ʐə̌nmǐn kʊ̂ŋxɤ̌kwɔ̌]
Ingles, {{IPAc-en}} {{IPAc-en|'|s|&|n|d|k|a:|s|@l}}/ˈsændkɑːsəl/
Pranses, {{IPAc-fr}} {{IPAc-fr|j|@|-|s|U|i|s_|a|m|é|r|i|c|ain}}[jə sɥi.z‿ameʁikɛ̃]
Irlandes, {{IPAc-ga}} {{IPAc-ga|'|b|ai|l'|@|-|'|á|th|@|-|'|c'|l'|ia|th}}[ˈbˠalʲə ˈaːhə ˈclʲiəh]
Italiano, {{IPAc-it}} {{IPAc-it|ˈ|i|.|o|_|ˈ|s|ɔ|ː|.|n|o|_|a|.|m|e|.|r|i|ˈ|k|a|.|n|o}}/ˈi.o ˈsɔː.no a.me.riˈka.no/
Hapon, {{IPAc-ja}} {{IPAc-ja|ku|ro|si|o}}[ku͍ɽoɕio]
Hungaro, {{IPAc-hu}} {{IPAc-hu|'|m|a|gy|á|r}}[ˈmɒɟaːr]
Polako, {{IPAc-pl}} {{IPAc-pl|'|sz|cz|e|ć|i|n}}[ˈʂt​͡ʂɛt​͡ɕin]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]